مجله پزشکی و سلامت

زنان و زايمان

XML بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)

30 فروردین 1394

گزارش یک مورد پرولاپسوس اولیه در رحم نوزاد، از مشاهدات بخش زنان و زایمان بیمارستان شماره 3 کمک

30 فروردین 1394

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه کفایت آموزش های داده شده جهت دستیابی به اهداف آموزشی مصوب در بخش زنان و زایمان

30 فروردین 1394

نظرات متخصصان زنان و زایمان و پزشکان عمومی شهر کرمان در مورد سقط جنین (قانونی)

30 فروردین 1394

بررسی شیوع و عوامل اپیدمیولوژیک موثر بر هپاتیت ب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان و زایمان شهر زنجان 1375

30 فروردین 1394

بررسی الگوهای مطالعاتی در دانشجویان زنان و زایمان مقاطع مختلف تحصیلی در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

30 فروردین 1394

وضعیت یادگیری کارورزان در بخش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 81

30 فروردین 1394

فراوانی دیابت بارداری و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعهکننده به درمانگاههای زنان و زایمان بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران طی سالهای 80-1379

30 فروردین 1394

بررسی آگاهی زنان مراجعه کننده به درمانگاه ها و مطب های زنان و زایمان شهر تهران در مورد مصرف اسید فولیک

30 فروردین 1394

بررسی شکایت های رسیده از رشته زنان و زایمان به سازمان نظام پزشکی استان تهران طی سال های 75-1371

30 فروردین 1394

بررسی غم پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان شیرازدر سال1382

30 فروردین 1394

بررسی شیوع گاردنرلا واژینالیس و سنجش حساسیت به آنتی بیوتیک ها در مبتلایان به ترشحات مهبلی مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زایمان بیمارستان طالقانی تهران

30 فروردین 1394

شدت و کیفیت درد زایمان در زائـوهای بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان افضلیپور کرمان بر اساس معیار سنجش درد مک گیل

30 فروردین 1394

ارزیابی درونی گروه آموزش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381

30 فروردین 1394

بررسی موارد HBsAg در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان و زایمان شهر کاشان در سال 1381

30 فروردین 1394