مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

آيوهگزول

عنوان لاتین: IOHEXOL
نام تجاری: Omnipaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
نام تجاری: Telebrix 38
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE
نام تجاری: Telebrix Meglumine
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيودي‌کلرهيدروکسي‌کواين

عنوان لاتین: IODOCHLORHYDROXYQUIN
نام تجاری: Iorofer . Clioquinol . Vioform
گروه دارویی : ضد قارچ و ضدالتهاب موضعی

icon

آيوداين

عنوان لاتین: IODINE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهای تیروئید، ضدعفونی موضعی

icon

آيوداکينول

عنوان لاتین: IODOQUINOL
نام تجاری: Amebaquine
گروه دارویی : ضد آميب

icon

آيوتروکسيت مگلوماين

عنوان لاتین: IOTROXATE MEGLUMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آهن دکستران (کمپلکس)

عنوان لاتین: IRON DEXTRAN (Complex)
نام تجاری: Feostst . Feronium . Imferon . Irodex . Proferdex
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

آنتي‌هيستامين دکونژستانت

عنوان لاتین: ANTIHISTAMINE DECONGESTANT
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

آنتي‌هموروئيد

عنوان لاتین: ANTIHEMORRHOID
نام تجاری: Xyloproct
گروه دارویی : ضد بواسير

icon

آنتوساينوسايد ـ آ

عنوان لاتین: ANTHOCYANOSIDE-A
نام تجاری: Difrarel-E, Difrarel-100
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

آميودارون

عنوان لاتین: AMIODARONE HCL
نام تجاری: Cordarone
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

آمينوگلوتتاميد

عنوان لاتین: AMINOGLUTETHIMIDE
نام تجاری: Drimetene
گروه دارویی : مهار آدرنال

icon

آمينوفيلين (تئوفيلين اتيلن دياميد)

عنوان لاتین: AMINOPHYLLINE (Theophylline ethylenediamine)
نام تجاری: Amoline, Phyllocontin, Somophyline, Truphylline
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

آمينواستيک اسيد (گليسين)

عنوان لاتین: AMINOACETIC ACID (Glycine)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

آميلوريد ـ اچ

عنوان لاتین: AMILORIDE-H
نام تجاری: Moduretic
گروه دارویی : ديورتيك، ضدفشارخون

icon

آميل نيترات

عنوان لاتین: AMYL NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

آميکاسين سولفات

عنوان لاتین: AMIKACIN SULFATE
نام تجاری: Amikin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آمي‌تريپتيلين

عنوان لاتین: AMITRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Saroten Amitril, Amitriptylene, Emitrip, Elovil, Enavil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

آمونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMMONIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : اسيدي‌كننده ادرار

icon

آموکسي‌سيلين

عنوان لاتین: AMOXICILIN
نام تجاری: Amoxil, Larotid, Polymox, Sumix, Ultimox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

آمنتادين

عنوان لاتین: AMANTANDINE HCL
نام تجاری: Symmetrel
گروه دارویی : آنتي‌ويرال، ضدپاركينسون

icon

آمفوتريسين بى

عنوان لاتین: AMPHOTERICIN B
نام تجاری: Fungizone
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

آمرينون لاکتات

عنوان لاتین: AMRINONE LACTATE
نام تجاری: Inicor
گروه دارویی : اينوتروپيك، گشادكننده عروق

icon

آمبنونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMBENONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Mytelase caplets
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

آلومينيم هيدروکسيد ژل

عنوان لاتین: ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
نام تجاری: Alegel, Alternagel, Alu-Tab, Amphojel, Hydroxal, Nutragel
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

آلومينيم ام.جي.اس

عنوان لاتین: ALUMINIUM MgS
نام تجاری: Magel, Mylanta, Gastyl, Gelusil
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده، ضدنفخ

icon

آلومينيم ام جى ( آلومينيوم و منيزيم هيدروکسيد)

عنوان لاتین: ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide)
نام تجاری: Almax, Aludrox, Gelotal
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده

icon

آلومينيم استات

عنوان لاتین: ALUMINIUM ACETATE
نام تجاری: Acid Mantie, Burow's Solution, Domebora
گروه دارویی : قابض

icon

آلوپورينول

عنوان لاتین: ALLOPURINOL
نام تجاری: Lopruine, Zurinol, Zyloric, Zyloprim.
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

آلفنتانيل

عنوان لاتین: ALFENTANIL HCL
نام تجاری: Alfenta
گروه دارویی : ضددرد مخدر، داروى كمكى در بيهوشى

icon

آلپروستيمل سي.وي.آر (کودکان)

عنوان لاتین: ALPROSTAIML CVR (Pediatric)
نام تجاری:
گروه دارویی : نقص مادرزادى مجارى شريانى - شل‌كننده عضلانى صاف جدار عروق

icon

آلپرنولول

عنوان لاتین: ALPRENOLOL HCL
نام تجاری: Aptin
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضدآريتمي، ضدآنژين صدرى

icon

آرام‌بخش / خواب آور

عنوان لاتین: ALPRAZOLAM
نام تجاری: Xanax
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

آسپارژيناس ( آسپارژيناس ـ ال)

عنوان لاتین: ASPARAGINASE (L-Asparaginase)
نام تجاری: Kidrolase, Elspar
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آزآتيوپرين

عنوان لاتین: AZATHIOPRINE
نام تجاری: Imuran
گروه دارویی : ايمونوساپرسيو

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

آتروپين سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری: Atropisol
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

آتروپين سولفات

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Atropisol, Dey-Dose, Isopto Atropine, SMP Atropine
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

آتراکليوم بسيلات

عنوان لاتین: ATRACURIUM BESTYLATE
نام تجاری: Tracium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

آپومرفين

عنوان لاتین: APOMORPHINE HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : استفراغ‌آور، آگونيست دوپامين

icon

آپروتينين

عنوان لاتین: APROTININ
نام تجاری: Trasylol
گروه دارویی : مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك (تريپسين، كموتريپسين كاليدوژناز)

icon

آبى متيلن

عنوان لاتین: METHYLENE BLUE
نام تجاری: MG-Blue, Urolene Blue
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده مجارى ادراري

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

آ. اس. آ کدئين

عنوان لاتین: A.S.A CODEINE
نام تجاری: Empirin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

آ. اس. آ

عنوان لاتین: A.S.A
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر