مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

تريامسينولون ان. ان. جى

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE N.N.G
نام تجاری: Kenacomb
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدي، ضدقارچ.

icon

هورمون سوماتواستاتين

عنوان لاتین: OCTREOTIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : هورمون سوماتواستاتين

icon

پدياتريک گريپ

عنوان لاتین: PEDIATRIC GRIPE
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

مورفين سولفات

عنوان لاتین: MORPHINE SULFATE
نام تجاری: Astramorph, Duramorph, Epimorph, Morphitee. M.O.S, Roxanol, Statex
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

مانيتول

عنوان لاتین: MANNITOL
نام تجاری: Manicol, Osmitrol
گروه دارویی : ديورتيک اسموتيک، ضدگلوکرم

icon

نيستاتين (موضعى ـ واژينال)

عنوان لاتین: NYSTATIN (Topical - Vaginal)
نام تجاری: Korostatin, Mykinac, Nilstat, Nystex, O-V Statin, Micostatin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

بتامتازون ـ ان (موضعي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE - N (Topical)
نام تجاری: Betnovate-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

منيزيوم گلوکونات

عنوان لاتین: MAGNESIUM GLUCONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

مژسترول استات

عنوان لاتین: MEGESTROL ACETATE
نام تجاری: Megace
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

هپارين سديم

عنوان لاتین: HEPARIN SODIUM
نام تجاری: Hepalean . Lockflush Solution . Hep-Lock . Lipo-Hepin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

متوکاربامول

عنوان لاتین: METHOCARBAMOL
نام تجاری: Delaxin, Marbaxin, Robaxin
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

آلومينيم استات

عنوان لاتین: ALUMINIUM ACETATE
نام تجاری: Acid Mantie, Burow's Solution, Domebora
گروه دارویی : قابض

icon

والپروات سديم/ والپروئيک اسيد

عنوان لاتین: SODIUM VALPROATE / VALPROIC ACID
نام تجاری: Dalpro, Depakene, Depakote, Divalproex Sodium, Myproid Acid
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

وارفارين سديم

عنوان لاتین: WARFARIN SODIUM
نام تجاری: Coufarin, Coumadin Sodium, Panwarfin, WarFilone, Warnerin, Voumadin
گروه دارویی : ضدانعقاد

icon

هيوسين ان ـ بوتيل برميد

عنوان لاتین: HYOSCINE N-BUTYL BROMIDE
نام تجاری: Buscopan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

مدروکسي‌پروژسترون استات

عنوان لاتین: MEDROXYPROGESTRONE ACETATE
نام تجاری: Amen, Curretab, Depo-Provera, Provera
گروه دارویی : پروژسترون

icon

ماپروتيلين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: MAPROTILINE HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Ludiomil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ميکونازول نيترات (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: MICONAZOLE NITRATE (VAGINAL & TOPICAL)
نام تجاری: Micatin, Monistat-7
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

مسنا

عنوان لاتین: MESNA
نام تجاری: Mesnex
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با داروهاى ضدنئوپلاسم

icon

مسيليزين

عنوان لاتین: MECLIZINE HCL
نام تجاری: Antivert
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، ضداستفراغ، آنتي‌کولينرژيک

icon

ميدازولام

عنوان لاتین: MIDAZOLAM HCL
نام تجاری: Versed
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

وازوپرسين (هورمون آنتي‌ديورتيک)

عنوان لاتین: VASOPRESSIN (Antidiuretic Hormone)
نام تجاری: Pitressin, Pitressin Tannate
گروه دارویی : ضد ديابت بي‌مزه

icon

مترونيدازول

عنوان لاتین: METRONIDAZOLE
نام تجاری: Flogyl, Metizol, Metric 21
گروه دارویی : آميپ‌کش، ضد تک‌ياخته

icon

ويدارابين مونو هيدرات

عنوان لاتین: VIDARABINE MONO HYDRATE (VIRA-A parenteral)
نام تجاری: Adenine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

متادون

عنوان لاتین: METHADONE HCL
نام تجاری: Dolophine, Methadose, Physeptone
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

هانوپريدول

عنوان لاتین: HALOPERIDOL
نام تجاری: Haldol . Peridol
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

منيزيوم هيدروکسيد

عنوان لاتین: MAGNESIUM HYDROXIDE
نام تجاری: Magnesia, Magma, Maox, M.O.M
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

پودوفيلين

عنوان لاتین: PODOPHYLLIN
نام تجاری: Pod-Ben- 25, Podofin
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

نئوستيگمين

عنوان لاتین: NEOSTIGMINE
نام تجاری: Prostigmin
گروه دارویی : محرک کولينرژيک

icon

متيل تستسترون

عنوان لاتین: METHYLTESTOSTERONE
نام تجاری: Androld, Metandren,Testred, Virilon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

مپيويکائين

عنوان لاتین: MEPIVACAINE HCL
نام تجاری: Carbocaine Isocaine, Polocaline
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

استازولاميد

عنوان لاتین: ACETAZOLAMIDE
نام تجاری: AK-zol, Cefazol, Dazamide, Hydrazol,
گروه دارویی : ديورتيك، مهاركنندهٔ كربنيك آنهيدراز

icon

متوتروکسيت

عنوان لاتین: METHOTREXATE
نام تجاری: Folex, Mexate
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

ويتامين کا ۱

عنوان لاتین: VITAMIN K1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

هيدرالازين

عنوان لاتین: HYDRALAZINE HCL
نام تجاری: Alazine.Apresoline.Dralzine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

متيل‌پردنيدازون استات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE ACETATE
نام تجاری: Depa-medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

تنتور بنزوئين

عنوان لاتین: BENZOIN TINCTURE
نام تجاری: Aerozoin
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

گالامين تريتوئيد

عنوان لاتین: GALLAMINE TRIETHIODIDE
نام تجاری: Flaxedil
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

نونوکسينول ـ ۹

عنوان لاتین: NONOXYNOL-9
نام تجاری: Conceptrol, Delfen, Gynol TT, Koromex
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

نورتريپتيلين

عنوان لاتین: NORTRIPTYLINE HCL
نام تجاری: Aventyl, Pamelor
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

پني‌سيلين ۶.۳.۳

عنوان لاتین: PENICILLIN 6.3.3
نام تجاری: Acticillin, Depopen 6.3.3, Extencilline 6.3.3, Penilente
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

متوکلوپراميد

عنوان لاتین: METOCLOPRAMIDE HCL
نام تجاری: Emex, Maxeran, Octamide, Reclomide, Reglan, Plasil
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

آلپرنولول

عنوان لاتین: ALPRENOLOL HCL
نام تجاری: Aptin
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضدآريتمي، ضدآنژين صدرى

icon

متيل‌پردنيدازون سديم سوسکينات

عنوان لاتین: METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE
نام تجاری: A-Methapred, Medralone, Solu-Medrol
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

متيراپون

عنوان لاتین: METYRAPONE
نام تجاری: Metopirone
گروه دارویی : محرک ترشح ACTH (ارزيابى عملکرد هيپوفيز).

icon

ناندرونول

عنوان لاتین: NANDROLONE
نام تجاری: Anabolin LA, Analone, Androlone, Durabolin, Deca-Durabolion, Nandroboli
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

هماتينيک

عنوان لاتین: HEMATINIC
نام تجاری: Autrin
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

مکسيلتين

عنوان لاتین: MEXILETINE
نام تجاری: Mexitil
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

ناسين (ويتامين ب۳)

عنوان لاتین: NACIN (Vitamin B3)
نام تجاری: Niac, Nicobid, Nico-400, Nicolar, Nicotinex, Novoniacin, Niacinamide.
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

پيرانتل پاموات

عنوان لاتین: PYRANTEL PAMOATE
نام تجاری: Antiminth, Combantrin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

وانکاميسين

عنوان لاتین: VANCOMYCIN HCL
نام تجاری: Vancoled, Vancocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

نيکلوساميد

عنوان لاتین: NICLOSAMIDE
نام تجاری: Niclocide
گروه دارویی : ضد كرم

icon

آلومينيم هيدروکسيد ژل

عنوان لاتین: ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
نام تجاری: Alegel, Alternagel, Alu-Tab, Amphojel, Hydroxal, Nutragel
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

نيموديپين

عنوان لاتین: NIMODIPINE
نام تجاری: Nimotop
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

ميتوکسانترون

عنوان لاتین: MITOXANTRONE
نام تجاری: Novantrone
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

نيتروز اکسيد

عنوان لاتین: NITROUS OXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

ميتونات

عنوان لاتین: MITOTANE
نام تجاری: Lysorden
گروه دارویی :

icon

بنزيل بنزوات

عنوان لاتین: BENZYL BENZOATE
نام تجاری: Benylate
گروه دارویی : ضدجرب/ ضدشپش

icon

نيتروگليسيرين

عنوان لاتین: NITROGLYCERIN
نام تجاری: Deponit, Minitran, Nitro-Bid, Nitrocap, Nitrodis, Nitrogard, Nitrospan Nitrostat,Tridil
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

تيوپنتال سديم

عنوان لاتین: THIOPENTAL SODIUM
نام تجاری: Pentothal, Intraval-Na
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

واکسن ـ سرطان

عنوان لاتین: BCG-CANCER
نام تجاری:
گروه دارویی : واكسن - ضدسرطان

icon

شربت ايپکاک

عنوان لاتین: IPECAC SYRUP
نام تجاری: Ipeca
گروه دارویی : قی‌آور

icon

نمک متعادل شده

عنوان لاتین: BALANCED SALT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

مولتى ويتامين

عنوان لاتین: MULTIVITAMINS
نام تجاری: Katabiose
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

ويتامين ب ۱۲

عنوان لاتین: VITAMIN B12
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

جنتامايسين (چشمي)

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

واکرونيوم

عنوان لاتین: VECURONIUM BROMIDE
نام تجاری: Norcuron
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

اسيد اسکوربيک (ويتامين سي)

عنوان لاتین: ASCORBIC ACID (Vitamin C)
نام تجاری: Arco-Cee, Ascorbicap, Cebid, C-Long, Cenolate, Cemil-1000, Cevalin, Vevito, Vita Cee
گروه دارویی : ويتامين C

icon

هورمون پاراتيروئيد

عنوان لاتین: PARATHYROID HORMONE
نام تجاری:
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

ويتامين اى

عنوان لاتین: VITAMIN E
نام تجاری: Aquasol E, E-Feral, E-Vital, Gordo, Tocopherol, Vita-Plus, Evion, Rovigon
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

نمک متعادل شده همراه گلوتامين

عنوان لاتین: BALANCED SALT PLUS GLUTATHIONE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

ماليديکسيک اسيد

عنوان لاتین: NALIDIXIC ACID
نام تجاری: Neg-Gram
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ويتامين آ

عنوان لاتین: VITAMIN A
نام تجاری: Aquasol-A , Del - Vi-A, Ocuit-A, Neo-vagan
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

هالوتين

عنوان لاتین: HALOTHANE
نام تجاری: Fluothane
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

نيتروپروسيد سديم

عنوان لاتین: NITROPRUSSIDE SODIUM
نام تجاری: Nipride, Nitropress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

وراپاميل

عنوان لاتین: VERAPAMIL HCL
نام تجاری: Galan, Veralens, Isoptin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

مولتى ويتامين + آهن

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS IRON
نام تجاری: Vi-Daylin With IRON
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

مگلومين آنتيموانات

عنوان لاتین: MEGLUMINE ANTIMONATE
نام تجاری: Glucantime
گروه دارویی : ضدلشمانيوم

icon

ناتاميسين (چشمي)

عنوان لاتین: NATAMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: Natacyn
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

وينبلاستين سولفات

عنوان لاتین: VINBLASTINE SULFATE
نام تجاری: Velban, Velbe, VLB
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

سفازولين سديم

عنوان لاتین: CEFAZOLIN SODIUM
نام تجاری: Ancef, Kefzol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

بيزاکوديل

عنوان لاتین: BISACODYL
نام تجاری: Bisacolax, Dacodyl Tabs, Laxit, Theralax
گروه دارویی : ملين

icon

دوبوتامين

عنوان لاتین: DOBUTAMINE HCL
نام تجاری: Dubutrex
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك B1

icon

مبندازول

عنوان لاتین: MEBENDAZOLE
نام تجاری: Vermox
گروه دارویی : ضد كرم

icon

مسالازين

عنوان لاتین: MESALAZINE
نام تجاری: Pentasta
گروه دارویی : ضدالتهاب روده‌اي

icon

هگزامتيل ملامين

عنوان لاتین: HEXAMETHYLMELAMINE (HMM)
نام تجاری: Attretamin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

منتول ساليسيلات

عنوان لاتین: MENTHOL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Calmycine, Daphyne, Embrocation, Myalgine, Vim, Montan
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

مرکاتوپورين

عنوان لاتین: MERCAPTOPURINE
نام تجاری: 6-MP, Purinethol
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

دي‌گوکسين

عنوان لاتین: DIGOXIN
نام تجاری: Lanoxicaps, Lanoxin
گروه دارویی : گليكوزيد قلبي، ضد آريتمى

icon

مولتى ويتامين + مينرال

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN PLUS MINERAL
نام تجاری: Flibon
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

icon

فوروزمايد(لازکس)

عنوان لاتین: FUROSEMIDE (Lasix)
نام تجاری:
گروه دارویی : ديورتيك

icon

نمک رهيدراسيون اورال (او. آر. اس)

عنوان لاتین: ORAL REHYDRATION SALT (O.R.S)
نام تجاری:
گروه دارویی : الکتروليت خوراکى

icon

اچ. ام. جى (گنادوتروپين منوپوزال انساني)

عنوان لاتین: hMG (Human Menopausal G)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

نيترازپام

عنوان لاتین: NITRAZEPAM
نام تجاری: Mogaden
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

هيدروکورتيزون/ هيدروکورتيزون استات/ سديم فسفات/ سوکسينات

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE/ HYDROCORTISONE ACETATE/ SODIUM PHOSPHATE/ SUCCINATE
نام تجاری: Calde Cort. Cormol HC. Colifoam . Cortrf Acetate . Epifoam
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکلروتيازيد

عنوان لاتین: HYDROCHLOROTHIAZIDE
نام تجاری: Aquazide H. Chorzide . Esiderix . Hydrodiuril . Hydromal . Hydro - T . Urozide
گروه دارویی : دیورتیک تیازیدی

icon

نياسيناميد

عنوان لاتین: NIACINAMIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ديپيرون

عنوان لاتین: DIPYRONE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

قطران زغال سنگ

عنوان لاتین: COAL TAR
نام تجاری: Aquatar, Estar, Poly tar, Psorigel, Tototar
گروه دارویی : ضدپسوريازيس، ضدسبوره

icon

مولتى ويتامين درمانى

عنوان لاتین: MULTIVITAMIN THERAPEUTIC
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين مکمل غذائى

صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها