دانشنامه بیماری ها

  
icon

خونريزي‌ و هماتوم‌ زيرسخت‌شامه‌

عنوان لاتین: subdural hemorrhage and hematoma
عنوان لاتین: subdural hemorrhage and hematoma

icon

خونريزي‌ زيرعنكبوتيه‌

عنوان لاتین: subarachnoid hemorrhage
عنوان لاتین: subarachnoid hemorrhage

icon

خونريزي‌ زير ملتحمه‌

عنوان لاتین: subconjunctival hemorrhage
عنوان لاتین: subconjunctival hemorrhage

icon

خونريزي‌ رحم‌ در اثر اختلال‌ كاركرد(خونريزي‌ غير طبيعي‌ قبل‌ از يائسگي‌ از رحم‌)

عنوان لاتین: uterine bleeding dysfunctional
عنوان لاتین: uterine bleeding dysfunctional

icon

خونريزي‌ رحم‌ پس‌ از يائسگي‌

عنوان لاتین: uterine bleeding postmenopausal
عنوان لاتین: uterine bleeding postmenopausal

icon

خونريزي‌ خارج‌ سخت‌شامه‌اي‌

عنوان لاتین: extradural hemorrhage
عنوان لاتین: extradural hemorrhage

icon

خونريزي‌ بيني‌

عنوان لاتین: nosebleed
عنوان لاتین: nosebleed

icon

خودبيمارانگاري‌

عنوان لاتین: hypochondriasis
عنوان لاتین: hypochondriasis

icon

خروسك‌

عنوان لاتین: croup
عنوان لاتین: croup

icon

خراشيدگي‌ يا زخم‌ قرنيه‌

عنوان لاتین: corneal abrasion and ulcer
عنوان لاتین: corneal abrasion and ulcer

icon

خال‌هاي‌ پوستي‌ ديسپلاستيك‌

عنوان لاتین: nevl dysplastic
عنوان لاتین: nevl dysplastic

icon

خارش‌ زمستاني‌ (اگزماي‌ خشك‌)

عنوان لاتین: winter itch
عنوان لاتین: winter itch

icon

خار پاشنه‌ پا

عنوان لاتین: heel spur
عنوان لاتین: heel spur