دانشنامه بیماری ها

  
icon

درد عصب‌ سه‌ قلو (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)

عنوان لاتین: trigeminal neuralgia
عنوان لاتین: trigeminal neuralgia

icon

ديفتري

عنوان لاتین: diphtheria
عنوان لاتین: diphtheria

icon

ديستروفي‌ عضلاني‌

عنوان لاتین: muscular dystrophy
عنوان لاتین: muscular dystrophy

icon

ديسپلازي‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervical dysplasia
عنوان لاتین: cervical dysplasia

icon

ديس‌ هيدروز

عنوان لاتین: dyshidrosis
عنوان لاتین: dyshidrosis

icon

ديابت‌ شيرين‌ وابسته‌ به‌ انسولين (ديابت‌ نوع‌ 1)

عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent

icon

ديابت‌ شيرين‌ غيروابسته‌ به‌ انسولين(ديابت نوع 2)

عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent

icon

ديابت‌ حاملگي‌

عنوان لاتین: gestational diabetes mellitus
عنوان لاتین: gestational diabetes mellitus

icon

ديابت‌ بيمزه‌

عنوان لاتین: diabetes insipidus
عنوان لاتین: diabetes insipidus

icon

دهان خندقي‌(ژنژيويت زخمي نكروزدهنده،بيماري ونسان)

عنوان لاتین: trench mouth
عنوان لاتین: trench mouth

icon

دندان‌ قروچه‌

عنوان لاتین: tooth grinding
عنوان لاتین: tooth grinding

icon

دندان‌ در آوردن‌

عنوان لاتین: teething
عنوان لاتین: teething

icon

درهم‌روي‌ روده‌

عنوان لاتین: intussusception
عنوان لاتین: intussusception

icon

درماتيت‌ هرپتي‌ فرم‌

عنوان لاتین: dermatitis herpetiformis
عنوان لاتین: dermatitis herpetiformis

icon

درماتيت‌ شوره‌اي‌

عنوان لاتین: dermatitis seborrheic
عنوان لاتین: dermatitis seborrheic

icon

درماتيت‌ تماسي‌

عنوان لاتین: dermatitis contact
عنوان لاتین: dermatitis contact

icon

درماتيت‌ آتوپيك‌

عنوان لاتین: dermatitis atopic
عنوان لاتین: dermatitis atopic

icon

درد قاعدگي‌

عنوان لاتین: dysmenorrhea
عنوان لاتین: dysmenorrhea

icon

درد در قسمت‌ پاييني‌ كمر

عنوان لاتین: back pain
عنوان لاتین: back pain

icon

درد به‌ هنگام‌ مقاربت‌ جنسي‌ در زنان‌

عنوان لاتین: dyspareunia
عنوان لاتین: dyspareunia

icon

در رفتگي‌ يا نيم‌دررفتگي‌

عنوان لاتین: dislocation or subluxation
عنوان لاتین: dislocation or subluxation

icon

در آستانه‌ غرق‌ شدگي‌

عنوان لاتین: drowning near
عنوان لاتین: drowning near

icon

ديورتيكولي‌

عنوان لاتین: diverticular disease
عنوان لاتین: diverticular disease