دانشنامه بیماری ها

  
icon

آبسه‌ پستان‌

عنوان لاتین: breast abscess
عنوان لاتین: breast abscess

icon

ناركولپسي‌

عنوان لاتین: narcolepsy
عنوان لاتین: narcolepsy

icon

تشنج‌ ناشي‌ از تب‌

عنوان لاتین: convulsion febrile
عنوان لاتین: convulsion febrile

icon

آرتريت‌ روماتوييد كودكان‌

عنوان لاتین: arthritis juvenile rheumatoid
عنوان لاتین: arthritis juvenile rheumatoid

icon

كراتوز سبورئيك‌

عنوان لاتین: keratoses seborrheic
عنوان لاتین: keratoses seborrheic

icon

پاژه‌ استخوان‌ (استئيت‌ دفورمانس‌)

عنوان لاتین: paget's disease of bone
عنوان لاتین: paget's disease of bone

icon

در آستانه‌ غرق‌ شدگي‌

عنوان لاتین: drowning near
عنوان لاتین: drowning near

icon

التهاب‌ زبان‌ (گلوسيت‌)

عنوان لاتین: tongue inflammation
عنوان لاتین: tongue inflammation

icon

آبسه‌ ريه‌

عنوان لاتین: lung abscess
عنوان لاتین: lung abscess

icon

كورك‌

عنوان لاتین: boils
عنوان لاتین: boils

icon

سيروز كبدي‌

عنوان لاتین: cirrhosis of the liver
عنوان لاتین: cirrhosis of the liver

icon

بيماري‌ حركت‌

عنوان لاتین: motion sickness
عنوان لاتین: motion sickness

icon

سرطان‌ كبد

عنوان لاتین: liver cancer
عنوان لاتین: liver cancer

icon

سوزاك‌

عنوان لاتین: gonorrhea
عنوان لاتین: gonorrhea

icon

كشيدگي‌ گردن‌

عنوان لاتین: whiplash
عنوان لاتین: whiplash

icon

طاسي‌ سر طبق‌ الگوي‌ مشخص‌

عنوان لاتین: baldness pattern
عنوان لاتین: baldness pattern

icon

آسيب‌ به‌ گوش‌ مياني‌ در اثر تغييرات‌ فشاري‌

عنوان لاتین: barotitis media
عنوان لاتین: barotitis media

icon

نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌

عنوان لاتین: renal failure chronic
عنوان لاتین: renal failure chronic

icon

پنوموني‌ ويروسي‌

عنوان لاتین: pneumonia viral
عنوان لاتین: pneumonia viral

icon

بيماري‌ بِرگر

عنوان لاتین: buerger's disease
عنوان لاتین: buerger's disease

icon

شكستگي‌ بيني‌

عنوان لاتین: nose fracture
عنوان لاتین: nose fracture

icon

ديسپلازي‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervical dysplasia
عنوان لاتین: cervical dysplasia

icon

پريكارديت‌ حاد

عنوان لاتین: pericarditis acute
عنوان لاتین: pericarditis acute

icon

افسردگي‌ خفيف‌ (ديس‌تايمي‌)

عنوان لاتین: dysthymia
عنوان لاتین: dysthymia

icon

تومور ويلمز

عنوان لاتین: wilms tumor
عنوان لاتین: wilms tumor

icon

درماتيت‌ آتوپيك‌

عنوان لاتین: dermatitis atopic
عنوان لاتین: dermatitis atopic

icon

ترومبوسيتوپني‌

عنوان لاتین: thrombocytopenia
عنوان لاتین: thrombocytopenia

icon

ژنژيويت‌

عنوان لاتین: gingivitis
عنوان لاتین: gingivitis

icon

تب مالت

عنوان لاتین: brucellosis
عنوان لاتین: brucellosis

icon

ديورتيكولي‌

عنوان لاتین: diverticular disease
عنوان لاتین: diverticular disease

icon

كم‌خوني‌ سلول‌ داسي‌شكل‌

عنوان لاتین: sickle cell anemia and sickle cell trait
عنوان لاتین: sickle cell anemia and sickle cell trait

icon

دندان‌ در آوردن‌

عنوان لاتین: teething
عنوان لاتین: teething

icon

كم‌كاري‌ تيروييد

عنوان لاتین: hypothyroidism
عنوان لاتین: hypothyroidism

icon

آندوكارديت‌

عنوان لاتین: endocarditis
عنوان لاتین: endocarditis

icon

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌

عنوان لاتین: domestic violence
عنوان لاتین: domestic violence

icon

كچلي‌ تغييردهنده‌ رنگ‌ (تينا ورسيكالر)

عنوان لاتین: tinea versicolor
عنوان لاتین: tinea versicolor

icon

درد قاعدگي‌

عنوان لاتین: dysmenorrhea
عنوان لاتین: dysmenorrhea

icon

تاي‌ ساكس‌

عنوان لاتین: tay sachs disease
عنوان لاتین: tay sachs disease

icon

تومور طناب‌ نخاعي‌

عنوان لاتین: spinal cord tumor
عنوان لاتین: spinal cord tumor

icon

تعريق‌ بيش‌ از اندازه‌

عنوان لاتین: hyperhidrosis
عنوان لاتین: hyperhidrosis

icon

الكليسم‌

عنوان لاتین: alcoholism
عنوان لاتین: alcoholism

icon

نشانگان‌ خستگي‌ مزمن‌

عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome
عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome

icon

سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگي‌

عنوان لاتین: heartburn during pregnancy
عنوان لاتین: heartburn during pregnancy

icon

گرهك‌ تيروييدي‌

عنوان لاتین: thyroid nodule
عنوان لاتین: thyroid nodule

icon

پلورزي‌ (پلوريت‌؛ پلورو ديني)

عنوان لاتین: pleurisy
عنوان لاتین: pleurisy

icon

سوزش‌ سر دل‌

عنوان لاتین: heartburn
عنوان لاتین: heartburn

icon

سل‌ (توبركولوز)

عنوان لاتین: tuberculosis
عنوان لاتین: tuberculosis

icon

كهير

عنوان لاتین: hives
عنوان لاتین: hives

icon

ضربه‌ و آسيب‌ به‌ سر

عنوان لاتین: head injury
عنوان لاتین: head injury

icon

آنوريسم‌

عنوان لاتین: aneurysm
عنوان لاتین: aneurysm

icon

كيست‌ پيلونيدال‌

عنوان لاتین: pilonidal cyst
عنوان لاتین: pilonidal cyst

icon

كم‌كاري‌ پاراتيروييد

عنوان لاتین: hypoparathyroidism
عنوان لاتین: hypoparathyroidism

icon

آندومتريوز

عنوان لاتین: endometriosis
عنوان لاتین: endometriosis

icon

خودبيمارانگاري‌

عنوان لاتین: hypochondriasis
عنوان لاتین: hypochondriasis

icon

آمنوره‌ اوليه‌

عنوان لاتین: amenorrhea primary
عنوان لاتین: amenorrhea primary

icon

در رفتگي‌ يا نيم‌دررفتگي‌

عنوان لاتین: dislocation or subluxation
عنوان لاتین: dislocation or subluxation

icon

سكته‌ مغزي‌

عنوان لاتین: stroke
عنوان لاتین: stroke

icon

آبسه‌ آنوركتال‌

عنوان لاتین: anorectal abscess
عنوان لاتین: anorectal abscess

icon

سردرد خوشه‌اي‌

عنوان لاتین: headache cluster
عنوان لاتین: headache cluster

icon

حصبه‌ (تب‌ روده‌اي‌)

عنوان لاتین: typhoid fever
عنوان لاتین: typhoid fever

icon

شب‌ ادراري‌

عنوان لاتین: bed wetting
عنوان لاتین: bed wetting

icon

بي‌اشتهايي‌ عصبي‌

عنوان لاتین: anorexia nervosa
عنوان لاتین: anorexia nervosa

icon

كزاز

عنوان لاتین: tetanus
عنوان لاتین: tetanus

icon

بالانيت‌ (التهاب‌ سر آلت‌ تناسلي‌ مرد)

عنوان لاتین: balanitis
عنوان لاتین: balanitis

icon

دهان خندقي‌(ژنژيويت زخمي نكروزدهنده،بيماري ونسان)

عنوان لاتین: trench mouth
عنوان لاتین: trench mouth

icon

خونريزي‌ زير ملتحمه‌

عنوان لاتین: subconjunctival hemorrhage
عنوان لاتین: subconjunctival hemorrhage

icon

پركاري‌ پاراتيروييد

عنوان لاتین: hyperparathyroidism
عنوان لاتین: hyperparathyroidism

icon

اسگود ـ شلاتر

عنوان لاتین: osgood schlater disease
عنوان لاتین: osgood schlater disease

icon

شكستگي‌ استخوان‌

عنوان لاتین: bone fracture
عنوان لاتین: bone fracture

icon

برونشكتازي‌

عنوان لاتین: bronchiectasis
عنوان لاتین: bronchiectasis

icon

كوليك‌ شيرخواران‌

عنوان لاتین: colic in infants
عنوان لاتین: colic in infants

icon

جداشدگي‌ شبكيه‌

عنوان لاتین: retinal detachment
عنوان لاتین: retinal detachment

icon

آتلكتازي‌

عنوان لاتین: atelectasis
عنوان لاتین: atelectasis

icon

قارچ‌ ناخن‌

عنوان لاتین: nails ringworm infection of
عنوان لاتین: nails ringworm infection of

icon

درماتيت‌ شوره‌اي‌

عنوان لاتین: dermatitis seborrheic
عنوان لاتین: dermatitis seborrheic

icon

پلي‌ميوزيت‌ و درماتوميوزيت‌

عنوان لاتین: polymyositis and dermatomyositis
عنوان لاتین: polymyositis and dermatomyositis

icon

برونشيت‌ حاد

عنوان لاتین: bronchitis acute
عنوان لاتین: bronchitis acute

icon

اپي‌گلوتيت‌

عنوان لاتین: epiglottitis
عنوان لاتین: epiglottitis

icon

كليه‌ پلي‌كيستيك‌

عنوان لاتین: kidney polycystic
عنوان لاتین: kidney polycystic

icon

كم خوني وخيم ( كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب 12)

عنوان لاتین: anemia pernicious
عنوان لاتین: anemia pernicious

icon

پرولاپس‌ دريچه‌ ميترال‌

عنوان لاتین: mitral valve prolapse
عنوان لاتین: mitral valve prolapse

icon

ديابت‌ شيرين‌ غيروابسته‌ به‌ انسولين(ديابت نوع 2)

عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus non insulin dependent

icon

صرع‌

عنوان لاتین: epilepsy
عنوان لاتین: epilepsy

icon

اختلالات‌ شخصيت‌

عنوان لاتین: personality disorders
عنوان لاتین: personality disorders

icon

شكستگي‌ سر استخوان‌ ران‌

عنوان لاتین: hip fracture
عنوان لاتین: hip fracture

icon

پيچ‌خوردگي‌ بيضه‌

عنوان لاتین: testicle torsion
عنوان لاتین: testicle torsion

icon

پلي‌ميالژي‌ روماتيكا يا آرتريت‌ گيجگاهي(آرتريت سلول غول آسا؛ آرتريت جمجه)

عنوان لاتین: polymyalgia rheumatica or temporal arteritis
عنوان لاتین: polymyalgia rheumatica or temporal arteritis

icon

فيبروز كيستيك‌

عنوان لاتین: cystic fibrosis
عنوان لاتین: cystic fibrosis

icon

سوءمصرف‌ و اعتياد به‌ مواد

عنوان لاتین: substance abuse and addiction
عنوان لاتین: substance abuse and addiction

icon

پلي‌ آرتريت‌ گرهي (پري‌ آرتريت‌؛ آنژئيت‌ نكروزان‌)

عنوان لاتین: polyarteritis nodosa
عنوان لاتین: polyarteritis nodosa

icon

آنافيلاكسي‌ (شوك‌ آلرژيك‌)

عنوان لاتین: anaphylaxis
عنوان لاتین: anaphylaxis

icon

پارگي‌ پرده‌ گوش‌

عنوان لاتین: eardrum ruptured
عنوان لاتین: eardrum ruptured

icon

ديابت‌ شيرين‌ وابسته‌ به‌ انسولين (ديابت‌ نوع‌ 1)

عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent
عنوان لاتین: diabetes mellitus insulin dependent

icon

نشانگان‌ انسداد خروجي‌ قفسه‌ سينه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردني‌)

عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome
عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome

icon

سياه‌ سرفه‌

عنوان لاتین: whooping cough
عنوان لاتین: whooping cough

icon

فلج‌ بِل‌

عنوان لاتین: bell's palsy
عنوان لاتین: bell's palsy

icon

خونريزي‌ خارج‌ سخت‌شامه‌اي‌

عنوان لاتین: extradural hemorrhage
عنوان لاتین: extradural hemorrhage

icon

بسته‌ شدن‌ مجراي‌ گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌

عنوان لاتین: earwax blockage
عنوان لاتین: earwax blockage

icon

انتروكوليت‌ با غشاي‌ كاذب‌

عنوان لاتین: pseudomembranous enterocolitis
عنوان لاتین: pseudomembranous enterocolitis

icon

هوچكين‌

عنوان لاتین: hodgkins disease
عنوان لاتین: hodgkins disease

صفحه 3 از 5ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  بعدی   انتها