مجله پزشکی و سلامت

سكته قلبي

نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

تغییرات سلامت عمومی بیماران با سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

بررسی نقش آنژیو پلاستی PPCIاولیه روی سرانجام بیماران سکته قلبی حادبا صعود قطعه ST با تأکید بر زمان انجام آن در بیمارستان شهید مدرس ST با تأکید بر زمان انجام آن در بیمارستان شهید مدرس

28 اردیبهشت 1394

کاربرد رویکردهای پارامتری ، نیمه پارامتری و ناپارامتری در تحلیل بقا بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد

28 اردیبهشت 1394

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین های جریمه شده

28 اردیبهشت 1394

بررسی احتمال بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران سکته قلبی بیمارستان امام، 1378

28 اردیبهشت 1394

بررسی مقایسه ای تغییرات سن و عوامل خطر قلبی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در دو مقطع زمانی (1371 و 1381) در سه بیمارستان دانشگاهی تهران

28 اردیبهشت 1394

مقایسه تأثیر دو روش آموزش رایانهای و چهره به چهره بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران پس از سته قلبی

28 اردیبهشت 1394

تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر پرفشاری خون سالمندان مبتلا به سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

تحلیل تجارب بیماران سالمند ایرانی از سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394

بررسی همبستگی CRP با آنزیمهایCPK، CK-MB، AST و LDH در سکته قلبی

28 اردیبهشت 1394