دانشنامه بیماری ها

  
icon

نوروپاتي‌ محيطي‌ (نوريت‌ محيطي‌)

عنوان لاتین: peripheral neuropathy
عنوان لاتین: peripheral neuropathy

icon

نقرس‌ كاذب‌

عنوان لاتین: pseudogout
عنوان لاتین: pseudogout

icon

نقرس‌

عنوان لاتین: gout
عنوان لاتین: gout

icon

نشانگان‌ ورود سريع‌ غذا به‌ روده‌كوچك‌

عنوان لاتین: dumping syndrome
عنوان لاتین: dumping syndrome

icon

نشانگان‌ نفروتيك‌ (نفروز)

عنوان لاتین: nephrotic syndrome
عنوان لاتین: nephrotic syndrome

icon

نشانگان‌ مفصل‌ گيجگاهي‌ ـ فك‌تحتاني‌

عنوان لاتین: temporomandibular joint (tmj) syndrome
عنوان لاتین: temporomandibular joint (tmj) syndrome

icon

نشانگان‌ مارفان‌

عنوان لاتین: marfan syndrome
عنوان لاتین: marfan syndrome

icon

نشانگان‌ كوشينگ‌

عنوان لاتین: cushing's syndrome
عنوان لاتین: cushing's syndrome

icon

نشانگان‌ كارسينوييد

عنوان لاتین: carcinoid syndrome
عنوان لاتین: carcinoid syndrome

icon

نشانگان‌ شوگرن‌

عنوان لاتین: sjogren's syndrome
عنوان لاتین: sjogren's syndrome

icon

نشانگان‌ شوك‌ سمي‌ (توكسيك‌)

عنوان لاتین: toxic shock syndrome
عنوان لاتین: toxic shock syndrome

icon

نشانگان‌ ژيلبرت‌

عنوان لاتین: gilbert's syndrome
عنوان لاتین: gilbert's syndrome

icon

نشانگان‌ روده‌ تحريك‌پذير

عنوان لاتین: irritable bowel syndrome
عنوان لاتین: irritable bowel syndrome

icon

نشانگان‌ راي‌

عنوان لاتین: reye's syndroms
عنوان لاتین: reye's syndroms

icon

نشانگان‌ داون‌

عنوان لاتین: down syndrome
عنوان لاتین: down syndrome

icon

نشانگان‌ خستگي‌ مزمن‌

عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome
عنوان لاتین: chronic fatigue syndrome

icon

نشانگان‌ تونل‌ مچ‌ دستي‌

عنوان لاتین: carpal tunnel syndrome
عنوان لاتین: carpal tunnel syndrome

icon

نشانگان‌ انسداد خروجي‌ قفسه‌ سينه‌ (نشانگان‌ دنده‌ گردني‌)

عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome
عنوان لاتین: thoracic outlet obstruction syndrome

icon

نشانگان‌ گيلن‌ باره‌

عنوان لاتین: gulillain barre syndrome
عنوان لاتین: gulillain barre syndrome

icon

نامنظمي‌ ضرباهنگ‌ قلب‌ (آريتمي‌)

عنوان لاتین: heart rhythm irregularity
عنوان لاتین: heart rhythm irregularity

icon

ناشنوايي‌ و اختلال‌ در شنوايي‌

عنوان لاتین: hearing impairment or loss
عنوان لاتین: hearing impairment or loss

icon

ناسازگاري‌ Rh جنين‌ (اريتروبلاستوزيس‌ فتاليس‌)

عنوان لاتین: Rh incompatibility
عنوان لاتین: Rh incompatibility

icon

ناركولپسي‌

عنوان لاتین: narcolepsy
عنوان لاتین: narcolepsy

icon

نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌

عنوان لاتین: renal failure chronic
عنوان لاتین: renal failure chronic

icon

نارسايي‌ غده‌ هيپوفيز

عنوان لاتین: pituitary gland underactive
عنوان لاتین: pituitary gland underactive

icon

نارسايي‌ حاد كليه‌

عنوان لاتین: renal failure acute
عنوان لاتین: renal failure acute

icon

نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌

عنوان لاتین: congestive heart failure
عنوان لاتین: congestive heart failure

icon

ناراحتي‌ يا درد به‌ هنگام‌ بلع‌

عنوان لاتین: dysphagia
عنوان لاتین: dysphagia

icon

ناخوشي‌ صبحگاهي‌ در طي‌ بارداري‌

عنوان لاتین: morning sickness during pregnancy
عنوان لاتین: morning sickness during pregnancy

icon

ناتواني‌ جنسي‌ در مردان‌

عنوان لاتین: impotence male sexual
عنوان لاتین: impotence male sexual