مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

بيوپيويکين

عنوان لاتین: BUPIVACAINE HCL
نام تجاری: Marcaine, Sensorcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

منيزيوم سولفات

عنوان لاتین: MAGNESIUM SULFATE
نام تجاری: Epsom Salt, Sulmages
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

شستشودهندۀ چشم

عنوان لاتین: OPHTHALMIC BATH
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

جانشين نمک طعام

عنوان لاتین: SALT SUBSTITUTE (KCl)
نام تجاری: Nosalt, Nu - Salt
گروه دارویی : جانشين نمک طعام

icon

ريفامپين

عنوان لاتین: RIFAMPIN (Rifampicin)
نام تجاری: Rifadin, Rimactane, Rofact
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

نافسيلين سديم

عنوان لاتین: NAFCILLIN SODIUM
نام تجاری: Nafcil, Nallpen, Unipen.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ديپيرون

عنوان لاتین: DIPYRONE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

نيفديپين

عنوان لاتین: NIFEDIPINE
نام تجاری: Adalat, Procardia, Procardia XL
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

اينوزين پارانوبکس

عنوان لاتین: INOSINE PRANOBEX
نام تجاری: Inosiplex . Isoprinosine
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

اگزازپام

عنوان لاتین: OXAZEPAM
نام تجاری: Ox-Parn, Serax, Zepex
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلروربنزالکونيوم

عنوان لاتین: BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
نام تجاری: Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

تاکرين

عنوان لاتین: TACRINE HCL
نام تجاری: Cognex
گروه دارویی : ضدآلزايمر

icon

پيلوکارپين نيترات

عنوان لاتین: PILOCARPINE HCL/P . NITRATE
نام تجاری: Adsorbocarpine, Akarpine, Almocarpine, Isopto-Carpine, Miocarpine, Pilocar, Pilokair.
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

بتامتازون والريت

عنوان لاتین: BETAMETHASONE VALERATE
نام تجاری: Betnovate, Valisone
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

اريترومايسين (چشمي)

عنوان لاتین: ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: AK-Mycin, Ilotycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

icon

سيلور سولفوديازين

عنوان لاتین: SILVER SULFADIAZINE
نام تجاری: Silvadene
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

گوسرلين

عنوان لاتین: GOSERELIN
نام تجاری: Zoladex
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک پروستات

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

فنيل‌نفرين (بيني)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (nasal)
نام تجاری: Allerest, Neo-Synephrine, Sinex
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

گليسيرين

عنوان لاتین: GLYCERIN (Rectal-Local)
نام تجاری: Glyceral.Glyrol. Sani Supp.Osmoglyn
گروه دارویی : ملين

icon

فنوکسى بنزامين

عنوان لاتین: PHENOXY BENZAMINE HCL
نام تجاری: Dibenzyline
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

پيرازيناميد

عنوان لاتین: PYRAZINAMIDE
نام تجاری: Tebrazid
گروه دارویی : ضد سل

icon

امتين

عنوان لاتین: EMETINE HCL
نام تجاری: Hemometina
گروه دارویی : ضد آميب

icon

بيوسرلين استات

عنوان لاتین: BUSERELIN ACETATE
نام تجاری: Suprecur, Suprefact
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

تيوريدازين

عنوان لاتین: THIORIDAZINE HCL (Mellaril)
نام تجاری: Melleril, Millazine, Novoridazine, Thioril
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

آنتي‌هموروئيد

عنوان لاتین: ANTIHEMORRHOID
نام تجاری: Xyloproct
گروه دارویی : ضد بواسير

icon

آرام‌بخش / خواب آور

عنوان لاتین: ALPRAZOLAM
نام تجاری: Xanax
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

تيوتپا

عنوان لاتین: THIOTEPA
نام تجاری: TSPA
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايزوکسي‌پرين

عنوان لاتین: ISOXSUPRINE HCL
نام تجاری: Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
گروه دارویی : گشادکنندۀ عروق محیطی

icon

سيمتيدين

عنوان لاتین: CIMETIDINE
نام تجاری: Novo-Cimetidinc, Peptol, Tagamet
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

تيوپنتال سديم

عنوان لاتین: THIOPENTAL SODIUM
نام تجاری: Pentothal, Intraval-Na
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

پروپانيديد

عنوان لاتین: PROPANIDID
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

گادوپنتات دي‌مگلومين

عنوان لاتین: GADOPENTATE DIMEGLUMINE
نام تجاری: Magnevist
گروه دارویی : ماده حاجب در MRI

icon

زينک پيريتوئين

عنوان لاتین: PYRITHIONE ZINC
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

تريپل سولفا (واژينال)

عنوان لاتین: TRIPLE SULFA (Vaginal)
نام تجاری: Dayto Sulf, Femquard, Gyne-Sulfa, Sulfa-Gyn
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

رزورسينول ـ اس

عنوان لاتین: RESORCINOL-S
نام تجاری: Acnaid
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

بي‌پريدين، بي‌پريدين لاکتات

عنوان لاتین: BIPERIDEN HCL, BIPERIDEN LACTATE
نام تجاری: Akineton
گروه دارویی : مهاركنندۀ علائم اكستراپيراميدال

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
نام تجاری: Telebrix 38
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

سيليزين

عنوان لاتین: CYCLIZINE HCL
نام تجاری: Marezine HCL
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

ادلت‌کلد

عنوان لاتین: ADULT COLD
نام تجاری: AF.Corisan, Dristan
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

کورتيزون استات

عنوان لاتین: CORTISONE ACETATE
نام تجاری: Cortistan, Cortone
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

جنتامايسين (چشمي)

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

ليتيم کربنات

عنوان لاتین: LITHIUM CARBONATE
نام تجاری: Carbolith, Duralith, Eskalith, Lithane, Lithizine, Lithobid, Lithonate
گروه دارویی : درمان مانيا

icon

ايزوترتينوئين

عنوان لاتین: ISOTRETINOIN
نام تجاری: Accutan
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

ليدوکائين (گزلوکائين ۱%ـ ۲%)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Xylocaine 1% - 2%)
نام تجاری: Anestacon. Baylocaine. Delcaine. Dilocaine. Nervocaine. Nulicaine. Xylocaine
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

ديترانول (آنترالين)

عنوان لاتین: DITHRANOL (Anthralin)
نام تجاری: Anthra-derm, Anthroforte, Drithocreme, Drithoscalp
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

دزوکسي‌کورتيکسترون (استات و پيوالات)

عنوان لاتین: DESOXYCORTICOSTERONE (Acetate & Pivalate)
نام تجاری: Doca Acetate, Precoten Acetate & Pivalate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

ترازودون

عنوان لاتین: TRAZODONE
نام تجاری: Desyrel
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى ـ پى

عنوان لاتین: PABA - P
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

بيوپرنورفين

عنوان لاتین: BUPRENORPHINE HCL
نام تجاری: Buprenex
گروه دارویی : ضد درد مخدر (آگونسيت - آنتاگونيست)

icon

بى سى ان يو

عنوان لاتین: BCNU
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ب کمپلکس و ب کمپلکس

عنوان لاتین: B COMPLEX & B COMPLEX FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

اتينيل استراديول

عنوان لاتین: ETHINYL ESTRADIOL
نام تجاری: Estinyl, Feminone, Progynon
گروه دارویی : استروژن

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

ليدوکائين/ ليدوکادين هيدروکلرايد (موضعي)

عنوان لاتین: LIDOCAINE/LIDOCAINE HCL (topical)
نام تجاری: Xylocine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

اينسکت رپلنت

عنوان لاتین: INSECT REPELLENT
نام تجاری: Flype
گروه دارویی : دورکننده حشرات

icon

گلي‌کلازيدر

عنوان لاتین: GLICLAZIDE
نام تجاری: Diamicron
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

دايجستيو

عنوان لاتین: DIGESTIVE
نام تجاری: Festal, Onoton
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

دي‌گوکسين

عنوان لاتین: DIGOXIN
نام تجاری: Lanoxicaps, Lanoxin
گروه دارویی : گليكوزيد قلبي، ضد آريتمى

icon

تولمتين سديم

عنوان لاتین: TOLMETIN SODIUM
نام تجاری: Tolectin, Tolectin DS, Tolmex
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

توکينايد

عنوان لاتین: TOCAINIDE HCL
نام تجاری: Tonocard
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

سوکرالفات

عنوان لاتین: SUCRALFATE
نام تجاری: Carafate
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

زغال فعال

عنوان لاتین: CHARCOAL ACTIVITED
نام تجاری: Charco Caps
گروه دارویی : دفع سم از بدن، ضدنفخ و ضداسهال

icon

پروتيرلين

عنوان لاتین: PROTIRELIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE
نام تجاری: Telebrix Meglumine
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

دوپامين

عنوان لاتین: DOPAMINE HCL
نام تجاری: Dopastat, Intropin, Reoimine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

پروکائين

عنوان لاتین: PROCAINE HCL
نام تجاری: Novocaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

سالبوتامول

عنوان لاتین: SALBUTAMOL
نام تجاری: Proventil, Ventolin
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

ايزوکربکسازيد

عنوان لاتین: ISOCARBOXAZID
نام تجاری: Marplan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

اريتروپيتين

عنوان لاتین: ERYTHROPOIETIN
نام تجاری: Eprex
گروه دارویی : محرك دستگاه خون‌ساز

icon

آلومينيم هيدروکسيد ژل

عنوان لاتین: ALUMINIUM HYDROXIDE GEL
نام تجاری: Alegel, Alternagel, Alu-Tab, Amphojel, Hydroxal, Nutragel
گروه دارویی : آنتي‌اسيد

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

گلوتاميک اسيد هيدروکلرايد

عنوان لاتین: GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Acidukin . Acigkumine
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

سيپروترون استات

عنوان لاتین: CYPROTERONE ACETATE
نام تجاری: Androcur
گروه دارویی : ضدآندروژن

icon

دهيدرومتين

عنوان لاتین: DEHYDROMETINE
نام تجاری: Dametin, Mebadin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سديم بنزوات

عنوان لاتین: SODIUM BENZOATE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصي، ماده محافظ.

icon

آپومرفين

عنوان لاتین: APOMORPHINE HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : استفراغ‌آور، آگونيست دوپامين

icon

گليپيزايد

عنوان لاتین: GLIPIZIDE
نام تجاری: Glucotrol
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

ديفنوکسيلات هيدروکلرايد با آتروپين سولفات

عنوان لاتین: DIPHENOXYLATE HCL WITH ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Diphenatol, Lofen, Lomanate, Lomotil, Lonox, Lo-Trol, Low-Quel, Nor-Mil.
گروه دارویی : ضداسهال

icon

سيپروترون کامپاند

عنوان لاتین: CYPROTERONE COMPOUND
نام تجاری: Diane
گروه دارویی : ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى

icon

لوواستاتين

عنوان لاتین: LOVASTATIN
نام تجاری: Meoinolin, Mevacor
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

گليبن‌سلاميد

عنوان لاتین: GLIBENCLAMIDE
نام تجاری: Daoinil. Euglucon
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

اتيپوسايد

عنوان لاتین: ETOPOSIDE
نام تجاری: Vepside, VP-16-23
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کوايناين

عنوان لاتین: QUININE
نام تجاری: NoVoquinine, Quin-260, Quinamm, Quine, Quinite, Quifile
گروه دارویی :

icon

سرماخوردگى کودکان

عنوان لاتین: CHILDREN COLD
نام تجاری: Coricidin, Demilets
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

پيروکسيکام

عنوان لاتین: PIROXICAM
نام تجاری: Feldene
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ايوپنويک

عنوان لاتین: IOPANOIC ACID
نام تجاری: Telepaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ديزوپيراميد

عنوان لاتین: DISOPYRAMIDE
نام تجاری: DSP, Napamide, Norpace, Rythmodan, Rythmodan - LA
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته IA)

icon

بتامتازون دي‌سديم فسفات

عنوان لاتین: BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
نام تجاری: Betnesol, Celestone Phosphate
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)

icon

ايندوساينين

عنوان لاتین: INDOCYANINE
نام تجاری: Green
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

آيوداکينول

عنوان لاتین: IODOQUINOL
نام تجاری: Amebaquine
گروه دارویی : ضد آميب

icon

آتراکليوم بسيلات

عنوان لاتین: ATRACURIUM BESTYLATE
نام تجاری: Tracium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها