دانشنامه بیماری ها

  
icon

آلزايمر

عنوان لاتین: alzheimer's disease
عنوان لاتین: alzheimer's disease

icon

آنوريسم‌

عنوان لاتین: aneurysm
عنوان لاتین: aneurysm

icon

آنفلوانزا

عنوان لاتین: influenza
عنوان لاتین: influenza

icon

آنسفاليت‌ ويروسي‌

عنوان لاتین: encephalitis viral
عنوان لاتین: encephalitis viral

icon

آنرژين‌ صدري‌

عنوان لاتین: angina pectoris
عنوان لاتین: angina pectoris

icon

آندومتريوز

عنوان لاتین: endometriosis
عنوان لاتین: endometriosis

icon

آندوكارديت‌

عنوان لاتین: endocarditis
عنوان لاتین: endocarditis

icon

آنافيلاكسي‌ (شوك‌ آلرژيك‌)

عنوان لاتین: anaphylaxis
عنوان لاتین: anaphylaxis

icon

آميوتروفيك‌ لاترال‌ اسكلروز (ALS)

عنوان لاتین: amyotrophic lateral sclerosis
عنوان لاتین: amyotrophic lateral sclerosis

icon

آميبياز (اسهال‌ خوني‌ آميبي)

عنوان لاتین: amebiasis
عنوان لاتین: amebiasis

icon

آمنوره‌ اوليه‌

عنوان لاتین: amenorrhea primary
عنوان لاتین: amenorrhea primary

icon

آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگي‌) ثانويه‌

عنوان لاتین: amenorrhea secondary
عنوان لاتین: amenorrhea secondary

icon

آمفيزم‌

عنوان لاتین: emphysema
عنوان لاتین: emphysema

icon

آمپيم‌

عنوان لاتین: empyema
عنوان لاتین: empyema

icon

آمبولي‌ ريه‌

عنوان لاتین: pulmonary embolism
عنوان لاتین: pulmonary embolism

icon

آلرژي‌ غذايي‌

عنوان لاتین: allergy food
عنوان لاتین: allergy food

icon

آكنه‌ روزاسه‌ (آكنه‌ دوران‌ بزرگسالي‌)

عنوان لاتین: acne rosacea
عنوان لاتین: acne rosacea

icon

آكنه‌ (جوشهاي‌ غرور)

عنوان لاتین: acne
عنوان لاتین: acne

icon

آفتاب‌سوختگي‌

عنوان لاتین: sunburn
عنوان لاتین: sunburn

icon

آفتاب‌زدگي‌ (حساسيت‌ به‌ نور آفتاب‌)

عنوان لاتین: sun poisoning
عنوان لاتین: sun poisoning

icon

آفت‌ دهان‌

عنوان لاتین: canker sores
عنوان لاتین: canker sores

icon

آسيب‌ به‌ گوش‌ مياني‌ در اثر تغييرات‌ فشاري‌

عنوان لاتین: barotitis media
عنوان لاتین: barotitis media

icon

آسم‌

عنوان لاتین: asthma
عنوان لاتین: asthma

icon

آزبستوز

عنوان لاتین: asbestosis
عنوان لاتین: asbestosis

icon

آرنج‌ تنيس‌بازان‌

عنوان لاتین: tennis elbow
عنوان لاتین: tennis elbow

icon

آرتيت‌ روماتوييد

عنوان لاتین: arthritis rheumatoid
عنوان لاتین: arthritis rheumatoid

icon

آرتريت‌ مرتبط‌ با پسوريازيس‌

عنوان لاتین: psoriatic arthritis
عنوان لاتین: psoriatic arthritis

icon

آرتريت‌ عفوني‌ (چركي)

عنوان لاتین: arthritis infectious
عنوان لاتین: arthritis infectious

icon

آرتريت‌ روماتوييد كودكان‌

عنوان لاتین: arthritis juvenile rheumatoid
عنوان لاتین: arthritis juvenile rheumatoid

icon

آتلكتازي‌

عنوان لاتین: atelectasis
عنوان لاتین: atelectasis

icon

آترواسكلروز (تصلب‌ شرايين)

عنوان لاتین: atherosclerosis
عنوان لاتین: atherosclerosis

icon

آپانديسيت‌

عنوان لاتین: appendicitis
عنوان لاتین: appendicitis

icon

آبله‌ مرغان‌

عنوان لاتین: chickenpox
عنوان لاتین: chickenpox

icon

آبسه‌ مغزي‌ يا اپي‌دورال‌

عنوان لاتین: brain or epidural abscess
عنوان لاتین: brain or epidural abscess

icon

آبسه‌ ريه‌

عنوان لاتین: lung abscess
عنوان لاتین: lung abscess

icon

آبسه‌ پستان‌

عنوان لاتین: breast abscess
عنوان لاتین: breast abscess

icon

آبسه‌ آنوركتال‌

عنوان لاتین: anorectal abscess
عنوان لاتین: anorectal abscess

icon

آب‌ مرواريد

عنوان لاتین: cataract
عنوان لاتین: cataract

icon

آب‌ سياه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاويه‌ باز

عنوان لاتین: glaucoma chronic open angle
عنوان لاتین: glaucoma chronic open angle

icon

آب‌ سياه‌ چشم‌، نوع‌ زاويه‌ بسته‌ اوليه‌

عنوان لاتین: glaucoma primary close angle
عنوان لاتین: glaucoma primary close angle