مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

مژسترول استات

عنوان لاتین: MEGESTROL ACETATE
نام تجاری: Megace
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تريامسينولون ان. ان. جى

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE N.N.G
نام تجاری: Kenacomb
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدي، ضدقارچ.

icon

مدروکسي‌پروژسترون استات

عنوان لاتین: MEDROXYPROGESTRONE ACETATE
نام تجاری: Amen, Curretab, Depo-Provera, Provera
گروه دارویی : پروژسترون

icon

هپارين سديم

عنوان لاتین: HEPARIN SODIUM
نام تجاری: Hepalean . Lockflush Solution . Hep-Lock . Lipo-Hepin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

مانيتول

عنوان لاتین: MANNITOL
نام تجاری: Manicol, Osmitrol
گروه دارویی : ديورتيک اسموتيک، ضدگلوکرم

icon

مسيليزين

عنوان لاتین: MECLIZINE HCL
نام تجاری: Antivert
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، ضداستفراغ، آنتي‌کولينرژيک

icon

متوکاربامول

عنوان لاتین: METHOCARBAMOL
نام تجاری: Delaxin, Marbaxin, Robaxin
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

ويدارابين مونو هيدرات

عنوان لاتین: VIDARABINE MONO HYDRATE (VIRA-A parenteral)
نام تجاری: Adenine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

مترونيدازول

عنوان لاتین: METRONIDAZOLE
نام تجاری: Flogyl, Metizol, Metric 21
گروه دارویی : آميپ‌کش، ضد تک‌ياخته

icon

منيزيوم گلوکونات

عنوان لاتین: MAGNESIUM GLUCONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

هانوپريدول

عنوان لاتین: HALOPERIDOL
نام تجاری: Haldol . Peridol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

هيوسين ان ـ بوتيل برميد

عنوان لاتین: HYOSCINE N-BUTYL BROMIDE
نام تجاری: Buscopan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

مپيويکائين

عنوان لاتین: MEPIVACAINE HCL
نام تجاری: Carbocaine Isocaine, Polocaline
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

متيل تستسترون

عنوان لاتین: METHYLTESTOSTERONE
نام تجاری: Androld, Metandren,Testred, Virilon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

متوتروکسيت

عنوان لاتین: METHOTREXATE
نام تجاری: Folex, Mexate
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

متيل‌پردنيدازون استات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Depa-medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

مسنا

عنوان لاتین: MESNA
نام تجاری: Mesnex
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با داروهاى ضدنئوپلاسم

icon

متادون

عنوان لاتین: METHADONE HCL
نام تجاری: Dolophine, Methadose, Physeptone
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

ماپروتيلين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: MAPROTILINE HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Ludiomil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ويتامين کا ۱

عنوان لاتین: VITAMIN K1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

وازوپرسين (هورمون آنتي‌ديورتيک)

عنوان لاتین: VASOPRESSIN (Antidiuretic Hormone)
نام تجاری: Pitressin, Pitressin Tannate
گروه دارویی : ضد ديابت بي‌مزه

icon

والپروات سديم/ والپروئيک اسيد

عنوان لاتین: SODIUM VALPROATE / VALPROIC ACID
نام تجاری: Dalpro, Depakene, Depakote, Divalproex Sodium, Myproid Acid
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

هماتينيک

عنوان لاتین: HEMATINIC
نام تجاری: Autrin
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

وارفارين سديم

عنوان لاتین: WARFARIN SODIUM
نام تجاری: Coufarin, Coumadin Sodium, Panwarfin, WarFilone, Warnerin, Voumadin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

متيراپون

عنوان لاتین: METYRAPONE
نام تجاری: Metopirone
گروه دارویی : محرک ترشح ACTH (ارزيابى عملکرد هيپوفيز).

icon

متيل‌پردنيدازون سديم سوسکينات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
نام تجاری: A-Methapred, Medralone, Solu-Medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

مکسيلتين

عنوان لاتین: MEXILETINE
نام تجاری: Mexitil
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

نونوکسينول ـ ۹

عنوان لاتین: NONOXYNOL-9
نام تجاری: Conceptrol, Delfen, Gynol TT, Koromex
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

نئوستيگمين

عنوان لاتین: NEOSTIGMINE
نام تجاری: Prostigmin
گروه دارویی : محرک کولينرژيک

icon

ميدازولام

عنوان لاتین: MIDAZOLAM HCL
نام تجاری: Versed
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

بتامتازون ـ ان (موضعي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE - N (Topical)
نام تجاری: Betnovate-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

نيکلوساميد

عنوان لاتین: NICLOSAMIDE
نام تجاری: Niclocide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

وانکاميسين

عنوان لاتین: VANCOMYCIN HCL
نام تجاری: Vancoled, Vancocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نيموديپين

عنوان لاتین: NIMODIPINE
نام تجاری: Nimotop
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

ميتونات

عنوان لاتین: MITOTANE
نام تجاری: Lysorden
گروه دارویی :

icon

ناندرونول

عنوان لاتین: NANDROLONE
نام تجاری: Anabolin LA, Analone, Androlone, Durabolin, Deca-Durabolion, Nandroboli
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

نيتروز اکسيد

عنوان لاتین: NITROUS OXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

واکسن ـ سرطان

عنوان لاتین: BCG-CANCER
نام تجاری:
گروه دارویی : واكسن - ضدسرطان

icon

ميتوکسانترون

عنوان لاتین: MITOXANTRONE
نام تجاری: Novantrone
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ويتامين ب ۱۲

عنوان لاتین: VITAMIN B12
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ويتامين اى

عنوان لاتین: VITAMIN E
نام تجاری: Aquasol E, E-Feral, E-Vital, Gordo, Tocopherol, Vita-Plus, Evion, Rovigon
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

نورتريپتيلين

عنوان لاتین: NORTRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Aventyl, Pamelor
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

مولتى ويتامين

عنوان لاتین: MULTIVITAMINS
نام تجاری: Katabiose
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

نيتروگليسيرين

عنوان لاتین: NITROGLYCERIN
نام تجاری: Deponit, Minitran, Nitro-Bid, Nitrocap, Nitrodis, Nitrogard, Nitrospan Nitrostat,Tridil
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

نمک متعادل شده

عنوان لاتین: BALANCED SALT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

هالوتين

عنوان لاتین: HALOTHANE
نام تجاری: Fluothane
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

ناسين (ويتامين ب۳)

عنوان لاتین: NACIN (Vitamin B3)
نام تجاری: Niac, Nicobid, Nico-400, Nicolar, Nicotinex, Novoniacin, Niacinamide.
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

هورمون پاراتيروئيد

عنوان لاتین: PARATHYROID HORMONE
نام تجاری:
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

منيزيوم هيدروکسيد

عنوان لاتین: MAGNESIUM HYDROXIDE
نام تجاری: Magnesia, Magma, Maox, M.O.M
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

نمک متعادل شده همراه گلوتامين

عنوان لاتین: BALANCED SALT PLUS GLUTATHIONE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

ويتامين آ

عنوان لاتین: VITAMIN A
نام تجاری: Aquasol-A , Del - Vi-A, Ocuit-A, Neo-vagan
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

واکرونيوم

عنوان لاتین: VECURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Norcuron
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

متوکلوپراميد

عنوان لاتین: METOCLOPRAMIDE HCL
نام تجاری: Emex, Maxeran, Octamide, Reclomide, Reglan, Plasil
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

ماليديکسيک اسيد

عنوان لاتین: NALIDIXIC ACID
نام تجاری: Neg-Gram
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آلپرنولول

عنوان لاتین: ALPRENOLOL HCL
نام تجاری: Aptin
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضدآريتمي، ضدآنژين صدرى

icon

هيدرالازين

عنوان لاتین: HYDRALAZINE HCL
نام تجاری: Alazine.Apresoline.Dralzine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

نيتروپروسيد سديم

عنوان لاتین: NITROPRUSSIDE SODIUM
نام تجاری: Nipride, Nitropress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

هورمون سوماتواستاتين

عنوان لاتین: OCTREOTIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : هورمون سوماتواستاتين

icon

استازولاميد

عنوان لاتین: ACETAZOLAMIDE
نام تجاری: AK-zol, Cefazol, Dazamide, Hydrazol,
گروه دارویی : ديورتيك، مهاركنندهٔ كربنيك آنهيدراز

icon

گالامين تريتوئيد

عنوان لاتین: GALLAMINE TRIETHIODIDE
نام تجاری: Flaxedil
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

مرکاتوپورين

عنوان لاتین: MERCAPTOPURINE
نام تجاری: 6-MP, Purinethol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

مبندازول

عنوان لاتین: MEBENDAZOLE
نام تجاری: Vermox
گروه دارویی : ضد كرم

icon

وراپاميل

عنوان لاتین: VERAPAMIL HCL
نام تجاری: Galan, Veralens, Isoptin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

مسالازين

عنوان لاتین: MESALAZINE
نام تجاری: Pentasta
گروه دارویی : ضدالتهاب روده‌اي

icon

تنتور بنزوئين

عنوان لاتین: BENZOIN TINCTURE
نام تجاری: Aerozoin
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

مولتى ويتامين + مينرال

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS MINERAL
نام تجاری: Flibon
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

هگزامتيل ملامين

عنوان لاتین: HEXAMETHYLMELAMINE (HMM)
نام تجاری: Attretamin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

مولتى ويتامين + آهن

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS IRON
نام تجاری: Vi-Daylin With IRON
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مگلومين آنتيموانات

عنوان لاتین: MEGLUMINE ANTIMONATE
نام تجاری: Glucantime
گروه دارویی : ضدلشمانيوم

icon

ميکونازول نيترات (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: MICONAZOLE NITRATE (VAGINAL & TOPICAL)
نام تجاری: Micatin, Monistat-7
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

اچ. ام. جى (گنادوتروپين منوپوزال انساني)

عنوان لاتین: hMG (Human Menopausal G)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

نيترازپام

عنوان لاتین: NITRAZEPAM
نام تجاری: Mogaden
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

نيستاتين (موضعى ـ واژينال)

عنوان لاتین: NYSTATIN (Topical - Vaginal)
نام تجاری: Korostatin, Mykinac, Nilstat, Nystex, O-V Statin, Micostatin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

نياسيناميد

عنوان لاتین: NIACINAMIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

منتول ساليسيلات

عنوان لاتین: MENTHOL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Calmycine, Daphyne, Embrocation, Myalgine, Vim, Montan
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

هيدروکورتيزون/ هيدروکورتيزون استات/ سديم فسفات/ سوکسينات

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE/ HYDROCORTISONE ACETATE/ SODIUM PHOSPHATE/ SUCCINATE
نام تجاری: Calde Cort. Cormol HC. Colifoam . Cortrf Acetate . Epifoam
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

ويتامين ب ۱

عنوان لاتین: VITAMIN B1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

متيمازول

عنوان لاتین: METHIMAZOLE
نام تجاری: Tapazole
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

ناتاميسين (چشمي)

عنوان لاتین: NATAMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: Natacyn
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

سفازولين سديم

عنوان لاتین: CEFAZOLIN SODIUM
نام تجاری: Ancef, Kefzol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دگزاپانتنول

عنوان لاتین: DEXPANTHENOL
نام تجاری: Dexol, Ilopan, Panthoderm
گروه دارویی : محافظ پوست / نرم‌کننده

icon

مينوکسيديل (موضعي)

عنوان لاتین: MINOXIDIL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : محرک رشد مو

icon

مونوبنزون

عنوان لاتین: MONOBENZONE
نام تجاری: ضدلک‌هاى هيپرپيگمانته
گروه دارویی : مهارکننده آنزيمي

icon

ميتوميسين

عنوان لاتین: MITOMYCIN
نام تجاری: Mutamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

مولتى ويتامين درمانى

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

متيل‌دوپا

عنوان لاتین: METHYLDOPA
نام تجاری: Aldomet, Dopamet, Medimet, Novomedopa
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

مفنترمين سولفات

عنوان لاتین: MEPHENTERMINE SULFATE
نام تجاری: Wyamine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

متنامين هيپورات/ متانامين ماندلات

عنوان لاتین: METHENAMINE HIPPURATE / METHENAMINE MANDELATE
نام تجاری: Mandamelh, Mandelamine, Mandelets
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک ادراري

icon

آلومينيم هيدروکسيد ژل

عنوان لاتین: ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
نام تجاری: Alegel, Alternagel, Alu-Tab, Amphojel, Hydroxal, Nutragel
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

هيدروکلروتيازيد

عنوان لاتین: HYDROCHLOROTHIAZIDE
نام تجاری: Aquazide H. Chorzide . Esiderix . Hydrodiuril . Hydromal . Hydro - T . Urozide
گروه دارویی : دیورتیک تیازیدی

icon

ويتامين آ + دى

عنوان لاتین: VITAMIN A+D
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

ميدراميسين

عنوان لاتین: MITHRAMYCIN
نام تجاری: Mithracin, Plicamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک و ضد هيپرکلسمي

icon

متيلرگونووين مالئات

عنوان لاتین: METHYLERGONOVINE MALEATE
نام تجاری: Methergine
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

پيرانتل پاموات

عنوان لاتین: PYRANTEL PAMOATE
نام تجاری: Antiminth, Combantrin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

محلول آمينو اسيد

عنوان لاتین: AMINO ACID SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده اسيد آمينه‌هاى لازم براى بدن انسان

icon

هيدروکار

عنوان لاتین: HYDROCARE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نيکوتينيک اسيد (نيکوتيناميد)

عنوان لاتین: NICOTINIC ACID (Nicotinamide)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

منوتروپين

عنوان لاتین: MENOTROPINS (HMG)
نام تجاری: Pergonal
گروه دارویی : گنادوتروپين

icon

نمک رهيدراسيون اورال (او. آر. اس)

عنوان لاتین: ORAL REHYDRATION SALT (O.R.S)
نام تجاری:
گروه دارویی : الکتروليت خوراکى

صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها