مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ليدوکائين/ ليدوکادين هيدروکلرايد (موضعي)

عنوان لاتین: LIDOCAINE/LIDOCAINE HCL (topical)
نام تجاری: Xylocine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

سرماخوردگى کودکان

عنوان لاتین: CHILDREN COLD
نام تجاری: Coricidin, Demilets
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

آميودارون

عنوان لاتین: AMIODARONE HCL
نام تجاری: Cordarone
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

گليسين (آمينو استيک اسيد)

عنوان لاتین: GLYCINE (Amino Acetic Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

پروژسترون

عنوان لاتین: PROGESTERONE
نام تجاری: Femotrone, Gestrol, Progestajest, Progestasert
گروه دارویی : پروژسترون

icon

آپومرفين

عنوان لاتین: APOMORPHINE HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : استفراغ‌آور، آگونيست دوپامين

icon

کنتراسپتيوس، خوراکى

عنوان لاتین: CONTRACEPTIVES, ORAL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

سولپيريد

عنوان لاتین: SULPIRIDE
نام تجاری: Sursumid, Champioongl, Dogmatil, Dolmatil
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پروتامين سولفات

عنوان لاتین: PROTAMINE SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر هپارين

icon

گريپ‌ميکسچر

عنوان لاتین: GRIPE MIXTURE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

ايزوکربکسازيد

عنوان لاتین: ISOCARBOXAZID
نام تجاری: Marplan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ديزوپيراميد

عنوان لاتین: DISOPYRAMIDE
نام تجاری: DSP, Napamide, Norpace, Rythmodan, Rythmodan - LA
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

پنتاگاسترين

عنوان لاتین: PENTAGASTRIN
نام تجاری: Peptavlon
گروه دارویی : محرک ترشح اسيد معده

icon

اريتروپيتين

عنوان لاتین: ERYTHROPOIETIN
نام تجاری: Eprex
گروه دارویی : محرك دستگاه خون‌ساز

icon

ايندوساينين

عنوان لاتین: INDOCYANINE
نام تجاری: Green
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

ايداروبيسين

عنوان لاتین: IDARUBICIN HCL
نام تجاری: Idamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

اتيپوسايد

عنوان لاتین: ETOPOSIDE
نام تجاری: Vepside, VP-16-23
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

دزوکسي‌کورتيکسترون (استات و پيوالات)

عنوان لاتین: DESOXYCORTICOSTERONE (Acetate & Pivalate)
نام تجاری: Doca Acetate, Precoten Acetate & Pivalate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

شيرمنيزيوم

عنوان لاتین: MILK OF MAGNESIA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

تيوگوانين

عنوان لاتین: THIOGUANINE
نام تجاری: Lanvis
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

سديم ساليسيلات

عنوان لاتین: SODIUM SALICYLATE
نام تجاری: Uracel - 5
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ايزوفلوروفات

عنوان لاتین: ISOFLUROPHATE
نام تجاری: Floropryl. Froane
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

اتاکريدين لاکتات

عنوان لاتین: ETHACRIDINE LACTATE
نام تجاری: Rivanol
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

اتامبوتول

عنوان لاتین: ETHAMBUTOL HCL
نام تجاری: Etibi, Myambutol
گروه دارویی : ضد سل

icon

کوايناين

عنوان لاتین: QUININE
نام تجاری: NoVoquinine, Quin-260, Quinamm, Quine, Quinite, Quifile
گروه دارویی :

icon

سديم تترادسيل سولفات

عنوان لاتین: SODIUM TETRADECYL SULFATE
نام تجاری: Sotradecol 1%
گروه دارویی : سخت‌کننده عروق

icon

دوبوتامين

عنوان لاتین: DOBUTAMINE HCL
نام تجاری: Dubutrex
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك B1

icon

ديفن هيدرامين

عنوان لاتین: DIPHENHYDRAMINE HCL
نام تجاری: Allerdyl, Ben-Allergin, Benadryl, Dihydrex, Diphen, Nardyl, Tusstat, Valdrene
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

تريپل سولفا (واژينال)

عنوان لاتین: TRIPLE SULFA (Vaginal)
نام تجاری: Dayto Sulf, Femquard, Gyne-Sulfa, Sulfa-Gyn
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

بتامتازون دي‌سديم فسفات

عنوان لاتین: BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
نام تجاری: Betnesol, Celestone Phosphate
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)

icon

گليبن‌سلاميد

عنوان لاتین: GLIBENCLAMIDE
نام تجاری: Daoinil. Euglucon
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

برموکريپتين (پارلودل)

عنوان لاتین: BROMOCRIPTINE MESYLATE (Parlodel)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست‌هاى گيرنده‌هاى دوپاميني، محرك تخمك‌گذاري، مهار ترشح هورمون رشد

icon

آتراکليوم بسيلات

عنوان لاتین: ATRACURIUM BESTYLATE
نام تجاری: Tracium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

امگا ـ ۳ مارين تري‌گليسيريد

عنوان لاتین: OMEGA-3 Marine Triglyceride
نام تجاری: Maxepa
گروه دارویی : تأمين پيش‌سازهاى تري‌گليسريد

icon

دى ـ پنيسيلامين

عنوان لاتین: D-PENICILLAMINE
نام تجاری: Cuprimine, Depen
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

اينترفرون گاما

عنوان لاتین: INTERFERON GAMMA
نام تجاری: Actimmunne
گروه دارویی : تقویت‌کننده سیستم ایمنی

icon

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)

عنوان لاتین: IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
نام تجاری: Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

ريتودرين

عنوان لاتین: RITODRINE HCL
نام تجاری: Yatopar
گروه دارویی : توکوليتيک (جلوگيري‌کننده از زايمان زودرس)، شل‌کننده رحم

icon

اتوميدات

عنوان لاتین: ETOMIDATE
نام تجاری: Amidate
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

کتامين

عنوان لاتین: KETAMINE HCL
نام تجاری: Ketalar
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى

عنوان لاتین: PABA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کلسيم فورت

عنوان لاتین: CALCIUM FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

تيابندازول

عنوان لاتین: THIABENDAZOLE
نام تجاری: Mintezol
گروه دارویی : ضد كرم

icon

توکينايد اسيد

عنوان لاتین: TOCAINIDE ACID
نام تجاری: Cyklokapron, Transamin
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

کو ـ تريماگزازول (باکتريم) (سولفامتوگزازول و تريمتوپريم)

عنوان لاتین: CO-TRIMOXAZOLE (Bactrim) (sulfamethoxazole & trimethoprim)
نام تجاری: Apo-Sulfatrim Cotrim, Protrim, Roubac, Sulmeprim
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

روغن اتيوديزد

عنوان لاتین: ETHIODIZED OIL
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

کلسيم کلونات

عنوان لاتین: CALCIUM CLUONATE
نام تجاری: Kalcinate
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

پسيليوم

عنوان لاتین: PSYLLIUM
نام تجاری: Hydrocil, Karasil, Konsyl, Metamucil, Novomucilax, Pro-lax, Reguloid Siblin
گروه دارویی : ملين

icon

آلومينيم ام جى ( آلومينيوم و منيزيم هيدروکسيد)

عنوان لاتین: ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide)
نام تجاری: Almax, Aludrox, Gelotal
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده

icon

فنتولامين مسيلات

عنوان لاتین: PHENTOLAMINE MESYLATE
نام تجاری: Regitine, Rogitine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سکوباربيتال سديم

عنوان لاتین: SECOBARBITAL SODIUM
نام تجاری: Seconal Sodium
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

داينسترول

عنوان لاتین: DIENESTROL
نام تجاری: Estraguard, Ortho Dienestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

فلوفنازين دکانوايت/ انتايت/ هيدروکلرايد

عنوان لاتین: FLUPHENAZINE DECANOATE / ENANTHATE / HCL
نام تجاری: Madecate، Permitil، Prolixin
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سيکلوسپرين

عنوان لاتین: CYCLOSPORINE
نام تجاری: Sandimmun
گروه دارویی : مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

پني‌سيلين جى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN G POTASSIUM
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آبى متيلن

عنوان لاتین: METHYLENE BLUE
نام تجاری: MG-Blue, Urolene Blue
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده مجارى ادراري

icon

ايپودات سديم

عنوان لاتین: IPODATE SODIUM
نام تجاری: Oragrafin Sodium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آپروتينين

عنوان لاتین: APROTININ
نام تجاری: Trasylol
گروه دارویی : مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك (تريپسين، كموتريپسين كاليدوژناز)

icon

گنادورلين استات

عنوان لاتین: GONADORELIN ACETATE
نام تجاری: Factrel. Lutrepulse
گروه دارویی : گنادوتروپین (GnRH) با منشاء داخلی

icon

تولنافتات

عنوان لاتین: TOLNAFTATE
نام تجاری: Aftat, Fungatin, Genaspar, Pitrex, Tinacti
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

تريامسينولون استونايد (موضعي)

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical)
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort Az, Kenalog, Tramacort, Triam-A, Triamonid, Tri-kort, Trilog
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

فلودروکورتيزون استات

عنوان لاتین: FLUDROCORTISONE ACETATE
نام تجاری: Flurinef Acetate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

گوانتيدين سولفات

عنوان لاتین: GUANETIDINE SULFATE
نام تجاری: Ismelin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

فنيل‌نفرين کامپاند

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

ديفنوکسيلات هيدروکلرايد با آتروپين سولفات

عنوان لاتین: DIPHENOXYLATE HCL WITH ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Diphenatol, Lofen, Lomanate, Lomotil, Lonox, Lo-Trol, Low-Quel, Nor-Mil.
گروه دارویی : ضداسهال

icon

آيوتروکسيت مگلوماين

عنوان لاتین: IOTROXATE MEGLUMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پني‌سيلين ۶

عنوان لاتین: PENICILLIN 6
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, P-50, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک بتالاکتام

icon

فلوکونازول

عنوان لاتین: FLUCONAZOLE
نام تجاری: Diflucan
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

اتوسوکسيميد (زارونتين)

عنوان لاتین: ETHOSUXIMIDE (Zarontin)
نام تجاری: سوكسين ايميد
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

آ. اس. آ کدئين

عنوان لاتین: A.S.A CODEINE
نام تجاری: Empirin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

پردين‌موسينات

عنوان لاتین: PREDNIMUSTINE
نام تجاری: Sterecyt
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ديدروژسترون

عنوان لاتین: DYDROGESTRONE
نام تجاری: Duphaston
گروه دارویی : پروژسترون

icon

کلوفازيمين

عنوان لاتین: CLOFAZIMINE
نام تجاری: Lamprene
گروه دارویی : ضد جذام

icon

سيمفيبرات

عنوان لاتین: SIMFIBRATE
نام تجاری: Chelosuloin, Lipsuloin
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

دگزپين

عنوان لاتین: DOXEPIN
نام تجاری: Sinequan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

فوليک اسيد

عنوان لاتین: FOLIC ACID
نام تجاری: Vit B9، Pteroylglutamic Acid، Folacin، Novofolacid
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

دکونژستانت (بخور)

عنوان لاتین: DECONGESTANT (Inhaler)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

کارباميد پروکسيد (پروکسيد اوره)

عنوان لاتین: CARBAMIDE PEROXIDE (Urea Peroxide)
نام تجاری: Drajel, Proxigel, Candaid, Debrox, Gly-Oxide.
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

دکسوروبيسين

عنوان لاتین: DOXORUBICIN HCL
نام تجاری: Adriamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

اروگوتامين کامپاند

عنوان لاتین: ERGOTAMINE COMPOUND
نام تجاری: Migril
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

فن‌فلورامين

عنوان لاتین: FENFLURAMINE HCL
نام تجاری: Ponderal, Pondimin
گروه دارویی : كاهندۀ اشتهاء

icon

دايتي‌ليستيبسترول

عنوان لاتین: DIETHYLSTILBESTROL
نام تجاری: Stilbestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

پروپانتلين برميد

عنوان لاتین: PROPANTHELINE BROMIDE
نام تجاری: Banlin, Norpanth, Noropropanthil, Probanthine, Propanthel
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

تترابنازين

عنوان لاتین: TETRABENAZINE
نام تجاری: Nitoman
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

آموکسي‌سيلين

عنوان لاتین: AMOXICILIN
نام تجاری: Amoxil, Larotid, Polymox, Sumix, Ultimox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تيومالات (تيومالات طلا)

عنوان لاتین: GOLD SODIUM THIOMALATE (Sodium Aurothiomalate)
نام تجاری: Myochrysine
گروه دارویی : ضدآرتریت

icon

کرومولين سديم

عنوان لاتین: CROMOLYN SODIUM
نام تجاری: Cromoglycate, Intal
گروه دارویی : ضدآسم/آنتي‌هيستامين

icon

ايزوفاميد

عنوان لاتین: ISOSFAMIDE
نام تجاری: Ifex
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايپودات کلسيم

عنوان لاتین: IPODATE CALCIUM
نام تجاری: Oragrafin Calcium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

استيل سيستين

عنوان لاتین: ACETYLCYSTEINE
نام تجاری: Mucomyst, Mucosol, Parvolex
گروه دارویی : موكوليتيك

icon

ليدوکائين (گزلوکائين + اپي‌نفرين)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Local)(Xylocaine+epinephrine)
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

زينک سولفات

عنوان لاتین: ZINC SULFATE
نام تجاری: Zinc 220
گروه دارویی : تأمين‌کننده روى

icon

ديمرکاپرول

عنوان لاتین: DIMERCAPROL
نام تجاری: Bal In Oil, British - Anti - Lewisite
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

پتاسيم سيترات

عنوان لاتین: POTASSIUM CITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کالامين ـ دى

عنوان لاتین: CALAMINE-D
نام تجاری: Clamax, Ivarest
گروه دارویی : ضدخارش موضعي، قابض

icon

سيکلوفسفاميد

عنوان لاتین: CYCLOPHOSPHAMIDE
نام تجاری: Cytoxan, neosar, Procytax
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

باکلوفن

عنوان لاتین: BACLOFEN
نام تجاری: Lioresal
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

متاپروترونول سولفات

عنوان لاتین: METAPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Alupent, Metaprel, Prometa
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيک / ضد آسم

icon

کلواگزاسيلين سديم

عنوان لاتین: CLOXACILLIN SODIUM
نام تجاری: Cloxapen, Cloxilean, Teqopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

صفحه 4 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  بعدی   انتها