دانشنامه بیماری ها

  
icon

ضايعات‌ خوش‌خيم‌ پوست‌

عنوان لاتین: skin lesions benign
عنوان لاتین: skin lesions benign

icon

سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگي‌

عنوان لاتین: heartburn during pregnancy
عنوان لاتین: heartburn during pregnancy

icon

پارونيشيا

عنوان لاتین: paronychia
عنوان لاتین: paronychia

icon

ديفتري

عنوان لاتین: diphtheria
عنوان لاتین: diphtheria

icon

كوليك‌ شيرخواران‌

عنوان لاتین: colic in infants
عنوان لاتین: colic in infants

icon

كم‌كاري‌ پاراتيروييد

عنوان لاتین: hypoparathyroidism
عنوان لاتین: hypoparathyroidism

icon

فوليكوليت‌ باكتريايي‌

عنوان لاتین: folliculitis bacterial
عنوان لاتین: folliculitis bacterial

icon

درماتيت‌ آتوپيك‌

عنوان لاتین: dermatitis atopic
عنوان لاتین: dermatitis atopic

icon

تونسيليت‌

عنوان لاتین: tonsillitis
عنوان لاتین: tonsillitis

icon

آندومتريوز

عنوان لاتین: endometriosis
عنوان لاتین: endometriosis

icon

كيست‌ پيلونيدال‌

عنوان لاتین: pilonidal cyst
عنوان لاتین: pilonidal cyst

icon

آنوريسم‌

عنوان لاتین: aneurysm
عنوان لاتین: aneurysm

icon

نشانگان‌ خستگي‌ مزمن‌

عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome
عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome

icon

شكستگي‌ بيني‌

عنوان لاتین: nose fracture
عنوان لاتین: nose fracture

icon

سرطان‌ كبد

عنوان لاتین: liver cancer
عنوان لاتین: liver cancer

icon

كهير

عنوان لاتین: hives
عنوان لاتین: hives

icon

پنوموني‌ ويروسي‌

عنوان لاتین: pneumonia viral
عنوان لاتین: pneumonia viral

icon

پريكارديت‌ حاد

عنوان لاتین: pericarditis acute
عنوان لاتین: pericarditis acute

icon

كم‌كاري‌ تيروييد

عنوان لاتین: hypothyroidism
عنوان لاتین: hypothyroidism

icon

گرهك‌ تيروييدي‌

عنوان لاتین: thyroid nodule
عنوان لاتین: thyroid nodule

icon

شب‌ ادراري‌

عنوان لاتین: bed wetting
عنوان لاتین: bed wetting

icon

سردرد خوشه‌اي‌

عنوان لاتین: headache cluster
عنوان لاتین: headache cluster

icon

آمنوره‌ اوليه‌

عنوان لاتین: amenorrhea primary
عنوان لاتین: amenorrhea primary

icon

سل‌ (توبركولوز)

عنوان لاتین: tuberculosis
عنوان لاتین: tuberculosis

icon

كزاز

عنوان لاتین: tetanus
عنوان لاتین: tetanus

icon

فيبروز كيستيك‌

عنوان لاتین: cystic fibrosis
عنوان لاتین: cystic fibrosis

icon

ديابت‌ شيرين‌ غيروابسته‌ به‌ انسولين(ديابت نوع 2)

عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent

icon

فلج‌ بِل‌

عنوان لاتین: bell's palsy
عنوان لاتین: bell's palsy

icon

كليه‌ پلي‌كيستيك‌

عنوان لاتین: kidney polycystic
عنوان لاتین: kidney polycystic

icon

جداشدگي‌ شبكيه‌

عنوان لاتین: retinal detachment
عنوان لاتین: retinal detachment

icon

بي‌اشتهايي‌ عصبي‌

عنوان لاتین: anorexia nervosa
عنوان لاتین: anorexia nervosa

icon

پنوموني‌ مايكوپلاسمايي‌ (پنوموني‌ غيرمعمول‌)

عنوان لاتین: pneumonia mycoplasmal
عنوان لاتین: pneumonia mycoplasmal

icon

پركاري‌ پاراتيروييد

عنوان لاتین: hyperparathyroidism
عنوان لاتین: hyperparathyroidism

icon

بيماري‌ بِرگر

عنوان لاتین: buerger's disease
عنوان لاتین: buerger's disease

icon

استئوآرتريت‌ (بيماري‌ دژنراتيو مفصل‌)

عنوان لاتین: osteoarthritis
عنوان لاتین: osteoarthritis

icon

آبسه‌ آنوركتال‌

عنوان لاتین: anorectal abscess
عنوان لاتین: anorectal abscess

icon

قارچ‌ ناخن‌

عنوان لاتین: nails ringworm infection of
عنوان لاتین: nails ringworm infection of

icon

التهاب‌ عنبيه‌

عنوان لاتین: iritis
عنوان لاتین: iritis

icon

صرع‌

عنوان لاتین: epilepsy
عنوان لاتین: epilepsy

icon

خودبيمارانگاري‌

عنوان لاتین: hypochondriasis
عنوان لاتین: hypochondriasis

icon

تومور ويلمز

عنوان لاتین: wilms tumor
عنوان لاتین: wilms tumor

icon

ديورتيكولي‌

عنوان لاتین: diverticular disease
عنوان لاتین: diverticular disease

icon

فتق‌

عنوان لاتین: hernia
عنوان لاتین: hernia

icon

اسگود ـ شلاتر

عنوان لاتین: osgood schlater disease
عنوان لاتین: osgood schlater disease

icon

آبسه‌ ريه‌

عنوان لاتین: lung abscess
عنوان لاتین: lung abscess

icon

هوچكين‌

عنوان لاتین: hodgkins disease
عنوان لاتین: hodgkins disease

icon

عفونت‌ گوش‌ خارجي‌

عنوان لاتین: ear infection outer
عنوان لاتین: ear infection outer

icon

درماتيت‌ شوره‌اي‌

عنوان لاتین: dermatitis seborrheic
عنوان لاتین: dermatitis seborrheic

icon

پلورزي‌ (پلوريت‌؛ پلورو ديني)

عنوان لاتین: pleurisy
عنوان لاتین: pleurisy

icon

اپي‌گلوتيت‌

عنوان لاتین: epiglottitis
عنوان لاتین: epiglottitis

icon

سكته‌ مغزي‌

عنوان لاتین: stroke
عنوان لاتین: stroke

icon

شكستگي‌ سر استخوان‌ ران‌

عنوان لاتین: hip fracture
عنوان لاتین: hip fracture

icon

پيچ‌خوردگي‌ بيضه‌

عنوان لاتین: testicle torsion
عنوان لاتین: testicle torsion

icon

برونشيت‌ حاد

عنوان لاتین: bronchitis acute
عنوان لاتین: bronchitis acute

icon

بيماري‌ ناشي‌ از كاهش‌ ناگهاني‌ فشار

عنوان لاتین: decompression sickness
عنوان لاتین: decompression sickness

icon

تومور طناب‌ نخاعي‌

عنوان لاتین: spinal cord tumor
عنوان لاتین: spinal cord tumor

icon

اختلال‌ هراس‌

عنوان لاتین: panic disorder
عنوان لاتین: panic disorder

icon

تنفس‌ سريع‌ (در اثر اضطراب‌ زياد)

عنوان لاتین: hyperventilation
عنوان لاتین: hyperventilation

icon

نشانگان‌ انسداد خروجي‌ قفسه‌ سينه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردني‌)

عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome
عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome

icon

سوءمصرف‌ و اعتياد به‌ مواد

عنوان لاتین: substance abuse and addiction
عنوان لاتین: substance abuse and addiction

icon

پيتريازيس‌ روزه‌آ

عنوان لاتین: pityriasis rosea
عنوان لاتین: pityriasis rosea

icon

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌

عنوان لاتین: domestic violence
عنوان لاتین: domestic violence

icon

پرولاپس‌ دريچه‌ ميترال‌

عنوان لاتین: mitral valve prolapse
عنوان لاتین: mitral valve prolapse

icon

اپيديديميت‌

عنوان لاتین: epididymitis
عنوان لاتین: epididymitis

icon

اسپوروتريكوز

عنوان لاتین: sporotrichosis
عنوان لاتین: sporotrichosis

icon

تغيير بافت‌ پوششي‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervical erosion
عنوان لاتین: cervical erosion

icon

كچلي‌ تغييردهنده‌ رنگ‌ (تينا ورسيكالر)

عنوان لاتین: tinea versicolor
عنوان لاتین: tinea versicolor

icon

سياه‌ سرفه‌

عنوان لاتین: whooping cough
عنوان لاتین: whooping cough

icon

حصبه‌ (تب‌ روده‌اي‌)

عنوان لاتین: typhoid fever
عنوان لاتین: typhoid fever

icon

اورتريت‌

عنوان لاتین: urethritis
عنوان لاتین: urethritis

icon

اختلالات‌ شخصيت‌

عنوان لاتین: personality disorders
عنوان لاتین: personality disorders

icon

تومورهاي‌ غدد بزاقي‌

عنوان لاتین: salivary gland tumor
عنوان لاتین: salivary gland tumor

icon

عفونت‌ سالمونلا

عنوان لاتین: salmonella infections
عنوان لاتین: salmonella infections

icon

كرون

عنوان لاتین: crohn's disease
عنوان لاتین: crohn's disease

icon

گاز گرفتن‌ حيوانات‌

عنوان لاتین: animal bites
عنوان لاتین: animal bites

icon

آكنه‌ (جوشهاي‌ غرور)

عنوان لاتین: acne
عنوان لاتین: acne

icon

ديابت‌ شيرين‌ وابسته‌ به‌ انسولين (ديابت‌ نوع‌ 1)

عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent

icon

فيستول‌ مقعدي‌

عنوان لاتین: anal fistula
عنوان لاتین: anal fistula

icon

خار پاشنه‌ پا

عنوان لاتین: heel spur
عنوان لاتین: heel spur

icon

پارگي‌ پرده‌ گوش‌

عنوان لاتین: eardrum ruptured
عنوان لاتین: eardrum ruptured

icon

افسردگي‌

عنوان لاتین: depression
عنوان لاتین: depression

icon

ديابت‌ بيمزه‌

عنوان لاتین: diabetes insipidus
عنوان لاتین: diabetes insipidus

icon

تورتيكولي‌ (كجي‌ گردن‌)

عنوان لاتین: torticollis
عنوان لاتین: torticollis

icon

استوماتيت‌

عنوان لاتین: stomatitis
عنوان لاتین: stomatitis

icon

آرنج‌ تنيس‌بازان‌

عنوان لاتین: tennis elbow
عنوان لاتین: tennis elbow

icon

سوختگي‌ها

عنوان لاتین: burns
عنوان لاتین: burns

icon

تومورهاي‌ خوش‌خيم‌ دهان‌ و زبان‌

عنوان لاتین: mouth or tongue tumor bening
عنوان لاتین: mouth or tongue tumor bening

icon

اتواسكلروز

عنوان لاتین: otosclerosis
عنوان لاتین: otosclerosis

icon

نارسايي‌ حاد كليه‌

عنوان لاتین: renal failure acute
عنوان لاتین: renal failure acute

icon

فئوكروموسيتوم‌

عنوان لاتین: pheochromocytoma
عنوان لاتین: pheochromocytoma

icon

خارش‌ زمستاني‌ (اگزماي‌ خشك‌)

عنوان لاتین: winter itch
عنوان لاتین: winter itch

icon

كوليت‌ اولسرو

عنوان لاتین: colitis ulcerative
عنوان لاتین: colitis ulcerative

icon

عدم‌ تحمل‌ لاكتوز

عنوان لاتین: lactose intolerance
عنوان لاتین: lactose intolerance

icon

خونريزي‌ خارج‌ سخت‌شامه‌اي‌

عنوان لاتین: extradural hemorrhage
عنوان لاتین: extradural hemorrhage

icon

دندان‌ قروچه‌

عنوان لاتین: tooth grinding
عنوان لاتین: tooth grinding

icon

ايست‌ قلبي‌

عنوان لاتین: cardiac arrest
عنوان لاتین: cardiac arrest

icon

عفونت‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervicitis
عنوان لاتین: cervicitis

icon

پيكا

عنوان لاتین: pica
عنوان لاتین: pica

icon

پاژه‌ استخوان‌ (استئيت‌ دفورمانس‌)

عنوان لاتین: paget's disease of bone
عنوان لاتین: paget's disease of bone

icon

آبله‌ مرغان‌

عنوان لاتین: chickenpox
عنوان لاتین: chickenpox

صفحه 3 از 5ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  بعدی   انتها