مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

لاکتولوز

عنوان لاتین: لاکتولوز
نام تجاری: Chronuac. Cephuac
گروه دارویی : ملين

icon

اتامبوتول

عنوان لاتین: ETHAMBUTOL HCL
نام تجاری: Etibi, Myambutol
گروه دارویی : ضد سل

icon

کلستيرامين

عنوان لاتین: CHOLESTYRAMINE
نام تجاری: Cholybar, Questram, Questram Light
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

گليسيرين

عنوان لاتین: GLYCERIN (Rectal-Local)
نام تجاری: Glyceral.Glyrol. Sani Supp.Osmoglyn
گروه دارویی : ملين

icon

کولشيسين

عنوان لاتین: COLCHICINE
نام تجاری: Novo Colchine
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

زينک پيريتوئين

عنوان لاتین: PYRITHIONE ZINC
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

کارباکول

عنوان لاتین: CARBACHOL
نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

گلي‌کلازيدر

عنوان لاتین: GLICLAZIDE
نام تجاری: Diamicron
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

ديزوپيراميد

عنوان لاتین: DISOPYRAMIDE
نام تجاری: DSP, Napamide, Norpace, Rythmodan, Rythmodan - LA
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

دي‌هيدروتاشيسترول

عنوان لاتین: DIHYDROTACHYSTEROL
نام تجاری: DHT, DHt intensol, Hytakerol
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)

عنوان لاتین: IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
نام تجاری: Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

شستشودهندۀ چشم

عنوان لاتین: OPHTHALMIC BATH
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

سالبوتامول

عنوان لاتین: SALBUTAMOL
نام تجاری: Proventil, Ventolin
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

بيوسالفن

عنوان لاتین: BUSULFAN
نام تجاری: Myleran
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آيوهگزول

عنوان لاتین: IOHEXOL
نام تجاری: Omnipaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

پنتاگاسترين

عنوان لاتین: PENTAGASTRIN
نام تجاری: Peptavlon
گروه دارویی : محرک ترشح اسيد معده

icon

پروکائين

عنوان لاتین: PROCAINE HCL
نام تجاری: Novocaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

تستوسترون انانتات

عنوان لاتین: TESTOSTERONE ENANTHATE
نام تجاری: Andro Andryl, Delatest, Delatestryl, Everones, Malogex, Testone LA LA, Testrin PA, Oreton
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

گليپيزايد

عنوان لاتین: GLIPIZIDE
نام تجاری: Glucotrol
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

سيکلوسرين

عنوان لاتین: CYCLOSERINE
نام تجاری: Seromycin
گروه دارویی : ضد سل

icon

پيموسيد

عنوان لاتین: PIMOSIDE
نام تجاری: Orap
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

اريترومايسين اتيل‌سوکسينات/ استولات/ ستيرات/ لاکتوبيونات

عنوان لاتین: ERYTHYROMYCIN ETHYLSUCCINATE/ESTOLATE/STERATE/ LACTOBIONATE
نام تجاری: Akne-Mycin, Ery-Tab, Novorythro Robimycin, Erythrocin, Staticin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

لوکاورين کلسيم

عنوان لاتین: LEUCOVORIN CALCIUM
نام تجاری: Calcum Folinate. Citrovorum Factor. Folinic Acid. Well Govorin
گروه دارویی : پادزهر آنتاگونیست‌های اسیدفولیک، ضدکم خونی

icon

پروپانتلين برميد

عنوان لاتین: PROPANTHELINE BROMIDE
نام تجاری: Banlin, Norpanth, Noropropanthil, Probanthine, Propanthel
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

اريترومايسين (چشمي)

عنوان لاتین: ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: AK-Mycin, Ilotycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

لوونورگسترول

عنوان لاتین: LEVONORGESTROL
نام تجاری: Ovrette. Microval
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

آموکسي‌سيلين

عنوان لاتین: AMOXICILIN
نام تجاری: Amoxil, Larotid, Polymox, Sumix, Ultimox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فنوباربيتال

عنوان لاتین: PHENOBARBITAL
نام تجاری: Barbita, Gardenal, Luminal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

آلومينيم ام جى ( آلومينيوم و منيزيم هيدروکسيد)

عنوان لاتین: ALUMINIUM Mg (Aluminium & Magnesium Hydrocide)
نام تجاری: Almax, Aludrox, Gelotal
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده

icon

اينترفروند آلفا

عنوان لاتین: INTERFERON ALFA-2A/INTERFERON ALFA-2B
نام تجاری: Referon-a . Intron
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آتروپين سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری: Atropisol
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

توکينايد

عنوان لاتین: TOCAINIDE HCL
نام تجاری: Tonocard
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

گليکوپيرولات

عنوان لاتین: GLYCOPYRROLATE
نام تجاری: Rubinol . Rubnol Forte
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

تيابندازول

عنوان لاتین: THIABENDAZOLE
نام تجاری: Mintezol
گروه دارویی : ضد كرم

icon

اينترفرون گاما

عنوان لاتین: INTERFERON GAMMA
نام تجاری: Actimmunne
گروه دارویی : تقویت‌کننده سیستم ایمنی

icon

آيودي‌کلرهيدروکسي‌کواين

عنوان لاتین: IODOCHLORHYDROXYQUIN
نام تجاری: Iorofer . Clioquinol . Vioform
گروه دارویی : ضد قارچ و ضدالتهاب موضعی

icon

سيمتيدين

عنوان لاتین: CIMETIDINE
نام تجاری: Novo-Cimetidinc, Peptol, Tagamet
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

پيروکسيکام

عنوان لاتین: PIROXICAM
نام تجاری: Feldene
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

تروپي‌کاميد (چشمي)

عنوان لاتین: TROPICAMIDE (Optic)
نام تجاری: Mydriacyl, Tropicacyl
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

ايوپنويک

عنوان لاتین: IOPANOIC ACID
نام تجاری: Telepaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

لواميسول

عنوان لاتین: LEVAMISOLE HCL
نام تجاری: Ergamisol.Ketrax.Vermisol
گروه دارویی : ضدکرم، محرک سیستم ایمنی

icon

سيليزين

عنوان لاتین: CYCLIZINE HCL
نام تجاری: Marezine HCL
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

icon

تيوگوانين

عنوان لاتین: THIOGUANINE
نام تجاری: Lanvis
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

سيپروترون کامپاند

عنوان لاتین: CYPROTERONE COMPOUND
نام تجاری: Diane
گروه دارویی : ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى

icon

زينک اکسيد

عنوان لاتین: ZINC OXIDE
نام تجاری: Demit, Desitin
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

فنوکسى بنزامين

عنوان لاتین: PHENOXY BENZAMINE HCL
نام تجاری: Dibenzyline
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سيلور سولفوديازين

عنوان لاتین: SILVER SULFADIAZINE
نام تجاری: Silvadene
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

سيکلوپنتولات (چشم)

عنوان لاتین: CYCLOPENTOLATE HCL (Optic)
نام تجاری: Cyclogyl, Mydplegic
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

کلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: CHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Aller-Chlor, Chlo-Amine, Chlortab, Chlor-Trimeton, Phenetron Telachlor, Teldrin, Trymegan, Viralegine
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

ترفنادين

عنوان لاتین: TERFENADINE
نام تجاری: Seldane, Teldane
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

سرماخوردگى کودکان

عنوان لاتین: CHILDREN COLD
نام تجاری: Coricidin, Demilets
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

پني‌سيلين جى سديم

عنوان لاتین: PENICILLIN G SODIUM
نام تجاری: Crystapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

بيوپرنورفين

عنوان لاتین: BUPRENORPHINE HCL
نام تجاری: Buprenex
گروه دارویی : ضد درد مخدر (آگونسيت - آنتاگونيست)

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE
نام تجاری: Telebrix Meglumine
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آرام‌بخش / خواب آور

عنوان لاتین: ALPRAZOLAM
نام تجاری: Xanax
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
نام تجاری: Telebrix 38
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پروپانيديد

عنوان لاتین: PROPANIDID
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

آميودارون

عنوان لاتین: AMIODARONE HCL
نام تجاری: Cordarone
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

بى سى ان يو

عنوان لاتین: BCNU
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کو ـ آموکسي‌کلاو

عنوان لاتین: CO - AMOXICLAV
نام تجاری: Augmentin, Clavulin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

برتيليوم توسيلات

عنوان لاتین: BRETYLIUM TOSYLATE
نام تجاری: Bretylol
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

سولپيريد

عنوان لاتین: SULPIRIDE
نام تجاری: Sursumid, Champioongl, Dogmatil, Dolmatil
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

آميلوريد ـ اچ

عنوان لاتین: AMILORIDE-H
نام تجاری: Moduretic
گروه دارویی : ديورتيك، ضدفشارخون

icon

پرومتازين

عنوان لاتین: PROMETHAZINE HCL
نام تجاری: Ganphen, Histanil, Pentazine, Phenazine, Phecen, Phenergan, Prometh, Promine, Prorex, Prothazine, Provigan
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

ايميپيدين ـ سيلاستاتين سديم

عنوان لاتین: IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM
نام تجاری: Primaxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفالکسين

عنوان لاتین: CEPHALEXIN
نام تجاری: Cefanex, Keflex, Keftab
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى ـ پى

عنوان لاتین: PABA - P
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

پيريدوکسين (ويتامين ب ۶)

عنوان لاتین: PYRIDOXINE HCL (Vitamin B6)
نام تجاری: Beesix, Hexa-Betalin, Pyroxine, Beta-6, Benadon
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ايمي‌پرامين

عنوان لاتین: IMIPRAMINE HCL
نام تجاری: Sk-Pramine . Tanimine. Tipramine. Tofrenil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ايزوترتينوئين

عنوان لاتین: ISOTRETINOIN
نام تجاری: Accutan
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

کليستين سولفات

عنوان لاتین: COLISTIN SULFATE
نام تجاری: Coly-Mycins, Polymyxine
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آپروتينين

عنوان لاتین: APROTININ
نام تجاری: Trasylol
گروه دارویی : مهاركننده آنزيم‌هاى پروتئوليتيك (تريپسين، كموتريپسين كاليدوژناز)

icon

ديفنوکسيلات هيدروکلرايد با آتروپين سولفات

عنوان لاتین: DIPHENOXYLATE HCL WITH ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Diphenatol, Lofen, Lomanate, Lomotil, Lonox, Lo-Trol, Low-Quel, Nor-Mil.
گروه دارویی : ضداسهال

icon

سديم کلرايد

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

سديم بنزوات

عنوان لاتین: SODIUM BENZOATE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصي، ماده محافظ.

icon

توکينايد اسيد

عنوان لاتین: TOCAINIDE ACID
نام تجاری: Cyklokapron, Transamin
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

آيوداکينول

عنوان لاتین: IODOQUINOL
نام تجاری: Amebaquine
گروه دارویی : ضد آميب

icon

سديم ساليسيلات

عنوان لاتین: SODIUM SALICYLATE
نام تجاری: Uracel - 5
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ليدوکائين/ ليدوکادين هيدروکلرايد (موضعي)

عنوان لاتین: LIDOCAINE/LIDOCAINE HCL (topical)
نام تجاری: Xylocine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

گريپ‌ميکسچر

عنوان لاتین: GRIPE MIXTURE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

ديسيکلومين

عنوان لاتین: DICYCLOMINE HCL
نام تجاری: Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

دهيدرومتين

عنوان لاتین: DEHYDROMETINE
نام تجاری: Dametin, Mebadin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

اتيدرونات سديم

عنوان لاتین: ETIDRONATE DISODIUM
نام تجاری: Didrenol, EHDP
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

اتيپوسايد

عنوان لاتین: ETOPOSIDE
نام تجاری: Vepside, VP-16-23
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پسيليوم

عنوان لاتین: PSYLLIUM
نام تجاری: Hydrocil, Karasil, Konsyl, Metamucil, Novomucilax, Pro-lax, Reguloid Siblin
گروه دارویی : ملين

icon

دگزاپرام

عنوان لاتین: DOXAPRAM HCL
نام تجاری: Dopram
گروه دارویی : محرك دستگاه عصبى مركزى و دستگاه تنفسى

icon

شيرمنيزيوم

عنوان لاتین: MILK OF MAGNESIA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پروژسترون

عنوان لاتین: PROGESTERONE
نام تجاری: Femotrone, Gestrol, Progestajest, Progestasert
گروه دارویی : پروژسترون

icon

ايزوکسي‌پرين

عنوان لاتین: ISOXSUPRINE HCL
نام تجاری: Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
گروه دارویی : گشادکنندۀ عروق محیطی

صفحه 4 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  بعدی   انتها