مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

بيوپيويکين

عنوان لاتین: BUPIVACAINE HCL
نام تجاری: Marcaine, Sensorcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

جانشين نمک طعام

عنوان لاتین: SALT SUBSTITUTE (KCl)
نام تجاری: Nosalt, Nu - Salt
گروه دارویی : جانشين نمک طعام

icon

امتين

عنوان لاتین: EMETINE HCL
نام تجاری: Hemometina
گروه دارویی : ضد آميب

icon

ملفالان

عنوان لاتین: MELPHALAN
نام تجاری: Alkeran, Pam, L-Pam, Phenylalanine Mustard
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

سين‌ناريزين

عنوان لاتین: CINNARIZINE
نام تجاری: Itugeron Fort, Stugeron
گروه دارویی : ضد سرگيجه، درمان ضايعات عروق محيطى

icon

ايوپيدول کامپاند

عنوان لاتین: IOPYDOL COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پيموسيد

عنوان لاتین: PIMOSIDE
نام تجاری: Orap
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

کلوتريمازول (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: CLOTRIMAZOLE (Vaginal & Topical)
نام تجاری: Lotrimin, Mycelex
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

بيوسالفن

عنوان لاتین: BUSULFAN
نام تجاری: Myleran
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

نورپينفرين تزريقى

عنوان لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION
نام تجاری: Levarterenol, Levophed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

تيوريدازين

عنوان لاتین: THIORIDAZINE HCL (Mellaril)
نام تجاری: Melleril, Millazine, Novoridazine, Thioril
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

رزورسينول ـ اس

عنوان لاتین: RESORCINOL-S
نام تجاری: Acnaid
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

اينترفروند آلفا

عنوان لاتین: INTERFERON ALFA-2A/INTERFERON ALFA-2B
نام تجاری: Referon-a . Intron
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

گايافنزين

عنوان لاتین: GUAIFENESIN
نام تجاری: Amonidrin . Anti-Tuss. Breonesin . Glycotuss. Glytuss. Mytussin Robitussin
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

بيسموت سوسيترات (اکسيد بيسموت)

عنوان لاتین: BISMUTH SUBCITRATE (Bismuth Oxide)
نام تجاری: Pepto-Bismol
گروه دارویی : ضدزخم پپتيك، ضداسهال

icon

گوسرلين

عنوان لاتین: GOSERELIN
نام تجاری: Zoladex
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک پروستات

icon

پيرازيناميد

عنوان لاتین: PYRAZINAMIDE
نام تجاری: Tebrazid
گروه دارویی : ضد سل

icon

پني‌سيلين جى سديم

عنوان لاتین: PENICILLIN G SODIUM
نام تجاری: Crystapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

بتامتازون والريت

عنوان لاتین: BETAMETHASONE VALERATE
نام تجاری: Betnovate, Valisone
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

آلومينيم استات

عنوان لاتین: ALUMINIUM ACETATE
نام تجاری: Acid Mantie, Burow's Solution, Domebora
گروه دارویی : قابض

icon

گليکوپيرولات

عنوان لاتین: GLYCOPYRROLATE
نام تجاری: Rubinol . Rubnol Forte
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

آمينوفيلين (تئوفيلين اتيلن دياميد)

عنوان لاتین: AMINOPHYLLINE (Theophylline ethylenediamine)
نام تجاری: Amoline, Phyllocontin, Somophyline, Truphylline
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

لوکاورين کلسيم

عنوان لاتین: LEUCOVORIN CALCIUM
نام تجاری: Calcum Folinate. Citrovorum Factor. Folinic Acid. Well Govorin
گروه دارویی : پادزهر آنتاگونیست‌های اسیدفولیک، ضدکم خونی

icon

تاکرين

عنوان لاتین: TACRINE HCL
نام تجاری: Cognex
گروه دارویی : ضدآلزايمر

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

جنتامايسين (چشمي)

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

بيوسرلين استات

عنوان لاتین: BUSERELIN ACETATE
نام تجاری: Suprecur, Suprefact
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

ايندومتاسين/ ايندومتاسين سديم

عنوان لاتین: INDOMETHACIN/ INDOMETHACIN SODIUM
نام تجاری: Indameth . Indocid . Indocin SR
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

دايجستيو

عنوان لاتین: DIGESTIVE
نام تجاری: Festal, Onoton
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

کو ـ آموکسي‌کلاو

عنوان لاتین: CO - AMOXICLAV
نام تجاری: Augmentin, Clavulin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سوکرالفات

عنوان لاتین: SUCRALFATE
نام تجاری: Carafate
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

سيمتيدين

عنوان لاتین: CIMETIDINE
نام تجاری: Novo-Cimetidinc, Peptol, Tagamet
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

شستشودهندۀ چشم

عنوان لاتین: OPHTHALMIC BATH
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

ترازودون

عنوان لاتین: TRAZODONE
نام تجاری: Desyrel
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ايميپيدين ـ سيلاستاتين سديم

عنوان لاتین: IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM
نام تجاری: Primaxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

سيليزين

عنوان لاتین: CYCLIZINE HCL
نام تجاری: Marezine HCL
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

آرام‌بخش / خواب آور

عنوان لاتین: ALPRAZOLAM
نام تجاری: Xanax
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

اينوزين پارانوبکس

عنوان لاتین: INOSINE PRANOBEX
نام تجاری: Inosiplex . Isoprinosine
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

فنوکسى بنزامين

عنوان لاتین: PHENOXY BENZAMINE HCL
نام تجاری: Dibenzyline
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سيلور سولفوديازين

عنوان لاتین: SILVER SULFADIAZINE
نام تجاری: Silvadene
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

تولمتين سديم

عنوان لاتین: TOLMETIN SODIUM
نام تجاری: Tolectin, Tolectin DS, Tolmex
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ايزوکسي‌پرين

عنوان لاتین: ISOXSUPRINE HCL
نام تجاری: Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
گروه دارویی : گشادکنندۀ عروق محیطی

icon

دي‌نوپروستون

عنوان لاتین: DINOPROSTONE
نام تجاری: Prostin E2
گروه دارویی : سقط‌كننده جنين

icon

ايزوترتينوئين

عنوان لاتین: ISOTRETINOIN
نام تجاری: Accutan
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

اتينيل استراديول

عنوان لاتین: ETHINYL ESTRADIOL
نام تجاری: Estinyl, Feminone, Progynon
گروه دارویی : استروژن

icon

اريترومايسين (چشمي)

عنوان لاتین: ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: AK-Mycin, Ilotycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

پيريدوکسين (ويتامين ب ۶)

عنوان لاتین: PYRIDOXINE HCL (Vitamin B6)
نام تجاری: Beesix, Hexa-Betalin, Pyroxine, Beta-6, Benadon
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

اينسکت رپلنت

عنوان لاتین: INSECT REPELLENT
نام تجاری: Flype
گروه دارویی : دورکننده حشرات

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

گليسيرين

عنوان لاتین: GLYCERIN (Rectal-Local)
نام تجاری: Glyceral.Glyrol. Sani Supp.Osmoglyn
گروه دارویی : ملين

icon

بى سى ان يو

عنوان لاتین: BCNU
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

زينک پيريتوئين

عنوان لاتین: PYRITHIONE ZINC
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

گلي‌کلازيدر

عنوان لاتین: GLICLAZIDE
نام تجاری: Diamicron
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

پيلوکارپين نيترات

عنوان لاتین: PILOCARPINE HCL/P . NITRATE
نام تجاری: Adsorbocarpine, Akarpine, Almocarpine, Isopto-Carpine, Miocarpine, Pilocar, Pilokair.
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

ليدوکائين (گزلوکائين ۱%ـ ۲%)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Xylocaine 1% - 2%)
نام تجاری: Anestacon. Baylocaine. Delcaine. Dilocaine. Nervocaine. Nulicaine. Xylocaine
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

کلروربنزالکونيوم

عنوان لاتین: BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
نام تجاری: Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

پروپانيديد

عنوان لاتین: PROPANIDID
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى ـ پى

عنوان لاتین: PABA - P
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

توکينايد

عنوان لاتین: TOCAINIDE HCL
نام تجاری: Tonocard
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

کولشيسين

عنوان لاتین: COLCHICINE
نام تجاری: Novo Colchine
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
نام تجاری: Telebrix 38
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

لوواستاتين

عنوان لاتین: LOVASTATIN
نام تجاری: Meoinolin, Mevacor
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

کورتيزون استات

عنوان لاتین: CORTISONE ACETATE
نام تجاری: Cortistan, Cortone
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

سيپروترون استات

عنوان لاتین: CYPROTERONE ACETATE
نام تجاری: Androcur
گروه دارویی : ضدآندروژن

icon

دوپامين

عنوان لاتین: DOPAMINE HCL
نام تجاری: Dopastat, Intropin, Reoimine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

بي‌پريدين، بي‌پريدين لاکتات

عنوان لاتین: BIPERIDEN HCL, BIPERIDEN LACTATE
نام تجاری: Akineton
گروه دارویی : مهاركنندۀ علائم اكستراپيراميدال

icon

گادوپنتات دي‌مگلومين

عنوان لاتین: GADOPENTATE DIMEGLUMINE
نام تجاری: Magnevist
گروه دارویی : ماده حاجب در MRI

icon

فنيل‌نفرين (بيني)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (nasal)
نام تجاری: Allerest, Neo-Synephrine, Sinex
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

سيپروترون کامپاند

عنوان لاتین: CYPROTERONE COMPOUND
نام تجاری: Diane
گروه دارویی : ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى

icon

سالبوتامول

عنوان لاتین: SALBUTAMOL
نام تجاری: Proventil, Ventolin
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

icon

ب کمپلکس و ب کمپلکس

عنوان لاتین: B COMPLEX & B COMPLEX FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ليتيم کربنات

عنوان لاتین: LITHIUM CARBONATE
نام تجاری: Carbolith, Duralith, Eskalith, Lithane, Lithizine, Lithobid, Lithonate
گروه دارویی : درمان مانيا

icon

سديم بنزوات

عنوان لاتین: SODIUM BENZOATE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصي، ماده محافظ.

icon

پروکائين

عنوان لاتین: PROCAINE HCL
نام تجاری: Novocaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پروتيرلين

عنوان لاتین: PROTIRELIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE
نام تجاری: Telebrix Meglumine
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

آيوداکينول

عنوان لاتین: IODOQUINOL
نام تجاری: Amebaquine
گروه دارویی : ضد آميب

icon

گليپيزايد

عنوان لاتین: GLIPIZIDE
نام تجاری: Glucotrol
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

آيوهگزول

عنوان لاتین: IOHEXOL
نام تجاری: Omnipaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

بيوپرنورفين

عنوان لاتین: BUPRENORPHINE HCL
نام تجاری: Buprenex
گروه دارویی : ضد درد مخدر (آگونسيت - آنتاگونيست)

icon

فنازوپيريدين

عنوان لاتین: PHENAZOPYRIDINE HCL
نام تجاری: AZO-Standard, Baridium, Geridium, Phenazodine, Pyridium, Urogesic
گروه دارویی : ضددرد مجارى ادرارى

icon

سيکلوسرين

عنوان لاتین: CYCLOSERINE
نام تجاری: Seromycin
گروه دارویی : ضد سل

icon

سيسپلاتين

عنوان لاتین: CISPLATIN
نام تجاری: C.T.S - D.D.P, Plational
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

پيروکسيکام

عنوان لاتین: PIROXICAM
نام تجاری: Feldene
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

فورازوليدون

عنوان لاتین: FURAZOLIDONE
نام تجاری: Furoxone
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دهيدرومتين

عنوان لاتین: DEHYDROMETINE
نام تجاری: Dametin, Mebadin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

تتراکوزاسترين

عنوان لاتین: TETRACOSACTRIN
نام تجاری: Cortrosyn, Synacthen, Synacthen Retard
گروه دارویی : ضدالتهاب، داروى کمک تشخيصى

icon

کلرديازپوکسايد

عنوان لاتین: CHLORDIAZEPOXIDE HCL
نام تجاری: Librium, Libritabs, Lipoxide, Murcil, Sereen.
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

ايوپنويک

عنوان لاتین: IOPANOIC ACID
نام تجاری: Telepaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ديازوکسايد

عنوان لاتین: DIAZOXIDE
نام تجاری: Hyperstat I.V., Proglycem
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

آيودي‌کلرهيدروکسي‌کواين

عنوان لاتین: IODOCHLORHYDROXYQUIN
نام تجاری: Iorofer . Clioquinol . Vioform
گروه دارویی : ضد قارچ و ضدالتهاب موضعی

صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها