مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ترانيليسيپرومين

عنوان لاتین: TRANYLCYPROMINE SULFATE
نام تجاری: Parnate
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

پروپيل تئوراسيل

عنوان لاتین: PROPYL THIOURACIL (PTU)
نام تجاری: Propyl-Thyracil
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

کلرپروپاميد

عنوان لاتین: CHLORPROPAMIDE
نام تجاری: Chloronase, Diabiense, Glucamide, Novopropamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

دگزاپرام

عنوان لاتین: DOXAPRAM HCL
نام تجاری: Dopram
گروه دارویی : محرك دستگاه عصبى مركزى و دستگاه تنفسى

icon

کلماستين فومارات

عنوان لاتین: CLEMASTINE FUMARATE
نام تجاری: Tavist
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کالسيپاتريول

عنوان لاتین: CALCIPOTRIOL
نام تجاری: Dovonex
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

اکسيمتولون

عنوان لاتین: OXYMETHOLONE
نام تجاری: Adroyd, Anadrol, Anapolon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

کلسيم کربنات

عنوان لاتین: CALCIUM CARBONATE
نام تجاری: Caltrate
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، فراورده‌هاى كمكى حاوى كلسيم

icon

سديم سيترات

عنوان لاتین: SODIUM CITRATES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

رسرپين

عنوان لاتین: RESERPINE
نام تجاری: Serpalan, Serpate, Serpasil
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تري‌هگزافنيديل

عنوان لاتین: TRIHEXYPHENIDYL HCL
نام تجاری: Artane, Aparkane, Aphen, Novohexidy, Tremin, Trilhexane, Trihexidyl, Trilhexy
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

برم‌هگزين

عنوان لاتین: BROMHEXINE HCL
نام تجاری: Bisolvan
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

پني‌سيلين جى بنزاتين (ال ـ اي)

عنوان لاتین: PENICILLIN G BENZATIN (L-A)
نام تجاری: Bicillin, Bicillin LA, Permapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ادي‌تي‌ايت دي‌سديم

عنوان لاتین: EDETATE DISODIUM (EDTA)
نام تجاری: Chelamid, Disotate, Endrate
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات

icon

ژمفيبريزول

عنوان لاتین: GEMFIBROZIL
نام تجاری: Lopid
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

انسولين. زينک سوسپانسيون

عنوان لاتین: INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

لاموستين

عنوان لاتین: LOMUSTINE
نام تجاری: CCNU, CeeNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

جنتامايسن سولفات

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE
نام تجاری: Garamycin، Genoptic، Gentacidin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

انالاپريل مالئات

عنوان لاتین: ENALAPRIL MALEATE
نام تجاری: Vasotec
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

امولسيفايد چرب

عنوان لاتین: EMULSIFIED FAT
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كالرى و موادغذائى

icon

سولفور ـ اس

عنوان لاتین: SULFOR - S
نام تجاری: Vanseb
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

بتامتازون ـ ان (چشمى ـ گوشي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE-N (Ophthalmic-Otic)
نام تجاری: Betnesol-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

استيل‌کولين کلرايد (داخل چشمى)

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

اچ.پي.ام. سى

عنوان لاتین: HPMC
نام تجاری: Coatel
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

زينک انديسيلنات

عنوان لاتین: ZINC UNDECYLENATE
نام تجاری: Desenex, Mycodecyl
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

گلوتارال (گلوتارالدئيد)

عنوان لاتین: GLUTARAL (Glutaraldehyde)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگیل، ضدعفونی‌کننده موضعی

icon

ستريميد ـ سى

عنوان لاتین: CETRIMIDE-C
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

فلوئوروراسيل

عنوان لاتین: FLUOROURACIL
نام تجاری: Adrucil، Fluoroplex، Efudex
گروه دارویی : آنتى نئوپلاستيك جلدى

icon

ستيل‌پيرادينيوم کلرايد

عنوان لاتین: CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
نام تجاری: Cepacol
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

سديم کلرايد

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

دي‌‌لوگزاميد فروات

عنوان لاتین: DILOXANIDE FUROATE
نام تجاری: Turamide
گروه دارویی : ضد آميب

icon

تيامين (ويتامين ب ۱)

عنوان لاتین: THIAMINE HCL (Vitamin B1)
نام تجاری: Apatate Drops, Dewon, Revitonus, Tiafa
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

بتاکزولول

عنوان لاتین: BETAXOLOL HCL
نام تجاری: Betoptic-S, Betoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

کلسيم دبسيلات

عنوان لاتین: CALCIUM DOBESILATE
نام تجاری:
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

کلراگزيلنول

عنوان لاتین: CHLOROXYLENOL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

پروپافنون

عنوان لاتین: PROPAFENONE HCL
نام تجاری: Rythmol
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

باسيتراسين

عنوان لاتین: BACITRACIN
نام تجاری: AK-Tracin, Baciquent Ophtalmic
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

ابيدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: OBIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Toxogonin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سموم ارگانوفسفره

icon

لورازپام

عنوان لاتین: LORAZEPAM
نام تجاری: Ativan,Alzapam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کدئين فسفات

عنوان لاتین: CODEINE PHOSPHATE
نام تجاری: Paveral
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

تياتيل پرازين ديامالئات

عنوان لاتین: THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
نام تجاری: Torecan
گروه دارویی : ضداستفراغ

icon

پرازوسين

عنوان لاتین: PRAZOCIN HCL
نام تجاری: Minipress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سولفاسالازين

عنوان لاتین: SULFASALAZINE
نام تجاری: Azaline, Azulfidine, PMS Sulfasalazine, E.C.Salazopyrin
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

متيل‌فنيدات

عنوان لاتین: METHYLPHENIDATE HCL
نام تجاری: Methidate, Ritalin, Ritalin-SR
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

بتامتازون (سيستمي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE (Systemic)
نام تجاری: Betnelan, Betnesol, Celestone, Prelestones, Selestoject
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

پروکيناميد

عنوان لاتین: PROCAINAMIDE HCL
نام تجاری: Procan, Promine, Pronestyl, Rhythmin
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

استيل ساليسيک اسيد ( آ.اس.آ)

عنوان لاتین: ACETYL SALYCILIC ACID (A.S.A)
نام تجاری: Aspirin, Ancasal, Aspergum, Buffinol, Empirin, Entrophen,…
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

آمبنونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMBENONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Mytelase caplets
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

ايبوپروفن

عنوان لاتین: IBUPROFEN
نام تجاری: Avil . Amersal . Apsifen . Brufen. Hatran . Medipren . Nuprin. Rufen . Trendar
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

فاکتور ۹ کمپلکس (انساني)

عنوان لاتین: FACTOR IX COMPLEX (Human)
نام تجاری: Konyne, Profilnine, Proplex
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

آمي‌تريپتيلين

عنوان لاتین: AMITRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Saroten Amitril, Amitriptylene, Emitrip, Elovil, Enavil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

دايمتيکون (سايمتيکون فعال)

عنوان لاتین: DIMETHICONE (Activated Simethicom)
نام تجاری: Aeropa, Mylicon
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

پنتازوسين هيدروکلرايد لاکتات

عنوان لاتین: PENTAZOCINE HCL LACTATE
نام تجاری: Fortral, Talwin, Talwin NX
گروه دارویی : ضد درد مخدر، آنتاگونيست

icon

پتاسيم فسفات

عنوان لاتین: POTASSIUM PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پردنيزون

عنوان لاتین: PREDNISONE
نام تجاری: Colisone, Deltasone, Meticorten, Orasone, Panasol, Prednicen-M
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

کلسيم پانتوتنات

عنوان لاتین: CALCIUM PANTOTHENATE
نام تجاری: Pantholin
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

سلنيوم سولفيد

عنوان لاتین: SELENIUM SULFIDE
نام تجاری: Exsel, Selsum Blue
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

دکسترانومر

عنوان لاتین: DEXTRANOMER
نام تجاری: Debrisan
گروه دارویی : شستشودهنده موضعى زخم

icon

داستينوميسين (آستيونوميسين دي)

عنوان لاتین: DACTINOMYCIN (Actinomycin D)
نام تجاری: Cosmegen, Lyovac
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پريميدون

عنوان لاتین: PRIMIDONE
نام تجاری: Apo-primidone, Myidone, Sertan, Myosoline
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

بلادونا بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA PB
نام تجاری: Donnatol
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

فنتيون سديم

عنوان لاتین: PHENTYON SODIUM
نام تجاری: Dilantin, Diphen, Dipbenylen
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

ايکتيول

عنوان لاتین: ICHTHYOL (Ichthammol)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

استيک اسيد

عنوان لاتین: ACETIC ACID
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : قابض و شستشودهنده

icon

کارموستين (بي‌سي‌ان‌يو)

عنوان لاتین: CARMUSTINE (BCNU)
نام تجاری: BISNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

سديم بيوفسفات/ سديم فسفات

عنوان لاتین: SODIUM BIPHOSPHATE / SODIUM PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

آلفنتانيل

عنوان لاتین: ALFENTANIL HCL
نام تجاری: Alfenta
گروه دارویی : ضددرد مخدر، داروى كمكى در بيهوشى

icon

کتوکونازول (سيستمى و موضعي)

عنوان لاتین: KETOCONAZOLE (Systemic & Topical)
نام تجاری: Nizoral
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

فرمالدئيد

عنوان لاتین: FORMALDEHYDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

سولفات باريم

عنوان لاتین: BARIUM SULFATE
نام تجاری: Baricon, Baro-Cat-Baroflave, Barosperse
گروه دارویی : ماده حاجب دستگاه گوارش

icon

سترپتوکيناس

عنوان لاتین: STREPTOKINASE
نام تجاری: Kabikinase, Streptase
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

زيداوولين

عنوان لاتین: ZIDOVUDINE
نام تجاری: Azido thymidine, AZT, Retrovir
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

تري‌فلوريدين (چشمي)

عنوان لاتین: TRIFLURIDINE (ophthalmic)
نام تجاری: Triherpine, Viroptic
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

سولفاستاميد سديم (چشمي)

عنوان لاتین: SULFACETAMIDE SODIUM (Ophthalmic)
نام تجاری: Bleph 10, Cetamide, Ophthecet, Sebizon, Sodium Sulamyd
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پيپراسيلين سديم

عنوان لاتین: PIPERACILLIN SODIUM
نام تجاری: Pipracil, Picillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سولفادوکسين ـ پى

عنوان لاتین: SULFADOXINE-P
نام تجاری: Fansidar
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

برن (سوختگي‌هاى خفيف)

عنوان لاتین: BURN (For Minor Burns)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسوختگى

icon

تئوفيلين

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE (Anhydrous)
نام تجاری: Bronkodyl, Duraphyl, Elixicon, Elixophllin, Lanophyllin, Respbid, Somophylline, Sustair, Theolixir
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

بپنيوم هيدروکسى نفتوات

عنوان لاتین: BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
نام تجاری: Alcopar
گروه دارویی : ضد كرم

icon

انسولين

عنوان لاتین: REGULAR INSULIN
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

افلوکساسين

عنوان لاتین: OFLOXACIN
نام تجاری: Floxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اپي‌نفرين

عنوان لاتین: EPINEPHRINE
نام تجاری: Adrenalin
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

دگزامتازون

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE
نام تجاری: Dalalone, Decadrol, Decadron, Dexasone, Hexadrol, Solurex
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فلوکستين

عنوان لاتین: FLUOXETINE HCL
نام تجاری: Prozac
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

بلادونا ارگوتاميت بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA ERGOTAMINE PB
نام تجاری: Rellergal
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

فلوپنتيگزول دکانوايت

عنوان لاتین: FLUPENTHIXOL DECANOATE
نام تجاری: Fluanxol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

کارديوپلژيا

عنوان لاتین: CARDIOPLEGIA
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌كنندۀ قلب (در جراحي)

icon

توبراميسين سولفات

عنوان لاتین: TOBRAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Nebcin, Tobrex
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کاليدياگونيس

عنوان لاتین: KALLIDINOGENASE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادکننده عروق

icon

پامکورونيوم برميد

عنوان لاتین: PANCURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Pavulon
گروه دارویی : مسدودکننده عصبى ـ عضلانى (غير دپلاريزان).

icon

فيبرينوسيلين

عنوان لاتین: FIBRINOLYSIN
نام تجاری: Elase
گروه دارویی : آنزيم دبريدكننده موضعى

icon

پروتيوناميد

عنوان لاتین: PROTHIONAMIDE
نام تجاری: Trevinitx
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

سوربيتول

عنوان لاتین: SORBITOL
نام تجاری: Glucitol, Sorbex, Sobax
گروه دارویی : ملين

icon

اگزاندرونول

عنوان لاتین: OXNADROLONE
نام تجاری: Oxandrin
گروه دارویی : محرک آنابوليسم بافتى

icon

استروژن، کونژوگيت (سيستميک)

عنوان لاتین: ESTROGENS, CONJUGATED (Systemic)
نام تجاری: Estrocon, Premarin, Progens
گروه دارویی : استروژن

icon

لاموتريگين

عنوان لاتین: LAMOTRIGINE
نام تجاری: Lamictal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کاربيمازول

عنوان لاتین: CARBIMAZOLE
نام تجاری: Neo-Mercasol
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

تتراسايکلين (موضعي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پاسلي‌تاکسل

عنوان لاتین: PACLITAXEL
نام تجاری: Parteric, Taxol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

صفحه 6 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  بعدی   انتها