مجله پزشکی و سلامت

ارتوپدي

اصول گچ گیری و موارد استعمال آن در ارتوپدی

28 اردیبهشت 1394

انفوزیون مداوم فنتانیل و بوپیواکائین اپیدورال در بیدردی پس از اعمال جراحی ارتوپدی: کارآزمایی بالینی تصادفی

28 اردیبهشت 1394

ارزیابی وضعیت شروع درمان ارتوپدی فانکشنال در بیماران کلاس II اسکلتی با شاخص تکامل مهرههای گردنی (CVMS)

28 اردیبهشت 1394

مورد سندرم Ellis-Van Creveld از بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره)

28 اردیبهشت 1394

استئوئید استئومای دست: گزارش ده مورد از بخش ارتوپدی بیمارستان امام، 78-1369

28 اردیبهشت 1394

مقایسه اثربخشی لیدوکائین، دگزامتازون و پروپوفول در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی انتخابی ارتوپدی (اندام فوقانی)

28 اردیبهشت 1394

گزارش مورد: بیهوشی در یک بیمار با دیستروفی میوپاتی دوشن کاندید عمل جراحی ارتوپدی

28 اردیبهشت 1394

نتایج عدم استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در جراحی های نسج نرم (ارتوپدی)

28 اردیبهشت 1394