مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

مينوکسيديل (موضعي)

عنوان لاتین: MINOXIDIL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : محرک رشد مو

icon

ميکونازول نيترات (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: MICONAZOLE NITRATE (VAGINAL & TOPICAL)
نام تجاری: Micatin, Monistat-7
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ميدراميسين

عنوان لاتین: MITHRAMYCIN
نام تجاری: Mithracin, Plicamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک و ضد هيپرکلسمي

icon

ميدازولام

عنوان لاتین: MIDAZOLAM HCL
نام تجاری: Versed
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

ميتونات

عنوان لاتین: MITOTANE
نام تجاری: Lysorden
گروه دارویی :

icon

ميتوميسين

عنوان لاتین: MITOMYCIN
نام تجاری: Mutamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

ميتوکسانترون

عنوان لاتین: MITOXANTRONE
نام تجاری: Novantrone
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

مونوبنزون

عنوان لاتین: MONOBENZONE
نام تجاری: ضدلک‌هاى هيپرپيگمانته
گروه دارویی : مهارکننده آنزيمي

icon

مولتى ويتامين درمانى

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين + مينرال

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS MINERAL
نام تجاری: Flibon
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين + آهن

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS IRON
نام تجاری: Vi-Daylin With IRON
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مولتى ويتامين

عنوان لاتین: MULTIVITAMINS
نام تجاری: Katabiose
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مورفين سولفات

عنوان لاتین: MORPHINE SULFATE
نام تجاری: Astramorph, Duramorph, Epimorph, Morphitee. M.O.S, Roxanol, Statex
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

منيزيوم هيدروکسيد

عنوان لاتین: MAGNESIUM HYDROXIDE
نام تجاری: Magnesia, Magma, Maox, M.O.M
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

منيزيوم گلوکونات

عنوان لاتین: MAGNESIUM GLUCONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

منيزيوم سولفات

عنوان لاتین: MAGNESIUM SULFATE
نام تجاری: Epsom Salt, Sulmages
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

منوتروپين

عنوان لاتین: MENOTROPINS (HMG)
نام تجاری: Pergonal
گروه دارویی : گنادوتروپين

icon

منتول ساليسيلات

عنوان لاتین: MENTHOL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Calmycine, Daphyne, Embrocation, Myalgine, Vim, Montan
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

ملفالان

عنوان لاتین: MELPHALAN
نام تجاری: Alkeran, Pam, L-Pam, Phenylalanine Mustard
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

مگلومين آنتيموانات

عنوان لاتین: MEGLUMINE ANTIMONATE
نام تجاری: Glucantime
گروه دارویی : ضدلشمانيوم

icon

مکسيلتين

عنوان لاتین: MEXILETINE
نام تجاری: Mexitil
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

مفنترمين سولفات

عنوان لاتین: MEPHENTERMINE SULFATE
نام تجاری: Wyamine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

مفنايد استات (موضعي)

عنوان لاتین: MAFENIDE ACETATE (Topical)
نام تجاری: Sulfamylon
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

مفناميک اسيد

عنوان لاتین: MEFENAMIC ACID
نام تجاری: Ponstan, Postel
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

مسيليزين

عنوان لاتین: MECLIZINE HCL
نام تجاری: Antivert
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، ضداستفراغ، آنتي‌کولينرژيک

icon

مسنا

عنوان لاتین: MESNA
نام تجاری: Mesnex
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با داروهاى ضدنئوپلاسم

icon

مسالازين

عنوان لاتین: MESALAZINE
نام تجاری: Pentasta
گروه دارویی : ضدالتهاب روده‌اي

icon

مژسترول استات

عنوان لاتین: MEGESTROL ACETATE
نام تجاری: Megace
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

مرکاتوپورين

عنوان لاتین: MERCAPTOPURINE
نام تجاری: 6-MP, Purinethol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

مدروکسي‌پروژسترون استات

عنوان لاتین: MEDROXYPROGESTRONE ACETATE
نام تجاری: Amen, Curretab, Depo-Provera, Provera
گروه دارویی : پروژسترون

icon

محلول هومودياسيسس کنسانتره

عنوان لاتین: HEMODIALYSIS CONCENTRATE SOLUTLON
نام تجاری:
گروه دارویی : محلول دیالیز

icon

محلول اينتراپريتونئول

عنوان لاتین: INTRAPERITONEAL DIALYSIS SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : محلول دیالیز صفاتی

icon

محلول آمينو اسيد

عنوان لاتین: AMINO ACID SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده اسيد آمينه‌هاى لازم براى بدن انسان

icon

متيمازول

عنوان لاتین: METHIMAZOLE
نام تجاری: Tapazole
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

متيل‌فنيدات

عنوان لاتین: METHYLPHENIDATE HCL
نام تجاری: Methidate, Ritalin, Ritalin-SR
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

متيلرگونووين مالئات

عنوان لاتین: METHYLERGONOVINE MALEATE
نام تجاری: Methergine
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

متيل‌دوپا

عنوان لاتین: METHYLDOPA
نام تجاری: Aldomet, Dopamet, Medimet, Novomedopa
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

متيل‌پردنيدازون سديم سوسکينات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
نام تجاری: A-Methapred, Medralone, Solu-Medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

متيل‌پردنيدازون استات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Depa-medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

متيل سلولز

عنوان لاتین: METHYLCELLULOSE
نام تجاری: Citrucel, Cologel, Maltsupex, Isopto, Moisture Drops, Naturale, Cellothyl
گروه دارویی : ملين

icon

متيل ساليسيلات

عنوان لاتین: METHYL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Surin, Patogestine, Tevagestien
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

متيل تستسترون

عنوان لاتین: METHYLTESTOSTERONE
نام تجاری: Androld, Metandren,Testred, Virilon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

متيراپون

عنوان لاتین: METYRAPONE
نام تجاری: Metopirone
گروه دارویی : محرک ترشح ACTH (ارزيابى عملکرد هيپوفيز).

icon

متوکلوپراميد

عنوان لاتین: METOCLOPRAMIDE HCL
نام تجاری: Emex, Maxeran, Octamide, Reclomide, Reglan, Plasil
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

متوکسيلن

عنوان لاتین: METHOXSALEN
نام تجاری: Meladinine, 8-Mop, Oxosralen, Ultramop
گروه دارویی : ضد ويتليگو، ضد پسوريازيس

icon

متوکاربامول

عنوان لاتین: METHOCARBAMOL
نام تجاری: Delaxin, Marbaxin, Robaxin
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

متوتروکسيت

عنوان لاتین: METHOTREXATE
نام تجاری: Folex, Mexate
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

متنامين هيپورات/ متانامين ماندلات

عنوان لاتین: METHENAMINE HIPPURATE / METHENAMINE MANDELATE
نام تجاری: Mandamelh, Mandelamine, Mandelets
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک ادراري

icon

متفرومين

عنوان لاتین: METFORMIN HCL
نام تجاری: Glucophage
گروه دارویی : هيپوگليسميک خوراکى

icon

متريزاميد

عنوان لاتین: METRIZAMIDE
نام تجاری: Amipaque
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

مترونيدازول

عنوان لاتین: METRONIDAZOLE
نام تجاری: Flogyl, Metizol, Metric 21
گروه دارویی : آميپ‌کش، ضد تک‌ياخته

icon

متادون

عنوان لاتین: METHADONE HCL
نام تجاری: Dolophine, Methadose, Physeptone
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

متاپروترونول سولفات

عنوان لاتین: METAPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Alupent, Metaprel, Prometa
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيک / ضد آسم

icon

مپيويکائين

عنوان لاتین: MEPIVACAINE HCL
نام تجاری: Carbocaine Isocaine, Polocaline
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

مپروبامات

عنوان لاتین: MEPROBAMATE
نام تجاری: Equanil, Meprospan, Miltown, Neuramata, Neurate, Restenil
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

مبندازول

عنوان لاتین: MEBENDAZOLE
نام تجاری: Vermox
گروه دارویی : ضد كرم

icon

مانيتول

عنوان لاتین: MANNITOL
نام تجاری: Manicol, Osmitrol
گروه دارویی : ديورتيک اسموتيک، ضدگلوکرم

icon

ماپروتيلين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: MAPROTILINE HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Ludiomil
گروه دارویی : ضد افسردگى