مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

سفالکسين

عنوان لاتین: CEPHALEXIN
نام تجاری: Cefanex, Keflex, Keftab
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ابيدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: OBIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Toxogonin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سموم ارگانوفسفره

icon

سترپتوکيناس

عنوان لاتین: STREPTOKINASE
نام تجاری: Kabikinase, Streptase
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

دروپريدول کامپاند

عنوان لاتین: DROPERIDOL COMPOUND
نام تجاری: Innovar
گروه دارویی : آرام‌بخش و ضددرد

icon

داي‌پي‌ورفرين

عنوان لاتین: DIPIVEFRIN
نام تجاری: Propine, Glaucothil
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

پني‌سيلين جى پروکائين

عنوان لاتین: PENICILLIN G PROCAINE
نام تجاری: Ayercillin, Crysticillin A.S, Duracillin A.S, Procain benzylpenicillin Pfizerpen - AS, Wycillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

باسيتراسين

عنوان لاتین: BACITRACIN
نام تجاری: AK-Tracin, Baciquent Ophtalmic
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

کلونازپام

عنوان لاتین: CLONAZEPAM
نام تجاری: Klonopin, Rivotril
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کاليدياگونيس

عنوان لاتین: KALLIDINOGENASE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادکننده عروق

icon

فلوپنتيگزول دکانوايت

عنوان لاتین: FLUPENTHIXOL DECANOATE
نام تجاری: Fluanxol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

پرازوسين

عنوان لاتین: PRAZOCIN HCL
نام تجاری: Minipress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سولفاسالازين

عنوان لاتین: SULFASALAZINE
نام تجاری: Azaline, Azulfidine, PMS Sulfasalazine, E.C.Salazopyrin
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

تولازولين

عنوان لاتین: TOLAZOLINE HCL
نام تجاری: Priscoline
گروه دارویی : گشادکننده عروق محيطي، ضدفشارخون.

icon

ژمفيبريزول

عنوان لاتین: GEMFIBROZIL
نام تجاری: Lopid
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

فيبرينوژن

عنوان لاتین: FIBRINOGEN
نام تجاری: Fibrinogen Human, Parenogen
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آميکاسين سولفات

عنوان لاتین: AMIKACIN SULFATE
نام تجاری: Amikin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سوماتوتروپين (هورمون رشد)

عنوان لاتین: SOMATOTROPIN (Human Growth Hormone)
نام تجاری: Humatrope
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

تري‌فلوريدين (چشمي)

عنوان لاتین: TRIFLURIDINE (ophthalmic)
نام تجاری: Triherpine, Viroptic
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

تاموکسيفن سيترات

عنوان لاتین: TAMOXIFEN CITRATE
نام تجاری: Tamofen, NolVadex, NolVadex-D
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آتروپين سولفات

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Atropisol, Dey-Dose, Isopto Atropine, SMP Atropine
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

لاموستين

عنوان لاتین: LOMUSTINE
نام تجاری: CCNU, CeeNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

اچ.پي.ام. سى

عنوان لاتین: HPMC
نام تجاری: Coatel
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

آمبنونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMBENONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Mytelase caplets
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

رسرپين

عنوان لاتین: RESERPINE
نام تجاری: Serpalan, Serpate, Serpasil
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

باکلوفن

عنوان لاتین: BACLOFEN
نام تجاری: Lioresal
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

آلفنتانيل

عنوان لاتین: ALFENTANIL HCL
نام تجاری: Alfenta
گروه دارویی : ضددرد مخدر، داروى كمكى در بيهوشى

icon

اورال کنتراسپتيو

عنوان لاتین: ORAL CONTRACEPTIVES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

فنوباربيتال

عنوان لاتین: PHENOBARBITAL
نام تجاری: Barbita, Gardenal, Luminal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

سکوباربيتال سديم

عنوان لاتین: SECOBARBITAL SODIUM
نام تجاری: Seconal Sodium
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کارموستين (بي‌سي‌ان‌يو)

عنوان لاتین: CARMUSTINE (BCNU)
نام تجاری: BISNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

پامکورونيوم برميد

عنوان لاتین: PANCURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Pavulon
گروه دارویی : مسدودکننده عصبى ـ عضلانى (غير دپلاريزان).

icon

برن (سوختگي‌هاى خفيف)

عنوان لاتین: BURN (For Minor Burns)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسوختگى

icon

ديسيکلومين

عنوان لاتین: DICYCLOMINE HCL
نام تجاری: Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

اريترومايسين اتيل‌سوکسينات/ استولات/ ستيرات/ لاکتوبيونات

عنوان لاتین: ERYTHYROMYCIN ETHYLSUCCINATE/ESTOLATE/STERATE/ LACTOBIONATE
نام تجاری: Akne-Mycin, Ery-Tab, Novorythro Robimycin, Erythrocin, Staticin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

زينک اکسيد

عنوان لاتین: ZINC OXIDE
نام تجاری: Demit, Desitin
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

تتراسايکلين (موضعي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پتاسيم کلرايد

عنوان لاتین: POTASSIUM CHLORIDE
نام تجاری: Kaliumdurule, Kaochlor, Kaon-Cl, Kloruess, Klotrix, Potachlor, Potasalan, Potassine
گروه دارویی : الکتروليت

icon

ژلاتين

عنوان لاتین: GELATIN (Modified)
نام تجاری:
گروه دارویی : حجیم‌کننده پلاسما

icon

لورازپام

عنوان لاتین: LORAZEPAM
نام تجاری: Ativan,Alzapam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

زينک انديسيلنات

عنوان لاتین: ZINC UNDECYLENATE
نام تجاری: Desenex, Mycodecyl
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

کلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: CHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Aller-Chlor, Chlo-Amine, Chlortab, Chlor-Trimeton, Phenetron Telachlor, Teldrin, Trymegan, Viralegine
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

ايکتيول

عنوان لاتین: ICHTHYOL (Ichthammol)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

سترپتوميسين سولفات

عنوان لاتین: STREPTOMYCIN SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

لوکارنيتين

عنوان لاتین: LEVOCARNITNE
نام تجاری: Cornitene
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

فلوئوروراسيل

عنوان لاتین: FLUOROURACIL
نام تجاری: Adrucil، Fluoroplex، Efudex
گروه دارویی : آنتى نئوپلاستيك جلدى

icon

فاکتور ۹ کمپلکس (انساني)

عنوان لاتین: FACTOR IX COMPLEX (Human)
نام تجاری: Konyne, Profilnine, Proplex
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

دکستران ۴۰

عنوان لاتین: DEXTRAN 40
نام تجاری: Gentran 40, Hyskon, 10% LMD, Rheomacrodex
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

پتي‌دين

عنوان لاتین: PETHIDINE HCL
نام تجاری: Demerol, Pethadol, Meperidine HCL
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

اپي‌نفرين بيتارات يا هيدروکلرايد (چشمي)

عنوان لاتین: EPHINEPHRINE BITARTRATE OR HCL (Ophthalmic)
نام تجاری: Adrenalin Chloride, Epifrin, Epitrate, Glaucon
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

گلوتارال (گلوتارالدئيد)

عنوان لاتین: GLUTARAL (Glutaraldehyde)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگیل، ضدعفونی‌کننده موضعی

icon

دي‌‌لوگزاميد فروات

عنوان لاتین: DILOXANIDE FUROATE
نام تجاری: Turamide
گروه دارویی : ضد آميب

icon

پاپاورين

عنوان لاتین: PAPAVERIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌اسپاسموديک

icon

گاما بنزن هگزاکلرايد

عنوان لاتین: GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

پريماکواين فسفات

عنوان لاتین: PRIMAQUINE PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

ايزونيازيد

عنوان لاتین: ISONIAZID (INH)
نام تجاری: Isotamine. Laniazid. Nydrazid. Rimifon. Teebaconin
گروه دارویی : ضد سل

icon

دکسکلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Dexchlor, Poladex, Polaramine, Polargen
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کاپرئوميسين سولفات

عنوان لاتین: CAPREOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Capastat Sulfate
گروه دارویی : ضد سل (ضد باكتري)

icon

دگزامفتامين سولفات

عنوان لاتین: DEXAMFETAMINE SULFATE
نام تجاری: Dexampex, Dexedrine, Frendex
گروه دارویی : محرك مغزى و تنفسي، كاهندۀ اشتهاء

icon

پروتيوناميد

عنوان لاتین: PROTHIONAMIDE
نام تجاری: Trevinitx
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

تيتانيوم دي‌اکسيد

عنوان لاتین: TITANIUM DIOXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

ادروفونيوم کلرايد

عنوان لاتین: EDROPHONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Tensilon
گروه دارویی : كولينرژيك، آنتي‌كولين استراز.

icon

کارباکول

عنوان لاتین: CARBACHOL
نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

بپنيوم هيدروکسى نفتوات

عنوان لاتین: BEPHENIUM HYDROXYNAPHTHOATE
نام تجاری: Alcopar
گروه دارویی : ضد كرم

icon

سيپروفلوگزاسين

عنوان لاتین: CIPROFLOXACIN HCL
نام تجاری: Cipro
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تريامترين ـ اچ

عنوان لاتین: TRIAMTERENE-H
نام تجاری: Dyrenium
گروه دارویی : ديورتيک نگهدارنده پتاسيم

icon

پيپراسيلين سديم

عنوان لاتین: PIPERACILLIN SODIUM
نام تجاری: Pipracil, Picillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اپي‌روبيسين

عنوان لاتین: EPIRUBICIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آمينواستيک اسيد (گليسين)

عنوان لاتین: AMINOACETIC ACID (Glycine)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

دي‌متيل سولفوکسايد

عنوان لاتین: DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)
نام تجاری: Rimso
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

بلادونا بي‌پى

عنوان لاتین: BELLADONNA PB
نام تجاری: Donnatol
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

آمپي‌سيلين

عنوان لاتین: AMPICILLIN
نام تجاری: Amcill, Ampicin, Novo Ampicillin, Omnipen, Penbritin, Polycillin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلينداميسين در الکل (موضعي)

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN IN ALCOHOL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد آكنه / آنتي‌بيوتيك موضعى

icon

کارتينين

عنوان لاتین: CARNITIN
نام تجاری: Carnitar, Vitacarn
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

فلوراندرنوليد

عنوان لاتین: FLURANDRENOLIDE
نام تجاری: Cordran SP، Drenison، Fluran
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فاموتيدين

عنوان لاتین: FAMOTIDINE
نام تجاری: Pepcid
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

افلوکساسين

عنوان لاتین: OFLOXACIN
نام تجاری: Floxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کدئين فسفات

عنوان لاتین: CODEINE PHOSPHATE
نام تجاری: Paveral
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

کاناميسين سولفات

عنوان لاتین: KANAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Anamid. Kantrex. Klebcil
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آمي‌تريپتيلين

عنوان لاتین: AMITRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Saroten Amitril, Amitriptylene, Emitrip, Elovil, Enavil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ديمن‌هيدرينات

عنوان لاتین: DIMENHYDRINATE
نام تجاری: Calm-x, Dimentabes, Dinate, Dommanate, Dramamine, Dramocen, Gravol, Marmine, Nauseatol, Novodimenate, Vomitex
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

پرازيکوانتل

عنوان لاتین: PRAZIQUANTEL
نام تجاری: Biltricide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

اسي‌کلوير سديم

عنوان لاتین: ACYCLOVIR SODIUM
نام تجاری: Acycloguanosine, Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

فنتيون سديم

عنوان لاتین: PHENTYON SODIUM
نام تجاری: Dilantin, Diphen, Dipbenylen
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

اکسپکتورانت کدئين

عنوان لاتین: EXPECTORANT CODEINE
نام تجاری: Histolit DC
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

فنتيون کامپاند

عنوان لاتین: PHENYTOIN COMPOUND
نام تجاری: Garoin
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

تري‌سديم ادي‌تي‌ايت

عنوان لاتین: EDETATE TRISODIUM
نام تجاری: Limclair
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

افدرين سولفات يا هيدروکلرايد

عنوان لاتین: EPHEDRINE SULFATE OR HCL
نام تجاری: Ectosule, Efedron, Ephedsol, Vatronol
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

اتيدرونات سديم

عنوان لاتین: ETIDRONATE DISODIUM
نام تجاری: Didrenol, EHDP
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

آمفوتريسين بى

عنوان لاتین: AMPHOTERICIN B
نام تجاری: Fungizone
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

سديم کلرايد (سيستمي)

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE (Systemic)
نام تجاری: Slo-Salt
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

دگزامتازون سديم فسفات (گوشى ـ چشمي)

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE (Otic-Ophthalmic)
نام تجاری: Decadron-Respihaler
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

لاموتريگين

عنوان لاتین: LAMOTRIGINE
نام تجاری: Lamictal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

اگزاندرونول

عنوان لاتین: OXNADROLONE
نام تجاری: Oxandrin
گروه دارویی : محرک آنابوليسم بافتى

icon

اپي‌نفرين

عنوان لاتین: EPINEPHRINE
نام تجاری: Adrenalin
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

فلورازپام

عنوان لاتین: FLURAZEPAM HCL
نام تجاری: Dalmane، Durapam، Novo flupam
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

سديم کروموگليسات

عنوان لاتین: SODIUM CROMOGLYCATE
نام تجاری: Allergocrom, Hay-corm
گروه دارویی : چشم ـ ضد حساسيت چشمى

icon

کلوبتازول پروپيونات

عنوان لاتین: CLOBETASOL PROPIONATE
نام تجاری: Dermooate, Temovate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيدهاى موضعى

icon

سوتالول

عنوان لاتین: SOTALOL
نام تجاری: Beta Cardone
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

کلماستين فومارات

عنوان لاتین: CLEMASTINE FUMARATE
نام تجاری: Tavist
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

صفحه 6 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  بعدی   انتها