دانشنامه بیماری ها

  
icon

انسداد ريوي‌ مزمن‌

عنوان لاتین: chronic obstructive pulmonary disease
عنوان لاتین: chronic obstructive pulmonary disease

icon

اسگود ـ شلاتر

عنوان لاتین: osgood schlater disease
عنوان لاتین: osgood schlater disease

icon

ايست‌ قلبي‌

عنوان لاتین: cardiac arrest
عنوان لاتین: cardiac arrest

icon

ايدز

عنوان لاتین: HIV and aids
عنوان لاتین: HIV and aids

icon

اوريون

عنوان لاتین: mumps
عنوان لاتین: mumps

icon

اورتريت‌

عنوان لاتین: urethritis
عنوان لاتین: urethritis

icon

انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر

عنوان لاتین: disseminated intravascular coagulation
عنوان لاتین: disseminated intravascular coagulation

icon

انحراف‌ چشم‌

عنوان لاتین: strabismus
عنوان لاتین: strabismus

icon

انحراف‌ تيغه‌ بيني‌

عنوان لاتین: nasal septum deviated
عنوان لاتین: nasal septum deviated

icon

انتروكوليت‌ با غشاي‌ كاذب‌

عنوان لاتین: pseudomembranous enterocolitis
عنوان لاتین: pseudomembranous enterocolitis

icon

انتروپيون‌

عنوان لاتین: entropion
عنوان لاتین: entropion

icon

الكليسم‌

عنوان لاتین: alcoholism
عنوان لاتین: alcoholism

icon

التهاب‌ ملتحمه‌

عنوان لاتین: conjunctivitis
عنوان لاتین: conjunctivitis

icon

التهاب‌ قرنيه‌ (كراتيت‌)

عنوان لاتین: keratitis
عنوان لاتین: keratitis

icon

التهاب‌ عنبيه‌

عنوان لاتین: iritis
عنوان لاتین: iritis

icon

التهاب‌ زبان‌ (گلوسيت‌)

عنوان لاتین: tongue inflammation
عنوان لاتین: tongue inflammation

icon

التهاب‌ تيروييد (تيروييديت‌)

عنوان لاتین: thyroiditis
عنوان لاتین: thyroiditis

icon

اگزما

عنوان لاتین: eczema
عنوان لاتین: eczema

icon

اكتروپيون‌

عنوان لاتین: ectropion
عنوان لاتین: ectropion

icon

افسردگي‌ خفيف‌ (ديس‌تايمي‌)

عنوان لاتین: dysthymia
عنوان لاتین: dysthymia

icon

افسردگي‌ پس‌ از زايمان‌

عنوان لاتین: postpartum depression
عنوان لاتین: postpartum depression

icon

افسردگي‌

عنوان لاتین: depression
عنوان لاتین: depression

icon

اضطراب‌

عنوان لاتین: anxiety
عنوان لاتین: anxiety

icon

اسهال‌ مزمن‌ غيراختصاصي‌ دوران‌ كودكي‌

عنوان لاتین: diarrhea chronic non specific of childhood
عنوان لاتین: diarrhea chronic non specific of childhood

icon

اسهال‌ خوني‌ باكتريايي‌ (شيگلوز)

عنوان لاتین: dysentery bacillary
عنوان لاتین: dysentery bacillary

icon

اسهال‌ حاد

عنوان لاتین: diarrhea acute
عنوان لاتین: diarrhea acute

icon

اسكيزوفرني‌

عنوان لاتین: schizophrenic disorders
عنوان لاتین: schizophrenic disorders

icon

اسكوليوز (انحناي‌ ستون‌ فقرات‌)

عنوان لاتین: scoliosis
عنوان لاتین: scoliosis

icon

اسكلروز متعدد (اِم‌. اِس)

عنوان لاتین: multiple sclerosis
عنوان لاتین: multiple sclerosis

icon

اسكلرودرمي‌

عنوان لاتین: scleroderma
عنوان لاتین: scleroderma

icon

استوماتيت‌

عنوان لاتین: stomatitis
عنوان لاتین: stomatitis

icon

استفراغ‌ شديد حاملگي‌

عنوان لاتین: hyperemesis gravidarum
عنوان لاتین: hyperemesis gravidarum

icon

استرس‌

عنوان لاتین: stress
عنوان لاتین: stress

icon

استئوميليت‌

عنوان لاتین: osteomyelitis
عنوان لاتین: osteomyelitis

icon

استئوآرتريت‌ (بيماري‌ دژنراتيو مفصل‌)

عنوان لاتین: osteoarthritis
عنوان لاتین: osteoarthritis

icon

اسپونديليت‌ آنكيلوزان‌(بيماري ماري ـ استرامپل؛AS)

عنوان لاتین: spondylitis ankylosing
عنوان لاتین: spondylitis ankylosing

icon

اسپونديلوز گردن‌

عنوان لاتین: cervical spondylosis
عنوان لاتین: cervical spondylosis

icon

اسپوروتريكوز

عنوان لاتین: sporotrichosis
عنوان لاتین: sporotrichosis

icon

اريتم‌ مولتي‌فرم‌

عنوان لاتین: erythema multiforme
عنوان لاتین: erythema multiforme

icon

اريتم‌ گرهي‌

عنوان لاتین: erythema nodosum
عنوان لاتین: erythema nodosum

icon

ادم‌ ريه‌

عنوان لاتین: pulmonary edema
عنوان لاتین: pulmonary edema

icon

اختلالات‌ شخصيت‌

عنوان لاتین: personality disorders
عنوان لاتین: personality disorders

icon

اختلالات‌ سازگاري‌

عنوان لاتین: adjustment disorders
عنوان لاتین: adjustment disorders

icon

اختلالات‌ آب‌ و الكتروليت‌

عنوان لاتین: fluid and electrolyte disorders
عنوان لاتین: fluid and electrolyte disorders

icon

اختلال‌ هراس‌

عنوان لاتین: panic disorder
عنوان لاتین: panic disorder

icon

اختلال‌ كم‌ توجهي‌ ـ بيش‌ فعالي‌

عنوان لاتین: attention deficit hyperactivity disorder
عنوان لاتین: attention deficit hyperactivity disorder

icon

اختلال‌ رشد بچه‌

عنوان لاتین: failure to thrive
عنوان لاتین: failure to thrive

icon

اختلال‌ دوقطبي‌ (اختلال‌ شيدايي‌ ـ افسردگي‌)

عنوان لاتین: bipolar disorder
عنوان لاتین: bipolar disorder

icon

اختلال‌ خلقي‌ فصلي‌

عنوان لاتین: seasonal affective disorder
عنوان لاتین: seasonal affective disorder

icon

اختلال‌ تنش‌زاي‌ پس‌ از حادثه‌ (PTSD)

عنوان لاتین: post traumatic stress disorder
عنوان لاتین: post traumatic stress disorder

icon

اتواسكلروز

عنوان لاتین: otosclerosis
عنوان لاتین: otosclerosis

icon

اپيديديميت‌

عنوان لاتین: epididymitis
عنوان لاتین: epididymitis

icon

اپي‌گلوتيت‌

عنوان لاتین: epiglottitis
عنوان لاتین: epiglottitis