دانشنامه بیماری ها

  
icon

گير كردن‌ مدفوع‌ در راست‌روده‌

عنوان لاتین: fecal impaction
عنوان لاتین: fecal impaction

icon

گلومرولونفريت‌

عنوان لاتین: glomerulonephritis
عنوان لاتین: glomerulonephritis

icon

گلودرد استرپتوكوكي‌

عنوان لاتین: strep throat
عنوان لاتین: strep throat

icon

گل‌ مژه‌

عنوان لاتین: stye
عنوان لاتین: stye

icon

گزش‌ و نيش‌ حشرات‌

عنوان لاتین: insect bites and stings
عنوان لاتین: insect bites and stings

icon

گرهك‌هاي‌ طناب‌ صوتي‌ («گرهك‌هاي‌ خوانندگان‌»)

عنوان لاتین: vocal cord nodules
عنوان لاتین: vocal cord nodules

icon

گرهك‌ تيروييدي‌

عنوان لاتین: thyroid nodule
عنوان لاتین: thyroid nodule

icon

گرمازدگي‌ يا خستگي‌ گرمايي‌

عنوان لاتین: heatstroke or heat exhaustion
عنوان لاتین: heatstroke or heat exhaustion

icon

گرانولوم‌ حلقوي‌

عنوان لاتین: granuloma annulare
عنوان لاتین: granuloma annulare

icon

گرانولوم‌ چركي‌

عنوان لاتین: granuloma pyogenic
عنوان لاتین: granuloma pyogenic

icon

گاستريت‌ (ورم‌ معده‌)

عنوان لاتین: gastritis
عنوان لاتین: gastritis

icon

گاسترو آنتريت‌

عنوان لاتین: gastroenteritis
عنوان لاتین: gastroenteritis

icon

گاز گرفتن‌ حيوانات‌

عنوان لاتین: animal bites
عنوان لاتین: animal bites