دانشنامه بیماری ها

  
icon

كانديدياز پوست‌ (مونيلياز)

عنوان لاتین: candidiasis of skin
عنوان لاتین: candidiasis of skin

icon

كيست‌ سباسه‌ (كيست‌ اپيدرموييد)

عنوان لاتین: sebaceous cyst
عنوان لاتین: sebaceous cyst

icon

كيست‌ پيلونيدال‌

عنوان لاتین: pilonidal cyst
عنوان لاتین: pilonidal cyst

icon

كوليك‌ شيرخواران‌

عنوان لاتین: colic in infants
عنوان لاتین: colic in infants

icon

كوليت‌ اولسرو

عنوان لاتین: colitis ulcerative
عنوان لاتین: colitis ulcerative

icon

كوفتگي‌ يا پارگي‌ چشم‌

عنوان لاتین: eye contusion or laceration
عنوان لاتین: eye contusion or laceration

icon

كورك‌

عنوان لاتین: boils
عنوان لاتین: boils

icon

كهير

عنوان لاتین: hives
عنوان لاتین: hives

icon

كمبود روي‌

عنوان لاتین: zinc deficiency
عنوان لاتین: zinc deficiency

icon

كم‌كاري‌ تيروييد

عنوان لاتین: hypothyroidism
عنوان لاتین: hypothyroidism

icon

كم‌كاري‌ پاراتيروييد

عنوان لاتین: hypoparathyroidism
عنوان لاتین: hypoparathyroidism

icon

كم خوني وخيم ( كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب 12)

عنوان لاتین: anemia pernicious
عنوان لاتین: anemia pernicious

icon

كم‌خوني‌ هِموليتيك‌

عنوان لاتین: anemia hemolytic
عنوان لاتین: anemia hemolytic

icon

كم‌خوني‌ ناشي‌ از كمبود اسيدفوليك‌

عنوان لاتین: anemia folic acid deficiency
عنوان لاتین: anemia folic acid deficiency

icon

كم‌خوني‌ فقر آهن‌

عنوان لاتین: anemia iron deficiency
عنوان لاتین: anemia iron deficiency

icon

كم‌خوني‌ سلول‌ داسي‌شكل‌

عنوان لاتین: sickle cell anemia and sickle cell trait
عنوان لاتین: sickle cell anemia and sickle cell trait

icon

كم‌خوني‌ به‌ هنگام‌ بارداري‌

عنوان لاتین: anemia during pregnancy
عنوان لاتین: anemia during pregnancy

icon

كم‌آبي‌ بدن‌

عنوان لاتین: dehydration
عنوان لاتین: dehydration

icon

كم‌ شدن‌ دماي‌ بدن‌

عنوان لاتین: hypothermia
عنوان لاتین: hypothermia

icon

كليه‌ پلي‌كيستيك‌

عنوان لاتین: kidney polycystic
عنوان لاتین: kidney polycystic

icon

كلوييد

عنوان لاتین: Keloids
عنوان لاتین: Keloids

icon

كله‌ سيستيت‌ يا كلانژيت‌

عنوان لاتین: cholecystitis or cholangitis
عنوان لاتین: cholecystitis or cholangitis

icon

كشيدگي‌ گردن‌

عنوان لاتین: whiplash
عنوان لاتین: whiplash

icon

كزاز

عنوان لاتین: tetanus
عنوان لاتین: tetanus

icon

كريپتوكوكوز

عنوان لاتین: cryptococcosis
عنوان لاتین: cryptococcosis

icon

كرمك‌ (كرم‌ نخي)

عنوان لاتین: pinworms
عنوان لاتین: pinworms

icon

كرم‌هاي‌ گرد (آسكاريس‌ و ساير كرم‌هاي‌ گرد)

عنوان لاتین: roundworms
عنوان لاتین: roundworms

icon

كرم‌ نواري‌

عنوان لاتین: tapeworm
عنوان لاتین: tapeworm

icon

كراتوزيس‌ پيلاريس‌

عنوان لاتین: keratosis pilaris
عنوان لاتین: keratosis pilaris

icon

كراتوز سبورئيك‌

عنوان لاتین: keratoses seborrheic
عنوان لاتین: keratoses seborrheic

icon

كراتوز اکتينيک

عنوان لاتین: keratosis actinic
عنوان لاتین: keratosis actinic

icon

كچلي‌ كشاله‌ ران‌ (تيناكروريس‌)

عنوان لاتین: tinea cruris
عنوان لاتین: tinea cruris

icon

كچلي‌ قارچي‌

عنوان لاتین: ringworm
عنوان لاتین: ringworm

icon

كچلي‌ تغييردهنده‌ رنگ‌ (تينا ورسيكالر)

عنوان لاتین: tinea versicolor
عنوان لاتین: tinea versicolor

icon

كارسينوم‌ كليه‌

عنوان لاتین: hypernephroma
عنوان لاتین: hypernephroma

icon

كارديوميوپاتي‌

عنوان لاتین: cardiomyopathy
عنوان لاتین: cardiomyopathy

icon

كرون

عنوان لاتین: crohn's disease
عنوان لاتین: crohn's disease