مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ملفالان

عنوان لاتین: MELPHALAN
نام تجاری: Alkeran, Pam, L-Pam, Phenylalanine Mustard
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

نورپينفرين تزريقى

عنوان لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION
نام تجاری: Levarterenol, Levophed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

کرومولين سديم

عنوان لاتین: CROMOLYN SODIUM
نام تجاری: Cromoglycate, Intal
گروه دارویی : ضدآسم/آنتي‌هيستامين

icon

آنتوساينوسايد ـ آ

عنوان لاتین: ANTHOCYANOSIDE-A
نام تجاری: Difrarel-E, Difrarel-100
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

کلوبازام

عنوان لاتین: CLOBAZAM
نام تجاری: Urabanyl
گروه دارویی : ضدتشنج، ضداضطراب

icon

نئوميسين سولفات

عنوان لاتین: NEOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Mycifradin, Myciguent, Diacol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ادلت‌کلد

عنوان لاتین: ADULT COLD
نام تجاری: AF.Corisan, Dristan
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

دکستران ۴۰

عنوان لاتین: DEXTRAN 40
نام تجاری: Gentran 40, Hyskon, 10% LMD, Rheomacrodex
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

ايوپيدول کامپاند

عنوان لاتین: IOPYDOL COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ليدوکائين (گزلوکائين ۱%ـ ۲%)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Xylocaine 1% - 2%)
نام تجاری: Anestacon. Baylocaine. Delcaine. Dilocaine. Nervocaine. Nulicaine. Xylocaine
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

جانشين نمک طعام

عنوان لاتین: SALT SUBSTITUTE (KCl)
نام تجاری: Nosalt, Nu - Salt
گروه دارویی : جانشين نمک طعام

icon

تيوريدازين

عنوان لاتین: THIORIDAZINE HCL (Mellaril)
نام تجاری: Melleril, Millazine, Novoridazine, Thioril
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

بنزويل پروکسايد

عنوان لاتین: BENZOYL PEROXIDE
نام تجاری: Acne-Aid, Benzac, Desquam-E, Fotex, Pan Oxyl, Zeroxin-5
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

سين‌ناريزين

عنوان لاتین: CINNARIZINE
نام تجاری: Itugeron Fort, Stugeron
گروه دارویی : ضد سرگيجه، درمان ضايعات عروق محيطى

icon

برموکريپتين (پارلودل)

عنوان لاتین: BROMOCRIPTINE MESYLATE (Parlodel)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست‌هاى گيرنده‌هاى دوپاميني، محرك تخمك‌گذاري، مهار ترشح هورمون رشد

icon

گوسرلين

عنوان لاتین: GOSERELIN
نام تجاری: Zoladex
گروه دارویی : آنتی‌نئوپلاستیک پروستات

icon

بيوپيويکين

عنوان لاتین: BUPIVACAINE HCL
نام تجاری: Marcaine, Sensorcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

پيرازيناميد

عنوان لاتین: PYRAZINAMIDE
نام تجاری: Tebrazid
گروه دارویی : ضد سل

icon

اينترفروند آلفا

عنوان لاتین: INTERFERON ALFA-2A/INTERFERON ALFA-2B
نام تجاری: Referon-a . Intron
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

لوونورگسترول

عنوان لاتین: LEVONORGESTROL
نام تجاری: Ovrette. Microval
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

لواميسول

عنوان لاتین: LEVAMISOLE HCL
نام تجاری: Ergamisol.Ketrax.Vermisol
گروه دارویی : ضدکرم، محرک سیستم ایمنی

icon

آمينوفيلين (تئوفيلين اتيلن دياميد)

عنوان لاتین: AMINOPHYLLINE (Theophylline ethylenediamine)
نام تجاری: Amoline, Phyllocontin, Somophyline, Truphylline
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

تولمتين سديم

عنوان لاتین: TOLMETIN SODIUM
نام تجاری: Tolectin, Tolectin DS, Tolmex
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

رزورسينول ـ اس

عنوان لاتین: RESORCINOL-S
نام تجاری: Acnaid
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

تاکرين

عنوان لاتین: TACRINE HCL
نام تجاری: Cognex
گروه دارویی : ضدآلزايمر

icon

پيموسيد

عنوان لاتین: PIMOSIDE
نام تجاری: Orap
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

بيسموت سوسيترات (اکسيد بيسموت)

عنوان لاتین: BISMUTH SUBCITRATE (Bismuth Oxide)
نام تجاری: Pepto-Bismol
گروه دارویی : ضدزخم پپتيك، ضداسهال

icon

پروتامين سولفات

عنوان لاتین: PROTAMINE SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر هپارين

icon

بيوسرلين استات

عنوان لاتین: BUSERELIN ACETATE
نام تجاری: Suprecur, Suprefact
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

گايافنزين

عنوان لاتین: GUAIFENESIN
نام تجاری: Amonidrin . Anti-Tuss. Breonesin . Glycotuss. Glytuss. Mytussin Robitussin
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

بيوسالفن

عنوان لاتین: BUSULFAN
نام تجاری: Myleran
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

آتنولول

عنوان لاتین: ATENOLOL
نام تجاری: Tenormin
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سوکرالفات

عنوان لاتین: SUCRALFATE
نام تجاری: Carafate
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

بتامتازون والريت

عنوان لاتین: BETAMETHASONE VALERATE
نام تجاری: Betnovate, Valisone
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

لوکاورين کلسيم

عنوان لاتین: LEUCOVORIN CALCIUM
نام تجاری: Calcum Folinate. Citrovorum Factor. Folinic Acid. Well Govorin
گروه دارویی : پادزهر آنتاگونیست‌های اسیدفولیک، ضدکم خونی

icon

دي‌نوپروستون

عنوان لاتین: DINOPROSTONE
نام تجاری: Prostin E2
گروه دارویی : سقط‌كننده جنين

icon

ايندومتاسين/ ايندومتاسين سديم

عنوان لاتین: INDOMETHACIN/ INDOMETHACIN SODIUM
نام تجاری: Indameth . Indocid . Indocin SR
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ليتيم کربنات

عنوان لاتین: LITHIUM CARBONATE
نام تجاری: Carbolith, Duralith, Eskalith, Lithane, Lithizine, Lithobid, Lithonate
گروه دارویی : درمان مانيا

icon

ترازودون

عنوان لاتین: TRAZODONE
نام تجاری: Desyrel
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

پني‌سيلين جى سديم

عنوان لاتین: PENICILLIN G SODIUM
نام تجاری: Crystapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دي‌هيدروارگوتامين مسيلات

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE
نام تجاری: D. H. E. 45, Dihydrergot
گروه دارویی : بندآورنده خون، منقبض‌كننده عروق

icon

گليکوپيرولات

عنوان لاتین: GLYCOPYRROLATE
نام تجاری: Rubinol . Rubnol Forte
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

سکوباربيتال سديم

عنوان لاتین: SECOBARBITAL SODIUM
نام تجاری: Seconal Sodium
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

اتينيل استراديول

عنوان لاتین: ETHINYL ESTRADIOL
نام تجاری: Estinyl, Feminone, Progynon
گروه دارویی : استروژن

icon

فنازوپيريدين

عنوان لاتین: PHENAZOPYRIDINE HCL
نام تجاری: AZO-Standard, Baridium, Geridium, Phenazodine, Pyridium, Urogesic
گروه دارویی : ضددرد مجارى ادرارى

icon

ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)

عنوان لاتین: LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
نام تجاری: Diapid
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

ديفن هيدرامين

عنوان لاتین: DIPHENHYDRAMINE HCL
نام تجاری: Allerdyl, Ben-Allergin, Benadryl, Dihydrex, Diphen, Nardyl, Tusstat, Valdrene
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

بتامتازون (ال.آ)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE L.A
نام تجاری: Celestone, Chronodose
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

فيناستريد

عنوان لاتین: FINASTERIDE
نام تجاری: Proscar
گروه دارویی : درمان هيپرپلازى پروستات

icon

شستشودهندۀ چشم

عنوان لاتین: OPHTHALMIC BATH
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

بي‌پريدين، بي‌پريدين لاکتات

عنوان لاتین: BIPERIDEN HCL, BIPERIDEN LACTATE
نام تجاری: Akineton
گروه دارویی : مهاركنندۀ علائم اكستراپيراميدال

icon

اينوزين پارانوبکس

عنوان لاتین: INOSINE PRANOBEX
نام تجاری: Inosiplex . Isoprinosine
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

آ.س.آ

عنوان لاتین: A.C.A
نام تجاری: Excedrin
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

سيمتيدين

عنوان لاتین: CIMETIDINE
نام تجاری: Novo-Cimetidinc, Peptol, Tagamet
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

سيلور سولفوديازين

عنوان لاتین: SILVER SULFADIAZINE
نام تجاری: Silvadene
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

سيپروترون استات

عنوان لاتین: CYPROTERONE ACETATE
نام تجاری: Androcur
گروه دارویی : ضدآندروژن

icon

زينک پيريتوئين

عنوان لاتین: PYRITHIONE ZINC
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

کو ـ آموکسي‌کلاو

عنوان لاتین: CO - AMOXICLAV
نام تجاری: Augmentin, Clavulin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اينسکت رپلنت

عنوان لاتین: INSECT REPELLENT
نام تجاری: Flype
گروه دارویی : دورکننده حشرات

icon

کولشيسين

عنوان لاتین: COLCHICINE
نام تجاری: Novo Colchine
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

پيلوکارپين نيترات

عنوان لاتین: PILOCARPINE HCL/P . NITRATE
نام تجاری: Adsorbocarpine, Akarpine, Almocarpine, Isopto-Carpine, Miocarpine, Pilocar, Pilokair.
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

آرام‌بخش / خواب آور

عنوان لاتین: ALPRAZOLAM
نام تجاری: Xanax
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

سيليزين

عنوان لاتین: CYCLIZINE HCL
نام تجاری: Marezine HCL
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

ايميپيدين ـ سيلاستاتين سديم

عنوان لاتین: IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM
نام تجاری: Primaxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

گليسين (آمينو استيک اسيد)

عنوان لاتین: GLYCINE (Amino Acetic Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : شستشودهندۀ مجاری ادراری

icon

آموديوکوآين

عنوان لاتین: AMODIAQUINE HCL
نام تجاری: Basoquine, Camoquin, Havoquin
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

لوواستاتين

عنوان لاتین: LOVASTATIN
نام تجاری: Meoinolin, Mevacor
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

فنوکسى بنزامين

عنوان لاتین: PHENOXY BENZAMINE HCL
نام تجاری: Dibenzyline
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

سيپروترون کامپاند

عنوان لاتین: CYPROTERONE COMPOUND
نام تجاری: Diane
گروه دارویی : ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى

icon

دوپامين

عنوان لاتین: DOPAMINE HCL
نام تجاری: Dopastat, Intropin, Reoimine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

اورال کنتراسپتيو

عنوان لاتین: ORAL CONTRACEPTIVES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

گليسيرين

عنوان لاتین: GLYCERIN (Rectal-Local)
نام تجاری: Glyceral.Glyrol. Sani Supp.Osmoglyn
گروه دارویی : ملين

icon

فيتوناديون (ويتامين k1)

عنوان لاتین: PHYTONADIONE (Vitamin K1)
نام تجاری: Aqua Mephyton, Mephyton, Phylloquinon, Konakion
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

بتامتازون دي‌سديم فسفات

عنوان لاتین: BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
نام تجاری: Betnesol, Celestone Phosphate
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)

icon

باکلوفن

عنوان لاتین: BACLOFEN
نام تجاری: Lioresal
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

ايزوکسي‌پرين

عنوان لاتین: ISOXSUPRINE HCL
نام تجاری: Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
گروه دارویی : گشادکنندۀ عروق محیطی

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

گلي‌کلازيدر

عنوان لاتین: GLICLAZIDE
نام تجاری: Diamicron
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

توکينايد

عنوان لاتین: TOCAINIDE HCL
نام تجاری: Tonocard
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

آيوهگزول

عنوان لاتین: IOHEXOL
نام تجاری: Omnipaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سالبوتامول

عنوان لاتین: SALBUTAMOL
نام تجاری: Proventil, Ventolin
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

اريترومايسين (چشمي)

عنوان لاتین: ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: AK-Mycin, Ilotycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اروگوتامين کامپاند

عنوان لاتین: ERGOTAMINE COMPOUND
نام تجاری: Migril
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

پيريدوکسين (ويتامين ب ۶)

عنوان لاتین: PYRIDOXINE HCL (Vitamin B6)
نام تجاری: Beesix, Hexa-Betalin, Pyroxine, Beta-6, Benadon
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

ايزوترتينوئين

عنوان لاتین: ISOTRETINOIN
نام تجاری: Accutan
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

فورازوليدون

عنوان لاتین: FURAZOLIDONE
نام تجاری: Furoxone
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سيسپلاتين

عنوان لاتین: CISPLATIN
نام تجاری: C.T.S - D.D.P, Plational
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

ديازوکسايد

عنوان لاتین: DIAZOXIDE
نام تجاری: Hyperstat I.V., Proglycem
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

بى سى ان يو

عنوان لاتین: BCNU
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کورتيزون استات

عنوان لاتین: CORTISONE ACETATE
نام تجاری: Cortistan, Cortone
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

آيوکسي‌تليمت مگلوماين سديم

عنوان لاتین: IOXITALAMATE MEGLUMINE SODIUM
نام تجاری: Telebrix 38
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

گليپيزايد

عنوان لاتین: GLIPIZIDE
نام تجاری: Glucotrol
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى ـ پى

عنوان لاتین: PABA - P
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

کلروربنزالکونيوم

عنوان لاتین: BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
نام تجاری: Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

دانوروبيسين

عنوان لاتین: DAUNORUBICIN HCL
نام تجاری: Cerubidine, DNR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

پروپانيديد

عنوان لاتین: PROPANIDID
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

گادوپنتات دي‌مگلومين

عنوان لاتین: GADOPENTATE DIMEGLUMINE
نام تجاری: Magnevist
گروه دارویی : ماده حاجب در MRI

icon

سيکلوسرين

عنوان لاتین: CYCLOSERINE
نام تجاری: Seromycin
گروه دارویی : ضد سل

icon

دي‌هيدروارگوتوکسين

عنوان لاتین: DIHYDROERGOTOXINE
نام تجاری: Deapril-ST, Ergoloid Mesylate, Germial, Hydergine, Hydrologic-G
گروه دارویی : درمان دمانس پيرى

صفحه 3 از 8ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  بعدی   انتها