مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ژمفيبريزول

عنوان لاتین: GEMFIBROZIL
نام تجاری: Lopid
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

اکوتيوفات يدور

عنوان لاتین: ECHOTHIOPHATE IODIDE
نام تجاری: Echodide, Phospholine Iodide
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

لاموستين

عنوان لاتین: LOMUSTINE
نام تجاری: CCNU, CeeNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

بتامتازون (سيستمي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE (Systemic)
نام تجاری: Betnelan, Betnesol, Celestone, Prelestones, Selestoject
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

استيل‌کولين کلرايد (داخل چشمى)

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

ساليسيليک اسيد

عنوان لاتین: SALICYLIC ACID
نام تجاری: Calicylic Acid, Compound W, Freezone, Hydrisalic, Keralyt, Occlusal, Salacid, SaliGel, Saloni
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

تاموکسيفن سيترات

عنوان لاتین: TAMOXIFEN CITRATE
نام تجاری: Tamofen, NolVadex, NolVadex-D
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کاربنيسيلين ايندانيل سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN INDANYL SODIUM
نام تجاری: Geocillin, Geopen Oral
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفالکسين

عنوان لاتین: CEPHALEXIN
نام تجاری: Cefanex, Keflex, Keftab
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

باسيتراسين

عنوان لاتین: BACITRACIN
نام تجاری: AK-Tracin, Baciquent Ophtalmic
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

ايبوپروفن

عنوان لاتین: IBUPROFEN
نام تجاری: Avil . Amersal . Apsifen . Brufen. Hatran . Medipren . Nuprin. Rufen . Trendar
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

داستينوميسين (آستيونوميسين دي)

عنوان لاتین: DACTINOMYCIN (Actinomycin D)
نام تجاری: Cosmegen, Lyovac
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کاربيمازول

عنوان لاتین: CARBIMAZOLE
نام تجاری: Neo-Mercasol
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

فنتيون کامپاند

عنوان لاتین: PHENYTOIN COMPOUND
نام تجاری: Garoin
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

ژلاتين

عنوان لاتین: GELATIN (Modified)
نام تجاری:
گروه دارویی : حجیم‌کننده پلاسما

icon

زينک انديسيلنات

عنوان لاتین: ZINC UNDECYLENATE
نام تجاری: Desenex, Mycodecyl
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

زينک اکسيد

عنوان لاتین: ZINC OXIDE
نام تجاری: Demit, Desitin
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

ايکتيول

عنوان لاتین: ICHTHYOL (Ichthammol)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

پرازوسين

عنوان لاتین: PRAZOCIN HCL
نام تجاری: Minipress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

ايزونيازيد

عنوان لاتین: ISONIAZID (INH)
نام تجاری: Isotamine. Laniazid. Nydrazid. Rimifon. Teebaconin
گروه دارویی : ضد سل

icon

کارديوپلژيا

عنوان لاتین: CARDIOPLEGIA
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌كنندۀ قلب (در جراحي)

icon

فنوباربيتال

عنوان لاتین: PHENOBARBITAL
نام تجاری: Barbita, Gardenal, Luminal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

پنتازوسين هيدروکلرايد لاکتات

عنوان لاتین: PENTAZOCINE HCL LACTATE
نام تجاری: Fortral, Talwin, Talwin NX
گروه دارویی : ضد درد مخدر، آنتاگونيست

icon

گلوتارال (گلوتارالدئيد)

عنوان لاتین: GLUTARAL (Glutaraldehyde)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگیل، ضدعفونی‌کننده موضعی

icon

گاما بنزن هگزاکلرايد

عنوان لاتین: GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سولفاسالازين

عنوان لاتین: SULFASALAZINE
نام تجاری: Azaline, Azulfidine, PMS Sulfasalazine, E.C.Salazopyrin
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

تري‌هگزافنيديل

عنوان لاتین: TRIHEXYPHENIDYL HCL
نام تجاری: Artane, Aparkane, Aphen, Novohexidy, Tremin, Trilhexane, Trihexidyl, Trilhexy
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

سلنيوم سولفيد

عنوان لاتین: SELENIUM SULFIDE
نام تجاری: Exsel, Selsum Blue
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

سترپتوکيناس

عنوان لاتین: STREPTOKINASE
نام تجاری: Kabikinase, Streptase
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

پاسلي‌تاکسل

عنوان لاتین: PACLITAXEL
نام تجاری: Parteric, Taxol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

فاموتيدين

عنوان لاتین: FAMOTIDINE
نام تجاری: Pepcid
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

فيبرينوژن

عنوان لاتین: FIBRINOGEN
نام تجاری: Fibrinogen Human, Parenogen
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

اريترومايسين اتيل‌سوکسينات/ استولات/ ستيرات/ لاکتوبيونات

عنوان لاتین: ERYTHYROMYCIN ETHYLSUCCINATE/ESTOLATE/STERATE/ LACTOBIONATE
نام تجاری: Akne-Mycin, Ery-Tab, Novorythro Robimycin, Erythrocin, Staticin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ابيدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: OBIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Toxogonin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سموم ارگانوفسفره

icon

آلفنتانيل

عنوان لاتین: ALFENTANIL HCL
نام تجاری: Alfenta
گروه دارویی : ضددرد مخدر، داروى كمكى در بيهوشى

icon

تريامترين ـ اچ

عنوان لاتین: TRIAMTERENE-H
نام تجاری: Dyrenium
گروه دارویی : ديورتيک نگهدارنده پتاسيم

icon

لوکارنيتين

عنوان لاتین: LEVOCARNITNE
نام تجاری: Cornitene
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

کاليدياگونيس

عنوان لاتین: KALLIDINOGENASE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادکننده عروق

icon

فلوپنتيگزول دکانوايت

عنوان لاتین: FLUPENTHIXOL DECANOATE
نام تجاری: Fluanxol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

آمبنونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMBENONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Mytelase caplets
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

تري‌فلوريدين (چشمي)

عنوان لاتین: TRIFLURIDINE (ophthalmic)
نام تجاری: Triherpine, Viroptic
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کتوکونازول (سيستمى و موضعي)

عنوان لاتین: KETOCONAZOLE (Systemic & Topical)
نام تجاری: Nizoral
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

فلوسيتوزين

عنوان لاتین: FLUCYTOSINE
نام تجاری: Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

برن (سوختگي‌هاى خفيف)

عنوان لاتین: BURN (For Minor Burns)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسوختگى

icon

آمي‌تريپتيلين

عنوان لاتین: AMITRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Saroten Amitril, Amitriptylene, Emitrip, Elovil, Enavil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

کلينداميسين در الکل (موضعي)

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN IN ALCOHOL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد آكنه / آنتي‌بيوتيك موضعى

icon

داي‌پي‌ورفرين

عنوان لاتین: DIPIVEFRIN
نام تجاری: Propine, Glaucothil
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

افدرين سولفات يا هيدروکلرايد

عنوان لاتین: EPHEDRINE SULFATE OR HCL
نام تجاری: Ectosule, Efedron, Ephedsol, Vatronol
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

پامکورونيوم برميد

عنوان لاتین: PANCURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Pavulon
گروه دارویی : مسدودکننده عصبى ـ عضلانى (غير دپلاريزان).

icon

فلوئوروراسيل

عنوان لاتین: FLUOROURACIL
نام تجاری: Adrucil، Fluoroplex، Efudex
گروه دارویی : آنتى نئوپلاستيك جلدى

icon

بلادونا بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA PB
نام تجاری: Donnatol
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

انسولين

عنوان لاتین: REGULAR INSULIN
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پيپراسيلين سديم

عنوان لاتین: PIPERACILLIN SODIUM
نام تجاری: Pipracil, Picillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

استراديول والرات

عنوان لاتین: ESTRADIOL VALERATE
نام تجاری: Delestrogen, Dioval, Duragen, Estraval-p.A, Feomogex, Valergen
گروه دارویی : استروژن

icon

اپي‌روبيسين

عنوان لاتین: EPIRUBICIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کارموستين (بي‌سي‌ان‌يو)

عنوان لاتین: CARMUSTINE (BCNU)
نام تجاری: BISNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

اگزاندرونول

عنوان لاتین: OXNADROLONE
نام تجاری: Oxandrin
گروه دارویی : محرک آنابوليسم بافتى

icon

اپي‌نفرين

عنوان لاتین: EPINEPHRINE
نام تجاری: Adrenalin
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

پروتيوناميد

عنوان لاتین: PROTHIONAMIDE
نام تجاری: Trevinitx
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

لاموتريگين

عنوان لاتین: LAMOTRIGINE
نام تجاری: Lamictal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

دي‌‌لوگزاميد فروات

عنوان لاتین: DILOXANIDE FUROATE
نام تجاری: Turamide
گروه دارویی : ضد آميب

icon

تتراسايکلين (موضعي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آمينواستيک اسيد (گليسين)

عنوان لاتین: AMINOACETIC ACID (Glycine)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

تئوفيلين

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE (Anhydrous)
نام تجاری: Bronkodyl, Duraphyl, Elixicon, Elixophllin, Lanophyllin, Respbid, Somophylline, Sustair, Theolixir
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

پروپرانولول

عنوان لاتین: PROPRANOLOL HCL
نام تجاری: Detensol, Inderal
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضد‌آريتمي، ضدآنژين

icon

اشک مصنوعى

عنوان لاتین: ARTIFICAL TEARS (Hypromellose)
نام تجاری: Adapettes, Adsorbotear, Hypotears, Isopto Alkaline, Isopto tears, Muri Tears Solution, Neotears, Tears Plus,…
گروه دارویی : اشك مصنوعى

icon

فلوراندرنوليد

عنوان لاتین: FLURANDRENOLIDE
نام تجاری: Cordran SP، Drenison، Fluran
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

دي‌متيل سولفوکسايد

عنوان لاتین: DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)
نام تجاری: Rimso
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

آمفوتريسين بى

عنوان لاتین: AMPHOTERICIN B
نام تجاری: Fungizone
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

فاکتور ۹ کمپلکس (انساني)

عنوان لاتین: FACTOR IX COMPLEX (Human)
نام تجاری: Konyne, Profilnine, Proplex
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

پرازيکوانتل

عنوان لاتین: PRAZIQUANTEL
نام تجاری: Biltricide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

استيل ساليسيک اسيد ( آ.اس.آ)

عنوان لاتین: ACETYL SALYCILIC ACID (A.S.A)
نام تجاری: Aspirin, Ancasal, Aspergum, Buffinol, Empirin, Entrophen,…
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

اتيدرونات سديم

عنوان لاتین: ETIDRONATE DISODIUM
نام تجاری: Didrenol, EHDP
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

تيتانيوم دي‌اکسيد

عنوان لاتین: TITANIUM DIOXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

اکسپکتورانت کدئين

عنوان لاتین: EXPECTORANT CODEINE
نام تجاری: Histolit DC
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

فنتيون سديم

عنوان لاتین: PHENTYON SODIUM
نام تجاری: Dilantin, Diphen, Dipbenylen
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

پني‌سيلامين

عنوان لاتین: PENICILLAMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پريماکواين فسفات

عنوان لاتین: PRIMAQUINE PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

کلماستين فومارات

عنوان لاتین: CLEMASTINE FUMARATE
نام تجاری: Tavist
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

دگزامتازون سديم فسفات (گوشى ـ چشمي)

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE (Otic-Ophthalmic)
نام تجاری: Decadron-Respihaler
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

دگزامتازون

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE
نام تجاری: Dalalone, Decadrol, Decadron, Dexasone, Hexadrol, Solurex
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

دکسي‌سيلين

عنوان لاتین: DOXYCYLINE
نام تجاری: Doxy-100, Doxy-Caps, Doxy-Tabs, Vibra-Tabs, Vibramycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پاپاورين

عنوان لاتین: PAPAVERIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌اسپاسموديک

icon

انالاپريل مالئات

عنوان لاتین: ENALAPRIL MALEATE
نام تجاری: Vasotec
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

زيداوولين

عنوان لاتین: ZIDOVUDINE
نام تجاری: Azido thymidine, AZT, Retrovir
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

تيامين (ويتامين ب ۱)

عنوان لاتین: THIAMINE HCL (Vitamin B1)
نام تجاری: Apatate Drops, Dewon, Revitonus, Tiafa
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

پريميدون

عنوان لاتین: PRIMIDONE
نام تجاری: Apo-primidone, Myidone, Sertan, Myosoline
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کارتينين

عنوان لاتین: CARNITIN
نام تجاری: Carnitar, Vitacarn
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

فرمالدئيد

عنوان لاتین: FORMALDEHYDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

سيپروفلوگزاسين

عنوان لاتین: CIPROFLOXACIN HCL
نام تجاری: Cipro
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سوربيتول

عنوان لاتین: SORBITOL
نام تجاری: Glucitol, Sorbex, Sobax
گروه دارویی : ملين

icon

دکسکلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Dexchlor, Poladex, Polaramine, Polargen
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

بلادونا ارگوتاميت بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA ERGOTAMINE PB
نام تجاری: Rellergal
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

افلوکساسين

عنوان لاتین: OFLOXACIN
نام تجاری: Floxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ترفنادين

عنوان لاتین: TERFENADINE
نام تجاری: Seldane, Teldane
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

استيک اسيد

عنوان لاتین: ACETIC ACID
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : قابض و شستشودهنده

icon

اترتينات

عنوان لاتین: ETRETINATE
نام تجاری: Tigasone, Tegison
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

کلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: CHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Aller-Chlor, Chlo-Amine, Chlortab, Chlor-Trimeton, Phenetron Telachlor, Teldrin, Trymegan, Viralegine
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

سولفور ـ اس

عنوان لاتین: SULFOR - S
نام تجاری: Vanseb
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

صفحه 6 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  بعدی   انتها