دانشنامه بیماری ها

  
icon

عقب‌ماندگي‌ ذهني‌

عنوان لاتین: mental retardation
عنوان لاتین: mental retardation

icon

عفونت‌ يا انسداد مجراي‌ اشكي‌

عنوان لاتین: tear duct infection or blockage
عنوان لاتین: tear duct infection or blockage

icon

عفونت‌ مزمن‌ كليه‌

عنوان لاتین: kidney infection chronic
عنوان لاتین: kidney infection chronic

icon

عفونت‌ مثانه‌ در مردان‌

عنوان لاتین: bladder infection male
عنوان لاتین: bladder infection male

icon

عفونت‌ مثانه‌ در زنان‌

عنوان لاتین: bladder infection female
عنوان لاتین: bladder infection female

icon

عفونت‌ گوش‌ مياني‌

عنوان لاتین: ear infection middle
عنوان لاتین: ear infection middle

icon

عفونت‌ گوش‌ خارجي‌

عنوان لاتین: ear infection outer
عنوان لاتین: ear infection outer

icon

عفونت‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervicitis
عنوان لاتین: cervicitis

icon

عفونت‌ كلاميديايي‌

عنوان لاتین: chlamydia infection
عنوان لاتین: chlamydia infection

icon

عفونت‌ غدد بزاقي‌

عنوان لاتین: salivary gland infection
عنوان لاتین: salivary gland infection

icon

عفونت‌ سالمونلا

عنوان لاتین: salmonella infections
عنوان لاتین: salmonella infections

icon

عفونت‌ زخم‌ جراحي‌

عنوان لاتین: surgical wound infection
عنوان لاتین: surgical wound infection

icon

عفونت‌ حاد كليه‌

عنوان لاتین: kidney infection acute
عنوان لاتین: kidney infection acute

icon

عرق‌سوز (ميلياريا روبرا)

عنوان لاتین: prickly heat
عنوان لاتین: prickly heat

icon

عدم‌ نزول‌ بيضه‌

عنوان لاتین: testes undescended
عنوان لاتین: testes undescended

icon

عدم‌ تعادل‌ پتاسيم‌

عنوان لاتین: potassium imbalance
عنوان لاتین: potassium imbalance

icon

عدم‌ تحمل‌ لاكتوز

عنوان لاتین: lactose intolerance
عنوان لاتین: lactose intolerance