دانشنامه بیماری ها

  
icon

يبوست‌

عنوان لاتین: constipation
عنوان لاتین: constipation

icon

يائسگي‌

عنوان لاتین: menopause
عنوان لاتین: menopause

icon

وولووواژينيت‌ قبل‌ از بلوغ‌

عنوان لاتین: vulvovaginitis before puberty
عنوان لاتین: vulvovaginitis before puberty

icon

وقفه‌ تنفسي‌ هنگام‌ خواب‌

عنوان لاتین: sleep apnea
عنوان لاتین: sleep apnea

icon

وزوز گوش‌

عنوان لاتین: tinnitus
عنوان لاتین: tinnitus

icon

وريدهاي‌ واريسي‌

عنوان لاتین: varicose veins
عنوان لاتین: varicose veins

icon

واكنش‌هاي‌ دارويي‌

عنوان لاتین: drug hypersensitivity
عنوان لاتین: drug hypersensitivity

icon

واكنش‌ در اثر تزريق‌ خون‌

عنوان لاتین: blood transfusion reaction
عنوان لاتین: blood transfusion reaction

icon

واكنش‌ پوستي‌ آلرژيك‌ به‌ عفونت‌ پوست‌

عنوان لاتین: reaction to infection
عنوان لاتین: reaction to infection

icon

واژينيسموس‌

عنوان لاتین: vaginismus
عنوان لاتین: vaginismus

icon

واژينيت‌ يائسگي‌ (واژينيت‌ آتروفيك‌)

عنوان لاتین: vaginitis postmenopausal
عنوان لاتین: vaginitis postmenopausal

icon

واژينيت‌ مونيليايي‌ (عفونت‌ قارچي‌ مهبل‌)

عنوان لاتین: vaginitis monilial
عنوان لاتین: vaginitis monilial

icon

واژينيت‌ كانديدياني‌ (عفونت‌ قارچي‌ مهبل‌)

عنوان لاتین: vaginitis candidal
عنوان لاتین: vaginitis candidal

icon

واژينيت‌ تريكومونايي‌ (تريكومونياز)

عنوان لاتین: vaginitis trichomonal
عنوان لاتین: vaginitis trichomonal

icon

واژينيت‌ باكتريايي‌ (واژينيت‌گاردنرلايي‌؛ واژينيت‌غيراختصاصي‌)

عنوان لاتین: vaginitis bacterial
عنوان لاتین: vaginitis bacterial

icon

وارد آمدن‌ صدمه‌ به‌ مثانه‌ يا پيشابراه‌

عنوان لاتین: bladder or urethra injury
عنوان لاتین: bladder or urethra injury

icon

هيستوپلاسموز

عنوان لاتین: histoplasmosis
عنوان لاتین: histoplasmosis

icon

هيرسوتيسم‌

عنوان لاتین: hirsutism
عنوان لاتین: hirsutism

icon

هيدرآدنيت‌ چركي‌

عنوان لاتین: hidradenitis suppurativa
عنوان لاتین: hidradenitis suppurativa

icon

هيپوگليسمي‌ عملكردي‌

عنوان لاتین: hypoglycemia functional
عنوان لاتین: hypoglycemia functional

icon

هيپوگليسمي‌ (كاهش‌ قند خون‌)

عنوان لاتین: diabetes hypoglycemia
عنوان لاتین: diabetes hypoglycemia

icon

هيپرليپيدمي‌

عنوان لاتین: hyperlipidemia
عنوان لاتین: hyperlipidemia

icon

هيپرپلازي‌ آندومتر

عنوان لاتین: endometrial hyperplasia
عنوان لاتین: endometrial hyperplasia

icon

هيپرآلدوسترونيسم‌

عنوان لاتین: hyperaldosteronism
عنوان لاتین: hyperaldosteronism

icon

هموفيلي‌

عنوان لاتین: hemophilia
عنوان لاتین: hemophilia

icon

هرپانژين‌

عنوان لاتین: herpangina
عنوان لاتین: herpangina

icon

هپاتيت‌ ويروسي‌

عنوان لاتین: hepatitis viral
عنوان لاتین: hepatitis viral

icon

هپاتوما

عنوان لاتین: hepatoma
عنوان لاتین: hepatoma

icon

هاري‌ (آب‌ ترسي‌)

عنوان لاتین: rabies
عنوان لاتین: rabies

icon

نوروپاتي‌ محيطي‌ (نوريت‌ محيطي‌)

عنوان لاتین: peripheral neuropathy
عنوان لاتین: peripheral neuropathy

icon

نقرس‌ كاذب‌

عنوان لاتین: pseudogout
عنوان لاتین: pseudogout

icon

نقرس‌

عنوان لاتین: gout
عنوان لاتین: gout

icon

نشانگان‌ ورود سريع‌ غذا به‌ روده‌كوچك‌

عنوان لاتین: dumping syndrome
عنوان لاتین: dumping syndrome

icon

نشانگان‌ نفروتيك‌ (نفروز)

عنوان لاتین: nephrotic syndrome
عنوان لاتین: nephrotic syndrome

icon

نشانگان‌ مفصل‌ گيجگاهي‌ ـ فك‌تحتاني‌

عنوان لاتین: temporomandibular joint (tmj) syndrome
عنوان لاتین: temporomandibular joint (tmj) syndrome

icon

نشانگان‌ مارفان‌

عنوان لاتین: marfan syndrome
عنوان لاتین: marfan syndrome

icon

نشانگان‌ كوشينگ‌

عنوان لاتین: cushing's syndrome
عنوان لاتین: cushing's syndrome

icon

نشانگان‌ كارسينوييد

عنوان لاتین: carcinoid syndrome
عنوان لاتین: carcinoid syndrome

icon

نشانگان‌ شوگرن‌

عنوان لاتین: sjogren's syndrome
عنوان لاتین: sjogren's syndrome

icon

نشانگان‌ شوك‌ سمي‌ (توكسيك‌)

عنوان لاتین: toxic shock syndrome
عنوان لاتین: toxic shock syndrome

icon

نشانگان‌ ژيلبرت‌

عنوان لاتین: gilbert's syndrome
عنوان لاتین: gilbert's syndrome

icon

نشانگان‌ روده‌ تحريك‌پذير

عنوان لاتین: irritable bowel syndrome
عنوان لاتین: irritable bowel syndrome

icon

نشانگان‌ راي‌

عنوان لاتین: reye's syndroms
عنوان لاتین: reye's syndroms

icon

نشانگان‌ داون‌

عنوان لاتین: down syndrome
عنوان لاتین: down syndrome

icon

نشانگان‌ خستگي‌ مزمن‌

عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome
عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome

icon

نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستي‌

عنوان لاتین: carpal tunnel syndrome
عنوان لاتین: carpal tunnel syndrome

icon

نشانگان‌ انسداد خروجي‌ قفسه‌ سينه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردني‌)

عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome
عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome

icon

نشانگان‌ گيلن‌ باره‌

عنوان لاتین: gulillain barre syndrome
عنوان لاتین: gulillain barre syndrome

icon

نامنظمي‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ (آريتمي‌)

عنوان لاتین: heart rhythm irregularity
عنوان لاتین: heart rhythm irregularity

icon

ناشنوايي‌ و اختلال‌ در شنوايي‌

عنوان لاتین: hearing impairment or loss
عنوان لاتین: hearing impairment or loss

icon

ناسازگاري‌ Rh جنين‌ (اريتروبلاستوزيس‌ فتاليس‌)

عنوان لاتین: Rh incompatibility
عنوان لاتین: Rh incompatibility

icon

ناركولپسي‌

عنوان لاتین: narcolepsy
عنوان لاتین: narcolepsy

icon

نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌

عنوان لاتین: renal failure chronic
عنوان لاتین: renal failure chronic

icon

نارسايي‌ غده‌ هيپوفيز

عنوان لاتین: pituitary gland underactive
عنوان لاتین: pituitary gland underactive

icon

نارسايي‌ حاد كليه‌

عنوان لاتین: renal failure acute
عنوان لاتین: renal failure acute

icon

نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌

عنوان لاتین: congestive heart failure
عنوان لاتین: congestive heart failure

icon

ناراحتي‌ يا درد به‌ هنگام‌ بلع‌

عنوان لاتین: dysphagia
عنوان لاتین: dysphagia

icon

ناخوشي‌ صبحگاهي‌ در طي‌ بارداري‌

عنوان لاتین: morning sickness during pregnancy
عنوان لاتین: morning sickness during pregnancy

icon

ناتواني‌ جنسي‌ در مردان‌

عنوان لاتین: impotence male sexual
عنوان لاتین: impotence male sexual

icon

كانديدياز پوست‌ (مونيلياز)

عنوان لاتین: candidiasis of skin
عنوان لاتین: candidiasis of skin

icon

ميوكارديت‌

عنوان لاتین: myocarditis
عنوان لاتین: myocarditis

icon

ميلوم‌ متعدد (ميلوم‌ پلاسماسل‌، مولتيپل‌ ميلوما)

عنوان لاتین: multiple myeloma
عنوان لاتین: multiple myeloma

icon

ميگرن‌

عنوان لاتین: headache migraine
عنوان لاتین: headache migraine

icon

ميخچه‌ يا پينه‌

عنوان لاتین: corn or callus
عنوان لاتین: corn or callus

icon

مياستني‌گراو

عنوان لاتین: myasthenia gravis
عنوان لاتین: myasthenia gravis

icon

مونونوكلئوز عفوني‌

عنوان لاتین: mononucleosis infectious
عنوان لاتین: mononucleosis infectious

icon

مولوسكوم‌ كنتاژيوزوم‌

عنوان لاتین: molluscum contagiosum
عنوان لاتین: molluscum contagiosum

icon

منوراژي‌

عنوان لاتین: menorrhagia
عنوان لاتین: menorrhagia

icon

مننژيت‌ غيرچركي‌ (مننژيت‌ ويروسي‌)

عنوان لاتین: meningitis aseptic
عنوان لاتین: meningitis aseptic

icon

مننژيت‌ باكتريايي‌

عنوان لاتین: meningitis bacterial
عنوان لاتین: meningitis bacterial

icon

ملانوم‌

عنوان لاتین: melanoma
عنوان لاتین: melanoma

icon

مكيدن‌ شست‌

عنوان لاتین: thumb sucking
عنوان لاتین: thumb sucking

icon

مشكلات‌ باروري‌ در مردان‌

عنوان لاتین: fertility problems in men
عنوان لاتین: fertility problems in men

icon

مشكلات‌ باروري‌ در زنان‌

عنوان لاتین: fertility problems in women
عنوان لاتین: fertility problems in women

icon

مسموميت‌ غذايي‌

عنوان لاتین: food poisoning
عنوان لاتین: food poisoning

icon

مسموميت‌ خون‌ (سپتي‌سمي)

عنوان لاتین: blood poisoning
عنوان لاتین: blood poisoning

icon

مسموميت‌ حاملگي‌ (پره‌اكلامپسي‌ و اكلامپسي‌)

عنوان لاتین: toxemia of pregnancy
عنوان لاتین: toxemia of pregnancy

icon

مسموميت‌ با سرب‌

عنوان لاتین: lead poisoning
عنوان لاتین: lead poisoning

icon

مخملك‌

عنوان لاتین: scarlet fever
عنوان لاتین: scarlet fever

icon

مالاريا

عنوان لاتین: malaria
عنوان لاتین: malaria

icon

ماستيت‌ (عفونت‌ پستان‌)

عنوان لاتین: mastitis
عنوان لاتین: mastitis

icon

ليكن‌ پلان‌

عنوان لاتین: lichen planus
عنوان لاتین: lichen planus

icon

ليپوم‌

عنوان لاتین: lipomas
عنوان لاتین: lipomas

icon

لوسمي‌ لنفوسيتي‌ مزمن‌ (CLL)

عنوان لاتین: leukemia chronic lymphocytic
عنوان لاتین: leukemia chronic lymphocytic

icon

لوسمي‌ حاد

عنوان لاتین: leukemia acute
عنوان لاتین: leukemia acute

icon

لوپوس‌ اريتماتوي‌ منتشر

عنوان لاتین: lupus erythematosus systemic
عنوان لاتین: lupus erythematosus systemic

icon

لوپوس‌ اريتماتوي‌ ديسكوييد

عنوان لاتین: lupus erythematosus discoid
عنوان لاتین: lupus erythematosus discoid

icon

لنگيدن‌

عنوان لاتین: claudication
عنوان لاتین: claudication

icon

لنفوم‌ غيرهوجكين لنفوساركوم؛ ساركوم سلول رتيكولوم

عنوان لاتین: lymphoma non hodgkin's
عنوان لاتین: lymphoma non hodgkin's

icon

لنفوگرانولوم‌ ونروم‌

عنوان لاتین: lymphogranuloma venereum
عنوان لاتین: lymphogranuloma venereum

icon

لكوپلاكي‌

عنوان لاتین: leukoplakia
عنوان لاتین: leukoplakia

icon

لاروهاي‌ مهاجر پوستي‌

عنوان لاتین: larva migrans cutaneous
عنوان لاتین: larva migrans cutaneous

icon

لارنژيت‌

عنوان لاتین: laryngitis
عنوان لاتین: laryngitis

icon

لابيرنتيت

عنوان لاتین: labyrinthitis
عنوان لاتین: labyrinthitis

icon

گير كردن‌ مدفوع‌ در راست‌روده‌

عنوان لاتین: fecal impaction
عنوان لاتین: fecal impaction

icon

گلومرولونفريت‌

عنوان لاتین: glomerulonephritis
عنوان لاتین: glomerulonephritis

icon

گلودرد استرپتوكوكي‌

عنوان لاتین: strep throat
عنوان لاتین: strep throat

icon

گل‌ مژه‌

عنوان لاتین: stye
عنوان لاتین: stye

icon

گزش‌ و نيش‌ حشرات‌

عنوان لاتین: insect bites and stings
عنوان لاتین: insect bites and stings

icon

گرهك‌هاي‌ طناب‌ صوتي‌ («گرهك‌هاي‌ خوانندگان‌»)

عنوان لاتین: vocal cord nodules
عنوان لاتین: vocal cord nodules

صفحه 1 از 5ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  بعدی   انتها