مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

بيوسرلين استات

عنوان لاتین: BUSERELIN ACETATE
نام تجاری: Suprecur, Suprefact
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

بيوسالفن

عنوان لاتین: BUSULFAN
نام تجاری: Myleran
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

بيوپيويکين

عنوان لاتین: BUPIVACAINE HCL
نام تجاری: Marcaine, Sensorcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

بيوپرنورفين

عنوان لاتین: BUPRENORPHINE HCL
نام تجاری: Buprenex
گروه دارویی : ضد درد مخدر (آگونسيت - آنتاگونيست)

icon

بيسموت سوسيترات (اکسيد بيسموت)

عنوان لاتین: BISMUTH SUBCITRATE (Bismuth Oxide)
نام تجاری: Pepto-Bismol
گروه دارویی : ضدزخم پپتيك، ضداسهال

icon

بيزاکوديل

عنوان لاتین: BISACODYL
نام تجاری: Bisacolax, Dacodyl Tabs, Laxit, Theralax
گروه دارویی : ملين

icon

بي‌پريدين، بي‌پريدين لاکتات

عنوان لاتین: BIPERIDEN HCL, BIPERIDEN LACTATE
نام تجاری: Akineton
گروه دارویی : مهاركنندۀ علائم اكستراپيراميدال

icon

بى سى ان يو

عنوان لاتین: BCNU
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

بنزيل بنزوات

عنوان لاتین: BENZYL BENZOATE
نام تجاری: Benylate
گروه دارویی : ضدجرب/ ضدشپش

icon

بنزويل پروکسايد

عنوان لاتین: BENZOYL PEROXIDE
نام تجاری: Acne-Aid, Benzac, Desquam-E, Fotex, Pan Oxyl, Zeroxin-5
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

بنزوکائين

عنوان لاتین: BENZOCAINE
نام تجاری: Americaine, Hurricainc, Orajel, Oracin, Solarcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

بنزتروفين مسيلات

عنوان لاتین: BENZTROPINE MESYLATE
نام تجاری: Apo-Benztropine, Bensylate, Congetin
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

بلئوميسين سولفات

عنوان لاتین: BLEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Blenoxane
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

بلادونا بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA PB
نام تجاری: Donnatol
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

بلادونا ارگوتاميت بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA ERGOTAMINE PB
نام تجاری: Rellergal
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

بکلومتازون ديپروپيونات

عنوان لاتین: BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
نام تجاری: Beclo Vent, Beconase, Bocotide, Vanceril
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

برن (سوختگي‌هاى خفيف)

عنوان لاتین: BURN (For Minor Burns)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسوختگى

icon

برم‌هگزين

عنوان لاتین: BROMHEXINE HCL
نام تجاری: Bisolvan
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

برموکريپتين (پارلودل)

عنوان لاتین: BROMOCRIPTINE MESYLATE (Parlodel)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست‌هاى گيرنده‌هاى دوپاميني، محرك تخمك‌گذاري، مهار ترشح هورمون رشد

icon

برتيليوم توسيلات

عنوان لاتین: BRETYLIUM TOSYLATE
نام تجاری: Bretylol
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

بران

عنوان لاتین: BRAN
نام تجاری: Fiber trim, Multsupex
گروه دارویی : ملين

icon

بتانکول کلرايد

عنوان لاتین: BETHANECHOL CHLORIDE
نام تجاری: Duvoid, Myotonachol, Urabeth, Urecholine
گروه دارویی : محرك دستگاه ادرارى و گوارش

icon

بتامتازون والريت

عنوان لاتین: BETAMETHASONE VALERATE
نام تجاری: Betnovate, Valisone
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

بتامتازون دي‌سديم فسفات

عنوان لاتین: BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
نام تجاری: Betnesol, Celestone Phosphate
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)

icon

بتامتازون (سيستمي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE (Systemic)
نام تجاری: Betnelan, Betnesol, Celestone, Prelestones, Selestoject
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

بتامتازون (ال.آ)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE L.A
نام تجاری: Celestone, Chronodose
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

بتامتازون ـ ان (چشمى ـ گوشي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE-N (Ophthalmic-Otic)
نام تجاری: Betnesol-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

بتامتازون ـ ان (موضعي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE - N (Topical)
نام تجاری: Betnovate-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

بتاکزولول

عنوان لاتین: BETAXOLOL HCL
نام تجاری: Betoptic-S, Betoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

بتا ـ کاروتن

عنوان لاتین: BETA-CAROTENE
نام تجاری: Max-Caro, Provatene, Solatene
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

بپنيوم هيدروکسى نفتوات

عنوان لاتین: BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
نام تجاری: Alcopar
گروه دارویی : ضد كرم

icon

باکلوفن

عنوان لاتین: BACLOFEN
نام تجاری: Lioresal
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

ب کمپلکس و ب کمپلکس

عنوان لاتین: B COMPLEX & B COMPLEX FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

باسيتراسين

عنوان لاتین: BACITRACIN
نام تجاری: AK-Tracin, Baciquent Ophtalmic
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى