مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ايزوپروترنول/ ايزوپروترنول سولفات

عنوان لاتین: ISOPROTERENOL HCL/ISOPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Isoprel. Mistometer. Norisodrine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

کلرال هيدرات

عنوان لاتین: CHLORAL HYDRATE
نام تجاری: Noctec
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

نيفديپين

عنوان لاتین: NIFEDIPINE
نام تجاری: Adalat, Procardia, Procardia XL
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

آنتي‌هموروئيد

عنوان لاتین: ANTIHEMORRHOID
نام تجاری: Xyloproct
گروه دارویی : ضد بواسير

icon

سيسپلاتين

عنوان لاتین: CISPLATIN
نام تجاری: C.T.S - D.D.P, Plational
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

ديلتيازم

عنوان لاتین: DILTIAZEM HCL
نام تجاری: Cardizem
گروه دارویی : ضدآنژين، ضدفشارخون

icon

ايوپرومايد

عنوان لاتین: IOPROMIDE
نام تجاری: Ultravist 300. Ultravist 370
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

کلوميپرامين

عنوان لاتین: CLOMIPRAMINE
نام تجاری: Anafranil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

اتوسوکسيميد (زارونتين)

عنوان لاتین: ETHOSUXIMIDE (Zarontin)
نام تجاری: سوكسين ايميد
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

ليتيم کربنات

عنوان لاتین: LITHIUM CARBONATE
نام تجاری: Carbolith, Duralith, Eskalith, Lithane, Lithizine, Lithobid, Lithonate
گروه دارویی : درمان مانيا

icon

سکوباربيتال سديم

عنوان لاتین: SECOBARBITAL SODIUM
نام تجاری: Seconal Sodium
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

اورال کنتراسپتيو

عنوان لاتین: ORAL CONTRACEPTIVES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

فاموتيدين

عنوان لاتین: FAMOTIDINE
نام تجاری: Pepcid
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

سيلورنيترات

عنوان لاتین: SILVER NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

رينگر، اس و رينگرلاکتارد

عنوان لاتین: RINGER,S & RINGER LACTATED
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

تيروئيد

عنوان لاتین: THYROID
نام تجاری: Armour Thyroid, Thrar, West Thyroid
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

کلسيم کلونات

عنوان لاتین: CALCIUM CLUONATE
نام تجاری: Kalcinate
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

ليدوکائين و دکستروز

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL & DEXTROSE
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

اگزازپام

عنوان لاتین: OXAZEPAM
نام تجاری: Ox-Parn, Serax, Zepex
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلوبوتينول

عنوان لاتین: CLOBUTINOL HCL
نام تجاری: Silomat
گروه دارویی : ضد سرفه

icon

ملفالان

عنوان لاتین: MELPHALAN
نام تجاری: Alkeran, Pam, L-Pam, Phenylalanine Mustard
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

کلرامفنيکل (چشمي)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic)
نام تجاری: Chlorofair, Chloroptic
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

گراميسيدين

عنوان لاتین: GRAMICIDIN-N
نام تجاری: Neosporin
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

تيوريدازين

عنوان لاتین: THIORIDAZINE HCL (Mellaril)
نام تجاری: Melleril, Millazine, Novoridazine, Thioril
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

نئوميسين سولفات

عنوان لاتین: NEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Mycifradin, Myciguent, Diacol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

فنازوپيريدين

عنوان لاتین: PHENAZOPYRIDINE HCL
نام تجاری: AZO-Standard, Baridium, Geridium, Phenazodine, Pyridium, Urogesic
گروه دارویی : ضددرد مجارى ادرارى

icon

دي‌نوپروستون

عنوان لاتین: DINOPROSTONE
نام تجاری: Prostin E2
گروه دارویی : سقط‌كننده جنين

icon

دگزامتازون سديم فسفات (گوشى ـ چشمي)

عنوان لاتین: DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE (Otic-Ophthalmic)
نام تجاری: Decadron-Respihaler
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

بيوسرلين استات

عنوان لاتین: BUSERELIN ACETATE
نام تجاری: Suprecur, Suprefact
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

کتامين

عنوان لاتین: KETAMINE HCL
نام تجاری: Ketalar
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

تريامسينولون استونايد (موضعي)

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical)
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort Az, Kenalog, Tramacort, Triam-A, Triamonid, Tri-kort, Trilog
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

آ. اس. آ

عنوان لاتین: A.S.A
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ترمو راب

عنوان لاتین: THERMO RUB
نام تجاری: Vick Vaporub
گروه دارویی : ضداحتقان بينى و سرفه.

icon

پيرازيناميد

عنوان لاتین: PYRAZINAMIDE
نام تجاری: Tebrazid
گروه دارویی : ضد سل

icon

ادلت‌کلد

عنوان لاتین: ADULT COLD
نام تجاری: AF.Corisan, Dristan
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

کورتيزون استات

عنوان لاتین: CORTISONE ACETATE
نام تجاری: Cortistan, Cortone
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

سيپروترون استات

عنوان لاتین: CYPROTERONE ACETATE
نام تجاری: Androcur
گروه دارویی : ضدآندروژن

icon

بي‌پريدين، بي‌پريدين لاکتات

عنوان لاتین: BIPERIDEN HCL, BIPERIDEN LACTATE
نام تجاری: Akineton
گروه دارویی : مهاركنندۀ علائم اكستراپيراميدال

icon

لينسترنول

عنوان لاتین: LYNESTRENOL
نام تجاری: Exlutona, Minilyn
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

سديم تترادسيل سولفات

عنوان لاتین: SODIUM TETRADECYL SULFATE
نام تجاری: Sotradecol 1%
گروه دارویی : سخت‌کننده عروق

icon

فنتولامين مسيلات

عنوان لاتین: PHENTOLAMINE MESYLATE
نام تجاری: Regitine, Rogitine
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تولنافتات

عنوان لاتین: TOLNAFTATE
نام تجاری: Aftat, Fungatin, Genaspar, Pitrex, Tinacti
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

پماد چشم

عنوان لاتین: SIMPLE EYE OINTMENT
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ نرم‌کننده چشم

icon

ايوپيدول کامپاند

عنوان لاتین: IOPYDOL COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

لوواستاتين

عنوان لاتین: LOVASTATIN
نام تجاری: Meoinolin, Mevacor
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

ادروفونيوم کلرايد

عنوان لاتین: EDROPHONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Tensilon
گروه دارویی : كولينرژيك، آنتي‌كولين استراز.

icon

بيوپيويکين

عنوان لاتین: BUPIVACAINE HCL
نام تجاری: Marcaine, Sensorcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

بنزويل پروکسايد

عنوان لاتین: BENZOYL PEROXIDE
نام تجاری: Acne-Aid, Benzac, Desquam-E, Fotex, Pan Oxyl, Zeroxin-5
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

لوودوپا ـ بى

عنوان لاتین: LEVODOPA-B
نام تجاری: Madopar
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

بيسموت سوسيترات (اکسيد بيسموت)

عنوان لاتین: BISMUTH SUBCITRATE (Bismuth Oxide)
نام تجاری: Pepto-Bismol
گروه دارویی : ضدزخم پپتيك، ضداسهال

icon

جانشين نمک طعام

عنوان لاتین: SALT SUBSTITUTE (KCl)
نام تجاری: Nosalt, Nu - Salt
گروه دارویی : جانشين نمک طعام

icon

رزورسينول ـ اس

عنوان لاتین: RESORCINOL-S
نام تجاری: Acnaid
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

دي‌هيدروتاشيسترول

عنوان لاتین: DIHYDROTACHYSTEROL
نام تجاری: DHT, DHt intensol, Hytakerol
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

تولمتين سديم

عنوان لاتین: TOLMETIN SODIUM
نام تجاری: Tolectin, Tolectin DS, Tolmex
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

کلوبازام

عنوان لاتین: CLOBAZAM
نام تجاری: Urabanyl
گروه دارویی : ضدتشنج، ضداضطراب

icon

سين‌ناريزين

عنوان لاتین: CINNARIZINE
نام تجاری: Itugeron Fort, Stugeron
گروه دارویی : ضد سرگيجه، درمان ضايعات عروق محيطى

icon

گوسرلين

عنوان لاتین: GOSERELIN
نام تجاری: Zoladex
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک پروستات

icon

تاکرين

عنوان لاتین: TACRINE HCL
نام تجاری: Cognex
گروه دارویی : ضدآلزايمر

icon

ايندومتاسين/ ايندومتاسين سديم

عنوان لاتین: INDOMETHACIN/ INDOMETHACIN SODIUM
نام تجاری: Indameth . Indocid . Indocin SR
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

گايافنزين

عنوان لاتین: GUAIFENESIN
نام تجاری: Amonidrin . Anti-Tuss. Breonesin . Glycotuss. Glytuss. Mytussin Robitussin
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

سوکرالفات

عنوان لاتین: SUCRALFATE
نام تجاری: Carafate
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

دوپامين

عنوان لاتین: DOPAMINE HCL
نام تجاری: Dopastat, Intropin, Reoimine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

گوانتيدين سولفات

عنوان لاتین: GUANETIDINE SULFATE
نام تجاری: Ismelin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

اروگوتامين کامپاند

عنوان لاتین: ERGOTAMINE COMPOUND
نام تجاری: Migril
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

زينک پيريتوئين

عنوان لاتین: PYRITHIONE ZINC
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

اتينيل استراديول

عنوان لاتین: ETHINYL ESTRADIOL
نام تجاری: Estinyl, Feminone, Progynon
گروه دارویی : استروژن

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

اينترفروند آلفا

عنوان لاتین: INTERFERON ALFA-2A/INTERFERON ALFA-2B
نام تجاری: Referon-a . Intron
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

لوکاورين کلسيم

عنوان لاتین: LEUCOVORIN CALCIUM
نام تجاری: Calcum Folinate. Citrovorum Factor. Folinic Acid. Well Govorin
گروه دارویی : پادزهر آنتاگونیست‌های اسیدفولیک، ضدکم خونی

icon

پيلوکارپين نيترات

عنوان لاتین: PILOCARPINE HCL/P . NITRATE
نام تجاری: Adsorbocarpine, Akarpine, Almocarpine, Isopto-Carpine, Miocarpine, Pilocar, Pilokair.
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

بتامتازون والريت

عنوان لاتین: BETAMETHASONE VALERATE
نام تجاری: Betnovate, Valisone
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

گليسين (آمينو استيک اسيد)

عنوان لاتین: GLYCINE (Amino Acetic Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

اينسکت رپلنت

عنوان لاتین: INSECT REPELLENT
نام تجاری: Flype
گروه دارویی : دورکننده حشرات

icon

ديمرکاپرول

عنوان لاتین: DIMERCAPROL
نام تجاری: Bal In Oil, British - Anti - Lewisite
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

کولشيسين

عنوان لاتین: COLCHICINE
نام تجاری: Novo Colchine
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

ديازوکسايد

عنوان لاتین: DIAZOXIDE
نام تجاری: Hyperstat I.V., Proglycem
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

بيوسالفن

عنوان لاتین: BUSULFAN
نام تجاری: Myleran
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

ايزونيازيد

عنوان لاتین: ISONIAZID (INH)
نام تجاری: Isotamine. Laniazid. Nydrazid. Rimifon. Teebaconin
گروه دارویی : ضد سل

icon

پيموسيد

عنوان لاتین: PIMOSIDE
نام تجاری: Orap
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

لوونورگسترول

عنوان لاتین: LEVONORGESTROL
نام تجاری: Ovrette. Microval
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

ترازودون

عنوان لاتین: TRAZODONE
نام تجاری: Desyrel
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

شستشودهندۀ چشم

عنوان لاتین: OPHTHALMIC BATH
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

گليکوپيرولات

عنوان لاتین: GLYCOPYRROLATE
نام تجاری: Rubinol . Rubnol Forte
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

آيوهگزول

عنوان لاتین: IOHEXOL
نام تجاری: Omnipaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

لواميسول

عنوان لاتین: LEVAMISOLE HCL
نام تجاری: Ergamisol.Ketrax.Vermisol
گروه دارویی : ضدکرم، محرک سیستم ایمنی

icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

گلي‌کلازيدر

عنوان لاتین: GLICLAZIDE
نام تجاری: Diamicron
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

آمونيم کلرايد

عنوان لاتین: AMMONIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : اسيدي‌كننده ادرار

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

فورازوليدون

عنوان لاتین: FURAZOLIDONE
نام تجاری: Furoxone
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پني‌سيلين جى سديم

عنوان لاتین: PENICILLIN G SODIUM
نام تجاری: Crystapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اتاکريدين لاکتات

عنوان لاتین: ETHACRIDINE LACTATE
نام تجاری: Rivanol
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

آيودي‌کلرهيدروکسي‌کواين

عنوان لاتین: IODOCHLORHYDROXYQUIN
نام تجاری: Iorofer . Clioquinol . Vioform
گروه دارویی : ضد قارچ و ضدالتهاب موضعی

icon

آتروپين سولفات

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Atropisol, Dey-Dose, Isopto Atropine, SMP Atropine
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها