مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

دي‌هيدروتاشيسترول

عنوان لاتین: DIHYDROTACHYSTEROL
نام تجاری: DHT, DHt intensol, Hytakerol
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

دي‌نوپروستون

عنوان لاتین: DINOPROSTONE
نام تجاری: Prostin E2
گروه دارویی : سقط‌كننده جنين

icon

ديمن‌هيدرينات

عنوان لاتین: DIMENHYDRINATE
نام تجاری: Calm-x, Dimentabes, Dinate, Dommanate, Dramamine, Dramocen, Gravol, Marmine, Nauseatol, Novodimenate, Vomitex
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

ديمرکاپرول

عنوان لاتین: DIMERCAPROL
نام تجاری: Bal In Oil, British - Anti - Lewisite
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

دي‌متيل سولفوکسايد

عنوان لاتین: DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)
نام تجاری: Rimso
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

دي‌‌لوگزاميد فروات

عنوان لاتین: DILOXANIDE FUROATE
نام تجاری: Turamide
گروه دارویی : ضد آميب

icon

ديلتيازم

عنوان لاتین: DILTIAZEM HCL
نام تجاری: Cardizem
گروه دارویی : ضدآنژين، ضدفشارخون

icon

دي‌گوکسين

عنوان لاتین: DIGOXIN
نام تجاری: Lanoxicaps, Lanoxin
گروه دارویی : گليكوزيد قلبي، ضد آريتمى

icon

ديکلوفناک سديم

عنوان لاتین: DICLOFENAC SODIUM
نام تجاری: Voltaren
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ديفنوکسيلات هيدروکلرايد با آتروپين سولفات

عنوان لاتین: DIPHENOXYLATE HCL WITH ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Diphenatol, Lofen, Lomanate, Lomotil, Lonox, Lo-Trol, Low-Quel, Nor-Mil.
گروه دارویی : ضداسهال

icon

ديفن هيدرامين

عنوان لاتین: DIPHENHYDRAMINE HCL
نام تجاری: Allerdyl, Ben-Allergin, Benadryl, Dihydrex, Diphen, Nardyl, Tusstat, Valdrene
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

ديسيکلومين

عنوان لاتین: DICYCLOMINE HCL
نام تجاری: Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

ديزوپيراميد

عنوان لاتین: DISOPYRAMIDE
نام تجاری: DSP, Napamide, Norpace, Rythmodan, Rythmodan - LA
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

ديدروژسترون

عنوان لاتین: DYDROGESTRONE
نام تجاری: Duphaston
گروه دارویی : پروژسترون

icon

ديترانول (آنترالين)

عنوان لاتین: DITHRANOL (Anthralin)
نام تجاری: Anthra-derm, Anthroforte, Drithocreme, Drithoscalp
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

ديپيرون

عنوان لاتین: DIPYRONE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

ديازوکسايد

عنوان لاتین: DIAZOXIDE
نام تجاری: Hyperstat I.V., Proglycem
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

ديازپام

عنوان لاتین: DIAZEPAM
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

دى ـ پنيسيلامين

عنوان لاتین: D-PENICILLAMINE
نام تجاری: Cuprimine, Depen
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

دهيدرومتين

عنوان لاتین: DEHYDROMETINE
نام تجاری: Dametin, Mebadin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

دوپامين

عنوان لاتین: DOPAMINE HCL
نام تجاری: Dopastat, Intropin, Reoimine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

دوبوتامين

عنوان لاتین: DOBUTAMINE HCL
نام تجاری: Dubutrex
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك B1

icon

دگزپين

عنوان لاتین: DOXEPIN
نام تجاری: Sinequan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

دگزامفتامين سولفات

عنوان لاتین: DEXAMFETAMINE SULFATE
نام تجاری: Dexampex, Dexedrine, Frendex
گروه دارویی : محرك مغزى و تنفسي، كاهندۀ اشتهاء

icon

دگزامتازون سديم فسفات (گوشى ـ چشمي)

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE (Otic-Ophthalmic)
نام تجاری: Decadron-Respihaler
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

دگزامتازون

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE
نام تجاری: Dalalone, Decadrol, Decadron, Dexasone, Hexadrol, Solurex
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

دگزاپرام

عنوان لاتین: DOXAPRAM HCL
نام تجاری: Dopram
گروه دارویی : محرك دستگاه عصبى مركزى و دستگاه تنفسى

icon

دگزاپانتنول

عنوان لاتین: DEXPANTHENOL
نام تجاری: Dexol, Ilopan, Panthoderm
گروه دارویی : محافظ پوست / نرم‌کننده

icon

دکونژستانت (بخور)

عنوان لاتین: DECONGESTANT (Inhaler)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

دکسي‌سيلين

عنوان لاتین: DOXYCYLINE
نام تجاری: Doxy-100, Doxy-Caps, Doxy-Tabs, Vibra-Tabs, Vibramycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دکسوروبيسين

عنوان لاتین: DOXORUBICIN HCL
نام تجاری: Adriamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

دکسکلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Dexchlor, Poladex, Polaramine, Polargen
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

دکسترومتورفان هيدروبروميد

عنوان لاتین: DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE
نام تجاری: Benylin DM, Cremacoat, Delsym, DM Cough, Koffex, Mediquell, Ornex DM, Pedia Care, Pertussin B, Robidex, Romilar CF
گروه دارویی : ضدسرفه، غيرمخدر

icon

دکسترومتورفان ـ پى

عنوان لاتین: DEXTROMETHORPHAN-P
نام تجاری: Ambenyl
گروه دارویی : ضدسرفه، ضداحتقان

icon

دکستروز ۵% الکل ۵%

عنوان لاتین: DEXTROSE 5% & ALCOHOL 5%
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

دکستروز (دى ـ گلوکز)

عنوان لاتین: DEXTROSE (D-glucose)
نام تجاری: تأمين كالرى و آب
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

دکسترانومر

عنوان لاتین: DEXTRANOMER
نام تجاری: Debrisan
گروه دارویی : شستشودهنده موضعى زخم

icon

دکستران ۴۰

عنوان لاتین: DEXTRAN 40
نام تجاری: Gentran 40, Hyskon, 10% LMD, Rheomacrodex
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

دفروگزامين مسيلات

عنوان لاتین: DEFEROXAMINE MESYLATE
نام تجاری: Desferal
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

دسيپرامين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: DESIPRAMIN HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Pertofran
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

دسموپريزين استات

عنوان لاتین: DESMOPRESSIN ACETATE
نام تجاری: DD AVP, Stimate
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

دزوکسي‌کورتيکسترون (استات و پيوالات)

عنوان لاتین: DESOXYCORTICOSTERONE (Acetate & Pivalate)
نام تجاری: Doca Acetate, Precoten Acetate & Pivalate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

دروپريدول کامپاند

عنوان لاتین: DROPERIDOL COMPOUND
نام تجاری: Innovar
گروه دارویی : آرام‌بخش و ضددرد

icon

دروپريدول

عنوان لاتین: DROPERIDOL
نام تجاری: Inapsine
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومي، ضدسايكوز، ضداستفراغ

icon

داينسترول

عنوان لاتین: DIENESTROL
نام تجاری: Estraguard, Ortho Dienestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

دايمتيکون (سايمتيکون فعال)

عنوان لاتین: DIMETHICONE (Activated Simethicom)
نام تجاری: Aeropa, Mylicon
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

دايجستيو

عنوان لاتین: DIGESTIVE
نام تجاری: Festal, Onoton
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

دايتي‌ليستيبسترول

عنوان لاتین: DIETHYLSTILBESTROL
نام تجاری: Stilbestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

دايتيلکاربامازين سيترات

عنوان لاتین: DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE
نام تجاری: Banocide, Hertrazan
گروه دارویی : ضد كرم

icon

داي‌پي‌ورفرين

عنوان لاتین: DIPIVEFRIN
نام تجاری: Propine, Glaucothil
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

دانترولن سديم

عنوان لاتین: DANTROLEN SODIUM
نام تجاری: Dantrium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

دانازول

عنوان لاتین: DANAZOL
نام تجاری: Cyclomen, Danocrine
گروه دارویی : آندروژن‌ها

icon

داکاربازين

عنوان لاتین: DACARBAZINE (DTIC)
نام تجاری: Carboxamide, Dtic-Dome
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

داستينوميسين (آستيونوميسين دي)

عنوان لاتین: DACTINOMYCIN (Actinomycin D)
نام تجاری: Cosmegen, Lyovac
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

داپزون

عنوان لاتین: DAPSONE (DDS)
نام تجاری: Avlosulfan
گروه دارویی : ضد جذام