مجله پزشکی و سلامت

شیوع ویروس تورکوتنو در بیماران مبتلا به هپاتیتC در شیراز 1388-

30 فروردین 1394

مقایسه‌ی شیوع آنتی‌بادی ایزوله علیه آنتی‌ژن کور در هپاتیت B در معتادان تزریقی با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387

30 فروردین 1394

تعیین ژنوتیپ هپاتیت Cو ریسک فاکتورهای انتقال در استان بوشهر در سال 1386

30 فروردین 1394

بررسی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C و فاکتورهای خطر مربوطه در بیماران دیالیزی استان مرکزی در سال 1383

30 فروردین 1394

بررسی جهش‌های گریز HBsAg در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن تحت درمان با آنالوگ های نوکلئوزیدی/نوکلئوتیدی

30 فروردین 1394

بررسی اثر درمانی آلفا اینترفرون نوع 2a (رفرون) روی بیمـاران مبتـلا به هپاتیـت مزمن C

30 فروردین 1394

بررسی سطح آگاهی دانشآموزان مشکین دشت کرج از راههای سرایت و پیشگیری از هپاتیت B

30 فروردین 1394

فراوانی آنتیبادی حمایتی بر علیه هپاتیت A در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

30 فروردین 1394

فراوانی انواع کانسرهای سر و گردن در بیماران بستری شده در بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امام در سالهای 1386-1376

30 فروردین 1394

آژنزی گوش و معرفی سه بیمار عمل شده

30 فروردین 1394

رل و موقعیت متخصص گوش و گلو و بینی در درمان نارسائی های حاد تنفسی

30 فروردین 1394

معرفی روش های انجام بی حسی اپیدورال در خرگوش و نحوه ارزیابی آن

30 فروردین 1394

مقایسه ویژگیهای شخصیتی مراجعه کنندگان جهت رینوپلاستی به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم با گروه کنترل

30 فروردین 1394

مشخصات فیزیکی گسیل های صوتی خودبخودی گوش ، گسیل های صوتی برانگیخته گذرا از گوش و گسیل های صوتی حاصل از اعوجاج گوش پسران 11-7 سال

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط سطح خونی هورمون آلدوسترون با وضعیت شنوایی بیماران سالمند مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان

30 فروردین 1394

بررسی ارتباط سلامت روانی با بروز کم شنوایی ناگهانی در بیماران مراجعه کننده به مراکز گوش و حلق و بینی شهر همدان

30 فروردین 1394

نقش گزیلوکائین در درمان وزوز گوش و گزارش 36 بیمار

30 فروردین 1394

بررسی غلظت گروه و زیرگروههای ایمنوگلوبولین و فنوتیپ لنفوسیتی در کودکان قبل و بعد از عمل برداشت آدنویید و لوزهها در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) Evaluation of Immunoglobulin Classes and Subclasses and Lymphocytes’ P

30 فروردین 1394

تحقیقی پیرامون نگرش متخصصین گوش و حلق و بینی ایران پیرامون آموزش دوره دستیاری این رشته

30 فروردین 1394

بررسی علل باکتریایی عفونت های مزمن گوش میانی و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین به درمانگاه تخصصی گوش و حلق و بینی بیمارستان متینی کاشان در سال 81-1380

30 فروردین 1394

صفحه 11 از 19ابتدا   قبلی   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  بعدی   انتها