مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

نيموديپين

عنوان لاتین: NIMODIPINE
نام تجاری: Nimotop
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيکوتينيک اسيد (نيکوتيناميد)

عنوان لاتین: NICOTINIC ACID (Nicotinamide)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

نيکلوساميد

عنوان لاتین: NICLOSAMIDE
نام تجاری: Niclocide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

نيفديپين

عنوان لاتین: NIFEDIPINE
نام تجاری: Adalat, Procardia, Procardia XL
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيستاتين (موضعى ـ واژينال)

عنوان لاتین: NYSTATIN (Topical - Vaginal)
نام تجاری: Korostatin, Mykinac, Nilstat, Nystex, O-V Statin, Micostatin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

نيستاتين

عنوان لاتین: NYSTATIN (Oral- Local)
نام تجاری: Mycostatin, Mykinal, Nadostine, Nilstat, Nyadem, Nystex, O-V Statin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

نيتروگليسيرين

عنوان لاتین: NITROGLYCERIN
نام تجاری: Deponit, Minitran, Nitro-Bid, Nitrocap, Nitrodis, Nitrogard, Nitrospan Nitrostat,Tridil
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

نيتروفوروزان (موضعي)

عنوان لاتین: NITROFURAZONE (Topical)
نام تجاری: Furacin, Nitrofural
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

نيتروفورانتونين

عنوان لاتین: NITROFURANTOIN
نام تجاری: Faralan, Furan, Furanite, Nephronex, Nitrofan, Novofuran, Furadantoin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نيتروز اکسيد

عنوان لاتین: NITROUS OXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

نيتروپروسيد سديم

عنوان لاتین: NITROPRUSSIDE SODIUM
نام تجاری: Nipride, Nitropress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيترازپام

عنوان لاتین: NITRAZEPAM
نام تجاری: Mogaden
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

نياسيناميد

عنوان لاتین: NIACINAMIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

نونوکسينول ـ ۹

عنوان لاتین: NONOXYNOL-9
نام تجاری: Conceptrol, Delfen, Gynol TT, Koromex
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

نورتريپتيلين

عنوان لاتین: NORTRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Aventyl, Pamelor
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

نورپينفرين تزريقى

عنوان لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION
نام تجاری: Levarterenol, Levophed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

نمک متعادل شده همراه گلوتامين

عنوان لاتین: BALANCED SALT PLUS GLUTATHIONE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نمک متعادل شده

عنوان لاتین: BALANCED SALT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نمک رهيدراسيون اورال (او. آر. اس)

عنوان لاتین: ORAL REHYDRATION SALT (O.R.S)
نام تجاری:
گروه دارویی : الکتروليت خوراکى

icon

نفازولين هيدروکلرايد (يا نيترات)

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE HCL (Or Nitrate)
نام تجاری: Allerest, Comfort, Degest-2, Nafazair, Naoheon, Privine, Vaselear
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

مافازولين ـ آنتازولين

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضد احتقان چشمى

icon

نئوميسين سولفات

عنوان لاتین: NEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Mycifradin, Myciguent, Diacol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نئوستيگمين

عنوان لاتین: NEOSTIGMINE
نام تجاری: Prostigmin
گروه دارویی : محرک کولينرژيک

icon

ناندرونول

عنوان لاتین: NANDROLONE
نام تجاری: Anabolin LA, Analone, Androlone, Durabolin, Deca-Durabolion, Nandroboli
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

ماليديکسيک اسيد

عنوان لاتین: NALIDIXIC ACID
نام تجاری: Neg-Gram
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نالوکسون

عنوان لاتین: NALOXONE HCL
نام تجاری: Narcan
گروه دارویی : آنتاگونيست موادمخدر

icon

نافسيلين سديم

عنوان لاتین: NAFCILLIN SODIUM
نام تجاری: Nafcil, Nallpen, Unipen.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ناسين (ويتامين ب۳)

عنوان لاتین: NACIN (Vitamin B3)
نام تجاری: Niac, Nicobid, Nico-400, Nicolar, Nicotinex, Novoniacin, Niacinamide.
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ناتاميسين (چشمي)

عنوان لاتین: NATAMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: Natacyn
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ناپروکسن

عنوان لاتین: NAPROXEN
نام تجاری: Anaprox, Naprosyn, Naxon, Novonaprox
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى