مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

کاليدياگونيس

عنوان لاتین: KALLIDINOGENASE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادکننده عروق

icon

سوربيتول

عنوان لاتین: SORBITOL
نام تجاری: Glucitol, Sorbex, Sobax
گروه دارویی : ملين

icon

پيپراسيلين سديم

عنوان لاتین: PIPERACILLIN SODIUM
نام تجاری: Pipracil, Picillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پردنيزون

عنوان لاتین: PREDNISONE
نام تجاری: Colisone, Deltasone, Meticorten, Orasone, Panasol, Prednicen-M
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فيبرينوسيلين

عنوان لاتین: FIBRINOLYSIN
نام تجاری: Elase
گروه دارویی : آنزيم دبريدكننده موضعى

icon

داستينوميسين (آستيونوميسين دي)

عنوان لاتین: DACTINOMYCIN (Actinomycin D)
نام تجاری: Cosmegen, Lyovac
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

فنتالين سيترات

عنوان لاتین: FENTANYL CITRATE
نام تجاری: Duragesic, Sublimaze
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

توبراميسين سولفات

عنوان لاتین: TOBRAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Nebcin, Tobrex
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

برن (سوختگي‌هاى خفيف)

عنوان لاتین: BURN (For Minor Burns)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسوختگى

icon

سديم بيوفسفات/ سديم فسفات

عنوان لاتین: SODIUM BIPHOSPHATE / SODIUM PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پروتيوناميد

عنوان لاتین: PROTHIONAMIDE
نام تجاری: Trevinitx
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

کاربيمازول

عنوان لاتین: CARBIMAZOLE
نام تجاری: Neo-Mercasol
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

دسيپرامين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: DESIPRAMIN HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Pertofran
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

تتراسايکلين (موضعي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پاسلي‌تاکسل

عنوان لاتین: PACLITAXEL
نام تجاری: Parteric, Taxol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

دي‌متيل سولفوکسايد

عنوان لاتین: DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)
نام تجاری: Rimso
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

تربينافين

عنوان لاتین: TERBINAFINE
نام تجاری: Lamisil
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

لاموتريگين

عنوان لاتین: LAMOTRIGINE
نام تجاری: Lamictal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

سوتالول

عنوان لاتین: SOTALOL
نام تجاری: Beta Cardone
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

پريماکواين فسفات

عنوان لاتین: PRIMAQUINE PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

اگزاندرونول

عنوان لاتین: OXNADROLONE
نام تجاری: Oxandrin
گروه دارویی : محرک آنابوليسم بافتى

icon

لوکارنيتين

عنوان لاتین: LEVOCARNITNE
نام تجاری: Cornitene
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

پامکورونيوم برميد

عنوان لاتین: PANCURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Pavulon
گروه دارویی : مسدودکننده عصبى ـ عضلانى (غير دپلاريزان).

icon

بلئوميسين سولفات

عنوان لاتین: BLEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Blenoxane
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

اترتينات

عنوان لاتین: ETRETINATE
نام تجاری: Tigasone, Tegison
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

فلوراندرنوليد

عنوان لاتین: FLURANDRENOLIDE
نام تجاری: Cordran SP، Drenison، Fluran
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

تري‌کلرواستيک اسيد

عنوان لاتین: TRICHLOROACETIC ACID
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگيل

icon

پروپاستامول

عنوان لاتین: PROPACETAMOL HCL
نام تجاری: Pro-defalgan
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

اپي‌روبيسين

عنوان لاتین: EPIRUBICIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

دگزامفتامين سولفات

عنوان لاتین: DEXAMFETAMINE SULFATE
نام تجاری: Dexampex, Dexedrine, Frendex
گروه دارویی : محرك مغزى و تنفسي، كاهندۀ اشتهاء

icon

بکلومتازون ديپروپيونات

عنوان لاتین: BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
نام تجاری: Beclo Vent, Beconase, Bocotide, Vanceril
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

داي‌پي‌ورفرين

عنوان لاتین: DIPIVEFRIN
نام تجاری: Propine, Glaucothil
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

فلوپنتيگزول دکانوايت

عنوان لاتین: FLUPENTHIXOL DECANOATE
نام تجاری: Fluanxol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

بپنيوم هيدروکسى نفتوات

عنوان لاتین: BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
نام تجاری: Alcopar
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پتاسيم پارا ـ آمينوبنزوات

عنوان لاتین: POTASSIUM PARA - AMINOBENZOATE
نام تجاری: Potaba
گروه دارویی : ضدفيبروز

icon

سوفنتانيل سيترات

عنوان لاتین: SUFENTANYL CITRATE
نام تجاری: Sufenta
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

بتا ـ کاروتن

عنوان لاتین: BETA-CAROTENE
نام تجاری: Max-Caro, Provatene, Solatene
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

کارتينين

عنوان لاتین: CARNITIN
نام تجاری: Carnitar, Vitacarn
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

سيتيکولين سديم

عنوان لاتین: CITICOLINE SODIUM
نام تجاری: Neurocholine
گروه دارویی : افزايش‌دهندۀ جريان خون مغز

icon

سفرادين

عنوان لاتین: CEPHRADINE
نام تجاری: Anspor, Velosef
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ديمن‌هيدرينات

عنوان لاتین: DIMENHYDRINATE
نام تجاری: Calm-x, Dimentabes, Dinate, Dommanate, Dramamine, Dramocen, Gravol, Marmine, Nauseatol, Novodimenate, Vomitex
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

تياستازون

عنوان لاتین: THIACETAZONE
نام تجاری: Thetazone, Tebewas
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اکسپکتورانت کدئين

عنوان لاتین: EXPECTORANT CODEINE
نام تجاری: Histolit DC
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

کاربوپلاتين

عنوان لاتین: CARBOPLATIN
نام تجاری: Paraplatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

رانيتيدين

عنوان لاتین: RANITIDINE
نام تجاری: Zantac
گروه دارویی : آنتاگونيست گيرنده H2

icon

پاپاورين

عنوان لاتین: PAPAVERIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌اسپاسموديک

icon

ترتينوئين

عنوان لاتین: TRETINOIN
نام تجاری: Retin-A, Retinoic Acid, Vitamin A Acid
گروه دارویی : ضدآکنه، ضد پسورياز.

icon

کلوميفن سيترات

عنوان لاتین: CLOMIPHENE CITRATE
نام تجاری: Clomid, Milophene, Serophene
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

پردنيسولون استات

عنوان لاتین: PREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Econopred, Microfine, Pred Forte, Predcor
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

دکسکلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Dexchlor, Poladex, Polaramine, Polargen
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کلسيم سوپلمنت

عنوان لاتین: CALCIUM SUPPLEMENTS
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

دکستروز ۵% الکل ۵%

عنوان لاتین: DEXTROSE 5% & ALCOHOL 5%
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

پزادوفدرين هيدروکلرايد سولفات

عنوان لاتین: PSEUDOEPHEDRINE HCL SULFATE
نام تجاری: Novafed, Sudafed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

ساليسيليک اسيد

عنوان لاتین: SALICYLIC ACID
نام تجاری: Calicylic Acid, Compound W, Freezone, Hydrisalic, Keralyt, Occlusal, Salacid, SaliGel, Saloni
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

سپيرونولاکتون

عنوان لاتین: SPIRONOLACTONE
نام تجاری: SPIRONOLACTONE
گروه دارویی :

icon

داکاربازين

عنوان لاتین: DACARBAZINE (DTIC)
نام تجاری: Carboxamide, Dtic-Dome
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

تيتانيوم دي‌اکسيد

عنوان لاتین: TITANIUM DIOXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

تتراکائين

عنوان لاتین: TETRACAINE HCL
نام تجاری: Pontocaine HCl
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

دکستروز (دى ـ گلوکز)

عنوان لاتین: DEXTROSE (D-glucose)
نام تجاری: تأمين كالرى و آب
گروه دارویی : تأمين كالرى و آب

icon

ايتراکوتازول

عنوان لاتین: ITRACONAZOLE
نام تجاری: Sporanox
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ترى مي‌پرامين مسيلات

عنوان لاتین: TRIMIPRAMINE MESILATE
نام تجاری: Surmontil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

تتراسايکلين

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL
نام تجاری: Achromycin, Novotetra, Panmycin, Retet, Robitet, Sumycin, Tetracap, Tetracyn, Tetralan, Tetram, Topicycline
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پلي‌ساميسين

عنوان لاتین: PLICAMYCIN
نام تجاری: Mithramycin, Mithracin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

ايزوفلوران

عنوان لاتین: ISOFLURANE
نام تجاری: Frone
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

استيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Miochol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

آمينواستيک اسيد (گليسين)

عنوان لاتین: AMINOACETIC ACID (Glycine)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

دکسي‌سيلين

عنوان لاتین: DOXYCYLINE
نام تجاری: Doxy-100, Doxy-Caps, Doxy-Tabs, Vibra-Tabs, Vibramycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلامين

عنوان لاتین: PENICILLAMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کلدينيوم ـ سى

عنوان لاتین: CLIDINIUM-C
نام تجاری: Librax
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

سيپروفلوگزاسين

عنوان لاتین: CIPROFLOXACIN HCL
نام تجاری: Cipro
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تري‌سديم ادي‌تي‌ايت

عنوان لاتین: EDETATE TRISODIUM
نام تجاری: Limclair
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

انفلوران

عنوان لاتین: ENFLURANE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

پريلوکائين ـ اف

عنوان لاتین: PRILOCAIN - F
نام تجاری: Citanest
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

تولازاميد

عنوان لاتین: TOLAZAMIDE
نام تجاری: Tolinase, Tolamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

کلرامفنيکل/ سي. سديم سوسکينات (کلوفکس)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL/C. PALMITATE/C. SODIUM SUCCINATE (Chlofex)
نام تجاری: Antibiopto, Chloromycetin, Plamitate, Econochlor, Fenicol, (systemic) Pentamycetin.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلسيتريول (۱.۲۵ دهيدروکسى کولکالسيفيرول)

عنوان لاتین: CALCITRIOL
نام تجاری: Calcifex, Rocaltrol
گروه دارویی : فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده كلسيم سرم)

icon

سرم آلبومين معمولى

عنوان لاتین: NORMAL ALBUMIN SERUM
نام تجاری: Albuconn, Albuminar, Albutein 5%, 25% Buminate 5%, 25% Buminate 5%, 25%, Plasbumin.
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

ديکلوفناک سديم

عنوان لاتین: DICLOFENAC SODIUM
نام تجاری: Voltaren
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

کاربنيسيلين ايندانيل سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN INDANYL SODIUM
نام تجاری: Geocillin, Geopen Oral
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سپيراميسين

عنوان لاتین: SPIRAMYCIN
نام تجاری: Rovamycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلرتاليدون

عنوان لاتین: CHLORTHALIDONE
نام تجاری: Hygroton, Hylidone, Thalitone, Uridon
گروه دارویی : ديورتيك

icon

کاناميسين سولفات

عنوان لاتین: KANAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Anamid. Kantrex. Klebcil
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اشک مصنوعى

عنوان لاتین: ARTIFICAL TEARS (Hypromellose)
نام تجاری: Adapettes, Adsorbotear, Hypotears, Isopto Alkaline, Isopto tears, Muri Tears Solution, Neotears, Tears Plus,…
گروه دارویی : اشك مصنوعى

icon

فاکتور آنتي‌هموفيليک (آ اچ اف)

عنوان لاتین: ANTIHEMOPHILIC FACTOR (AHF)
نام تجاری: Factorate, Hemofilt, Humafac, Profilate
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

سترپتوميسين سولفات

عنوان لاتین: STREPTOMYCIN SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پراليدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: PRALIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Protoparn
گروه دارویی : فعال‌کننده مجدد کولين‌استراز

icon

ساسکارين سديم

عنوان لاتین: SACCHARIN SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : شيرين‌کننده مصنوعي.

icon

فسفسترول

عنوان لاتین: FOSFESTROL (AS TETRA SODIUM SALT)
نام تجاری: Honvol، Stilphostrol، Honovan
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک، جانشین استروژن

icon

سديم فلورايد

عنوان لاتین: SODIUM FLUORIDE
نام تجاری: Flucoal, Fluorinse, Fluoritabs, Pediaflor, Thera-Flur-N, Zymafluor
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

سديم پلي‌استيرن سولفانات

عنوان لاتین: SODIUM POLY STYRENE SULFONATE
نام تجاری: kayexalate
گروه دارویی : رزين دفع‌کننده پتاسيم

icon

اسي‌کلوير سديم

عنوان لاتین: ACYCLOVIR SODIUM
نام تجاری: Acycloguanosine, Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

بنزتروفين مسيلات

عنوان لاتین: BENZTROPINE MESYLATE
نام تجاری: Apo-Benztropine, Bensylate, Congetin
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

اتيلسترنول

عنوان لاتین: ETHYLESTRENOL
نام تجاری: Orgabolin, Maxibolin
گروه دارویی : آنابوليك آندروژنى

icon

اکسپکتورانت ـ دى

عنوان لاتین: EXPECTORANT-D
نام تجاری: Histolit-D
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

پووديون‌آيدون

عنوان لاتین: POVIDONE IODINE
نام تجاری: Betadine, Biodine, Bridine, dfodine, Frepp, Isodine, Operand, Proviodine
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

فلوئورومتالون

عنوان لاتین: FLUROMETHOLONE
نام تجاری: Fluro - Op
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

پنتوکسي‌فيلين

عنوان لاتین: PENTOXYFILLINE
نام تجاری: Trental
گروه دارویی : محرک جريان خون

icon

سديم کروموگليسات

عنوان لاتین: SODIUM CROMOGLYCATE
نام تجاری: Allergocrom, Hay-corm
گروه دارویی : چشم ـ ضد حساسيت چشمى

icon

پرمترين (موضعي)

عنوان لاتین: PERMETHRIN (Topical)
نام تجاری: Nix
گروه دارویی :

icon

سولفي‌سوکسازول

عنوان لاتین: SULFISOXAZOLE
نام تجاری: Gulfasin, Lipo Gantricin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

صفحه 7 از 8ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  بعدی   انتها