دانشنامه بیماری ها

  
icon

سينوزيت‌

عنوان لاتین: sinus infection
عنوان لاتین: sinus infection

icon

سيليكوز

عنوان لاتین: silicosis
عنوان لاتین: silicosis

icon

سيفليس‌

عنوان لاتین: syphilis
عنوان لاتین: syphilis

icon

سيستيت‌ بينابيني‌

عنوان لاتین: interstitial cystitis
عنوان لاتین: interstitial cystitis

icon

سيروز كبدي‌

عنوان لاتین: cirrhosis of the liver
عنوان لاتین: cirrhosis of the liver

icon

سياه‌ سرفه‌

عنوان لاتین: whooping cough
عنوان لاتین: whooping cough

icon

سوگ‌ (ماتم)

عنوان لاتین: grief
عنوان لاتین: grief

icon

سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگي‌

عنوان لاتین: heartburn during pregnancy
عنوان لاتین: heartburn during pregnancy

icon

سوزش‌ سر دل‌

عنوان لاتین: heartburn
عنوان لاتین: heartburn

icon

سوزاك‌

عنوان لاتین: gonorrhea
عنوان لاتین: gonorrhea

icon

سوختگي‌ها

عنوان لاتین: burns
عنوان لاتین: burns

icon

سوءهاضمه‌

عنوان لاتین: indigestion
عنوان لاتین: indigestion

icon

سوءمصرف‌ و اعتياد به‌ مواد

عنوان لاتین: substance abuse and addiction
عنوان لاتین: substance abuse and addiction

icon

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌

عنوان لاتین: domestic violence
عنوان لاتین: domestic violence

icon

سوءجذب‌

عنوان لاتین: malabsorption
عنوان لاتین: malabsorption

icon

سوء مصرف‌ مواد و اعتياد

عنوان لاتین: drug abuse and addiction
عنوان لاتین: drug abuse and addiction

icon

سنگ‌ كيسه‌ صفرا

عنوان لاتین: gallstones
عنوان لاتین: gallstones

icon

سنگ‌ كليه‌

عنوان لاتین: kidney stones
عنوان لاتین: kidney stones

icon

سلوليت‌

عنوان لاتین: cellulitis
عنوان لاتین: cellulitis

icon

سل‌ (توبركولوز)

عنوان لاتین: tuberculosis
عنوان لاتین: tuberculosis

icon

سكسكه‌

عنوان لاتین: hiccup
عنوان لاتین: hiccup

icon

سكته‌ مغزي‌

عنوان لاتین: stroke
عنوان لاتین: stroke

icon

سقط‌

عنوان لاتین: miscarriage
عنوان لاتین: miscarriage

icon

سرمازدگي‌

عنوان لاتین: frostbite
عنوان لاتین: frostbite

icon

سرماخوردگي‌

عنوان لاتین: cold common
عنوان لاتین: cold common

icon

سرطان‌ مهبل‌ يا وولو

عنوان لاتین: vagina or vulva cancer of
عنوان لاتین: vagina or vulva cancer of

icon

سرطان‌ معده‌

عنوان لاتین: stomach cancer
عنوان لاتین: stomach cancer

icon

سرطان‌ مري‌

عنوان لاتین: esophagus cancer
عنوان لاتین: esophagus cancer

icon

سرطان‌ لوزالمعده‌

عنوان لاتین: pancreatic cancer
عنوان لاتین: pancreatic cancer

icon

سرطان‌ گردن‌ رحم‌

عنوان لاتین: cervical cancer
عنوان لاتین: cervical cancer

icon

سرطان‌ كبد

عنوان لاتین: liver cancer
عنوان لاتین: liver cancer

icon

سرطان‌ ريه‌

عنوان لاتین: lung cancer
عنوان لاتین: lung cancer

icon

سرطان‌ روده‌ بزرگ‌

عنوان لاتین: large intestine cancer
عنوان لاتین: large intestine cancer

icon

سرطان‌ رحم‌

عنوان لاتین: uterine cancer
عنوان لاتین: uterine cancer

icon

سرطان‌ دهان‌

عنوان لاتین: oral cancer
عنوان لاتین: oral cancer

icon

سرطان‌ حنجره‌

عنوان لاتین: larynx cancer
عنوان لاتین: larynx cancer

icon

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ سنگفرشي‌

عنوان لاتین: skin cancer squamous cell
عنوان لاتین: skin cancer squamous cell

icon

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ پايه‌اي‌

عنوان لاتین: skin cancer basal cell
عنوان لاتین: skin cancer basal cell

icon

سرطان‌ پستان‌

عنوان لاتین: breast cancer
عنوان لاتین: breast cancer

icon

سرطان‌ بيضه‌

عنوان لاتین: testicular cancer
عنوان لاتین: testicular cancer

icon

سردرد خوشه‌اي‌

عنوان لاتین: headache cluster
عنوان لاتین: headache cluster

icon

سردرد تنشي‌ يا عروقي‌

عنوان لاتین: headache tension or vascular
عنوان لاتین: headache tension or vascular

icon

سرخك‌

عنوان لاتین: measles
عنوان لاتین: measles

icon

سرخجه‌

عنوان لاتین: rubella
عنوان لاتین: rubella

icon

ساركوم‌ كاپوسي‌

عنوان لاتین: Kaposis sarcoma
عنوان لاتین: Kaposis sarcoma

icon

سلياك‌

عنوان لاتین: celiac disease
عنوان لاتین: celiac disease