مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

فيبرينوسيلين

عنوان لاتین: FIBRINOLYSIN
نام تجاری: Elase
گروه دارویی : آنزيم دبريدكننده موضعى

icon

فيبرينوژن

عنوان لاتین: FIBRINOGEN
نام تجاری: Fibrinogen Human, Parenogen
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

فوليک اسيد

عنوان لاتین: FOLIC ACID
نام تجاری: Vit B9، Pteroylglutamic Acid، Folacin، Novofolacid
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

فوروزمايد(لازکس)

عنوان لاتین: FUROSEMIDE (Lasix)
نام تجاری:
گروه دارویی : ديورتيك

icon

فورازوليدون

عنوان لاتین: FURAZOLIDONE
نام تجاری: Furoxone
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فنيل‌نفرين کامپاند

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

فنيل‌نفرين (چشمي)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری: Ak-Dilate, Alconefrin, Mydfrin, Nostrill, Rhinall, Sinophen, Vacon
گروه دارویی : چشم ـ منقبض‌کننده عروق چشم

icon

فنيل‌نفرين (بيني)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (nasal)
نام تجاری: Allerest, Neo-Synephrine, Sinex
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

فنتيون کامپاند

عنوان لاتین: PHENYTOIN COMPOUND
نام تجاری: Garoin
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

فنول‌سولفونفتالئين

عنوان لاتین: PHENOLSULFONPHTHALEIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

فنوکسى بنزامين

عنوان لاتین: PHENOXY BENZAMINE HCL
نام تجاری: Dibenzyline
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

فنوباربيتال

عنوان لاتین: PHENOBARBITAL
نام تجاری: Barbita, Gardenal, Luminal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

فن‌فلورامين

عنوان لاتین: FENFLURAMINE HCL
نام تجاری: Ponderal, Pondimin
گروه دارویی : كاهندۀ اشتهاء

icon

فنتيون سديم

عنوان لاتین: PHENTYON SODIUM
نام تجاری: Dilantin, Diphen, Dipbenylen
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

فنتولامين مسيلات

عنوان لاتین: PHENTOLAMINE MESYLATE
نام تجاری: Regitine, Rogitine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

فنترمين

عنوان لاتین: PHENTERMINE HCL
نام تجاری: Adipex-p, Fastin, Inonamine,Obephen, Obermine, Obestin, Parmine, Phentrol, Tonamin, Unifast, Wilpower.
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

فنتالين سيترات

عنوان لاتین: FENTANYL CITRATE
نام تجاری: Duragesic, Sublimaze
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

فنازوپيريدين

عنوان لاتین: PHENAZOPYRIDINE HCL
نام تجاری: AZO-Standard, Baridium, Geridium, Phenazodine, Pyridium, Urogesic
گروه دارویی : ضددرد مجارى ادرارى

icon

فلوکونازول

عنوان لاتین: FLUCONAZOLE
نام تجاری: Diflucan
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

فلوکستين

عنوان لاتین: FLUOXETINE HCL
نام تجاری: Prozac
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

فلوفنازين دکانوايت/ انتايت/ هيدروکلرايد

عنوان لاتین: FLUPHENAZINE DECANOATE / ENANTHATE / HCL
نام تجاری: Madecate، Permitil، Prolixin
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

فلوسيتوزين

عنوان لاتین: FLUCYTOSINE
نام تجاری: Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

فلوراندرنوليد

عنوان لاتین: FLURANDRENOLIDE
نام تجاری: Cordran SP، Drenison، Fluran
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فلورازپام

عنوان لاتین: FLURAZEPAM HCL
نام تجاری: Dalmane، Durapam، Novo flupam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

فلودروکورتيزون استات

عنوان لاتین: FLUDROCORTISONE ACETATE
نام تجاری: Flurinef Acetate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فلوپنتيگزول دکانوايت

عنوان لاتین: FLUPENTHIXOL DECANOATE
نام تجاری: Fluanxol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

فلوئوسينولون استونيد

عنوان لاتین: FLUOCINOLONE ACETONIDE
نام تجاری: Dermaler, Dermophyl, Fluoderm, Fluolar, Flurosyn, Synalar, Synemol
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

فلوئورومتالون

عنوان لاتین: FLUROMETHOLONE
نام تجاری: Fluro - Op
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

فلوئوروراسيل

عنوان لاتین: FLUOROURACIL
نام تجاری: Adrucil، Fluoroplex، Efudex
گروه دارویی : آنتى نئوپلاستيك جلدى

icon

فلوئورسکين سديم

عنوان لاتین: FLUORESCEIN SODIUM
نام تجاری: Ak - Fluor, Fluorescite, Funduscein
گروه دارویی : چشم - داروى تشخيص چشمى

icon

فلکينايد استات

عنوان لاتین: FLECAINIDE ACETATE
نام تجاری: Tambocor
گروه دارویی : ضدآريتمى (دستۀ IC)

icon

فسفسترول

عنوان لاتین: FOSFESTROL (AS TETRA SODIUM SALT)
نام تجاری: Honvol، Stilphostrol، Honovan
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک، جانشین استروژن

icon

فسفات‌ها (پتاسيم فيفات ـ سديم فسفات)

عنوان لاتین: PHOSPHATES (Potassium Phosphate - Sodium Phosphate)
نام تجاری: Neutra-Phosk, Uro-kp-Neutral
گروه دارویی : الکتروليت

icon

فروسولفات

عنوان لاتین: FERROUS SULFATE / FUMARATE
نام تجاری: (F-Fumarate) femiron, Feostat, Fersamal, Fumasorb, Fumerin, Hemocyte, Novofumar Palfer, Palmiron. (F.Sulfate): Feosol, Fer-Iron, Fero-Gradument, Fesofar, Hematinic, Mol-Iron, Novoferrosulfa
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

فرمالدئيد

عنوان لاتین: FORMALDEHYDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

فاموتيدين

عنوان لاتین: FAMOTIDINE
نام تجاری: Pepcid
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

فاکتور آنتي‌هموفيليک (آ اچ اف)

عنوان لاتین: ANTIHEMOPHILIC FACTOR (AHF)
نام تجاری: Factorate, Hemofilt, Humafac, Profilate
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

فاکتور ۹ کمپلکس (انساني)

عنوان لاتین: FACTOR IX COMPLEX (Human)
نام تجاری: Konyne, Profilnine, Proplex
گروه دارویی : بندآورنده خون