مجله پزشکی و سلامت

گوش، حلق و بيني

فراوانی انواع کانسرهای سر و گردن در بیماران بستری شده در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امام در سالهای 1386-1376

30 فروردین 1394

آژنزی گوش و معرفی سه بیمار عمل شده

30 فروردین 1394

رل و موقعیت متخصص گوش و گلو و بینی در درمان نارسائی های حاد تنفسی

30 فروردین 1394

معرفی روش های انجام بی حسی اپیدورال در خرگوش و نحوه ارزیابی آن

30 فروردین 1394

مقایسه ویژگیهای شخصیتی مراجعه کنندگان جهت رینوپلاستی به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم با گروه کنترل

30 فروردین 1394

مشخصات فیزیکی گسیل های صوتی خودبخودی گوش ، گسیل های صوتی برانگیخته گذرا از گوش و گسیل های صوتی حاصل از اعوجاج گوش پسران 11-7 سال

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط سطح خونی هورمون آلدوسترون با وضعیت شنوایی بیماران سالمند مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان

30 فروردین 1394

نقش گزیلوکائین در درمان وزوز گوش و گزارش 36 بیمار

30 فروردین 1394

بررسی غلظت گروه و زیرگروههای ایمنوگلوبولین و فنوتیپ لنفوسیتی در کودکان قبل و بعد از عمل برداشت آدنویید و لوزهها در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) Evaluation of Immunoglobulin Classes and Subclasses and Lymphocytes’ P

30 فروردین 1394

تحقیقی پیرامون نگرش متخصصین گوش و حلق و بینی ایران پیرامون آموزش دوره دستیاری این رشته

30 فروردین 1394

بررسی علل باکتریایی عفونت های مزمن گوش میانی و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین به درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی بیمارستان متینی کاشان در سال 81-1380

30 فروردین 1394

بررسی فراوانی نسبی اتومایکوزیس در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه‌ا…«عج»

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط بین چین نرمه گوش و حوادث عروق مغزی

30 فروردین 1394

کندروسارکوم سپتوم بینی و معرفی دو مورد آن در بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

30 فروردین 1394

بررسی غلظت گروه و زیرگروه‌های ایمنوگلوبولین و فنوتیپ لنفوسیتی در کودکان قبل و بعد از عمل برداشت آدنویید و لوزه‌ها در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

30 فروردین 1394