مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

گليبن‌سلاميد

عنوان لاتین: GLIBENCLAMIDE
نام تجاری: Daoinil. Euglucon
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

آلوپورينول

عنوان لاتین: ALLOPURINOL
نام تجاری: Lopruine, Zurinol, Zyloric, Zyloprim.
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

ايزوفلوروفات

عنوان لاتین: ISOFLUROPHATE
نام تجاری: Floropryl. Froane
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

گادوپنتات دي‌مگلومين

عنوان لاتین: GADOPENTATE DIMEGLUMINE
نام تجاری: Magnevist
گروه دارویی : ماده حاجب در MRI

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سديم کلرايد

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

ديسيکلومين

عنوان لاتین: DICYCLOMINE HCL
نام تجاری: Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

اتوميدات

عنوان لاتین: ETOMIDATE
نام تجاری: Amidate
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

کدئين فسفات

عنوان لاتین: CODEINE PHOSPHATE
نام تجاری: Paveral
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

سولفور

عنوان لاتین: SULFUR
نام تجاری: Acne Aid
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

آميکاسين سولفات

عنوان لاتین: AMIKACIN SULFATE
نام تجاری: Amikin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلوفازيمين

عنوان لاتین: CLOFAZIMINE
نام تجاری: Lamprene
گروه دارویی : ضد جذام

icon

سولفور ـ اس

عنوان لاتین: SULFOR - S
نام تجاری: Vanseb
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

گنادورلين استات

عنوان لاتین: GONADORELIN ACETATE
نام تجاری: Factrel. Lutrepulse
گروه دارویی : گنادوتروپین (GnRH) با منشاء داخلی

icon

پروتيرلين

عنوان لاتین: PROTIRELIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

ايپودات کلسيم

عنوان لاتین: IPODATE CALCIUM
نام تجاری: Oragrafin Calcium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

کوايناين

عنوان لاتین: QUININE
نام تجاری: NoVoquinine, Quin-260, Quinamm, Quine, Quinite, Quifile
گروه دارویی :

icon

کنتراسپتيوس، خوراکى

عنوان لاتین: CONTRACEPTIVES, ORAL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

ايندوساينين

عنوان لاتین: INDOCYANINE
نام تجاری: Green
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

ايپودات سديم

عنوان لاتین: IPODATE SODIUM
نام تجاری: Oragrafin Sodium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

فنيل‌نفرين (بيني)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (nasal)
نام تجاری: Allerest, Neo-Synephrine, Sinex
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

تولازولين

عنوان لاتین: TOLAZOLINE HCL
نام تجاری: Priscoline
گروه دارویی : گشادکننده عروق محيطي، ضدفشارخون.

icon

پني‌سيلين جى پتاسيم

عنوان لاتین: PENICILLIN G POTASSIUM
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ايداروبيسين

عنوان لاتین: IDARUBICIN HCL
نام تجاری: Idamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کلروربنزالکونيوم

عنوان لاتین: BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
نام تجاری: Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

ايزوکربکسازيد

عنوان لاتین: ISOCARBOXAZID
نام تجاری: Marplan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

انسولين. زينک سوسپانسيون

عنوان لاتین: INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

فلوسيتوزين

عنوان لاتین: FLUCYTOSINE
نام تجاری: Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

روغن کاد

عنوان لاتین: CADE OIL
نام تجاری:
گروه دارویی :

icon

ب کمپلکس و ب کمپلکس

عنوان لاتین: B COMPLEX & B COMPLEX FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

آتراکليوم بسيلات

عنوان لاتین: ATRACURIUM BESTYLATE
نام تجاری: Tracium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

سيکلوسپرين

عنوان لاتین: CYCLOSPORINE
نام تجاری: Sandimmun
گروه دارویی : مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

کلوبتازول پروپيونات

عنوان لاتین: CLOBETASOL PROPIONATE
نام تجاری: Dermooate, Temovate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيدهاى موضعى

icon

پرازوسين

عنوان لاتین: PRAZOCIN HCL
نام تجاری: Minipress
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

امگا ـ ۳ مارين تري‌گليسيريد

عنوان لاتین: OMEGA-3 Marine Triglyceride
نام تجاری: Maxepa
گروه دارویی : تأمين پيش‌سازهاى تري‌گليسريد

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

داينسترول

عنوان لاتین: DIENESTROL
نام تجاری: Estraguard, Ortho Dienestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

انالاپريل مالئات

عنوان لاتین: ENALAPRIL MALEATE
نام تجاری: Vasotec
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

روغن اتيوديزد

عنوان لاتین: ETHIODIZED OIL
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پني‌سيلين ۶

عنوان لاتین: PENICILLIN 6
نام تجاری: Crystapen, Megacillin, Novopen G, P-50, Pentids, Pfizarpen
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک بتالاکتام

icon

فنيل‌نفرين (چشمي)

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری: Ak-Dilate, Alconefrin, Mydfrin, Nostrill, Rhinall, Sinophen, Vacon
گروه دارویی : چشم ـ منقبض‌کننده عروق چشم

icon

پي‌اي‌بي‌‌اى

عنوان لاتین: PABA
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

آبى متيلن

عنوان لاتین: METHYLENE BLUE
نام تجاری: MG-Blue, Urolene Blue
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده مجارى ادراري

icon

فنيل‌نفرين کامپاند

عنوان لاتین: PHENYLEPHRINE COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

پروپرانولول

عنوان لاتین: PROPRANOLOL HCL
نام تجاری: Detensol, Inderal
گروه دارویی : ضدفشارخون، ضد‌آريتمي، ضدآنژين

icon

پتي‌دين

عنوان لاتین: PETHIDINE HCL
نام تجاری: Demerol, Pethadol, Meperidine HCL
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

فوليک اسيد

عنوان لاتین: FOLIC ACID
نام تجاری: Vit B9، Pteroylglutamic Acid، Folacin، Novofolacid
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

فن‌فلورامين

عنوان لاتین: FENFLURAMINE HCL
نام تجاری: Ponderal, Pondimin
گروه دارویی : كاهندۀ اشتهاء

icon

فلودروکورتيزون استات

عنوان لاتین: FLUDROCORTISONE ACETATE
نام تجاری: Flurinef Acetate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

سفتازيميد

عنوان لاتین: CEFTAZIDIME
نام تجاری: Fortum, Fortaz, Tazicef, Tazidime
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دکسوروبيسين

عنوان لاتین: DOXORUBICIN HCL
نام تجاری: Adriamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آنتي‌بيوتيك

icon

استروژن، کونژوگيت (سيستميک)

عنوان لاتین: ESTROGENS, CONJUGATED (Systemic)
نام تجاری: Estrocon, Premarin, Progens
گروه دارویی : استروژن

icon

سيمفيبرات

عنوان لاتین: SIMFIBRATE
نام تجاری: Chelosuloin, Lipsuloin
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

روغن سيليکون

عنوان لاتین: SILICON OIL
نام تجاری: Adatosil
گروه دارویی : چشم ـ درمان اختلال چشمي.

icon

فلوکونازول

عنوان لاتین: FLUCONAZOLE
نام تجاری: Diflucan
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

تيروتروپين (هورمون تيروئيد ستيمولاتينگ يا تي‌اس‌اچ)

عنوان لاتین: THYROTROPIN (Thyroid Stimulating Hormone or TSH)
نام تجاری: Thyropar
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

اريتروپيتين

عنوان لاتین: ERYTHROPOIETIN
نام تجاری: Eprex
گروه دارویی : محرك دستگاه خون‌ساز

icon

ايزوفاميد

عنوان لاتین: ISOSFAMIDE
نام تجاری: Ifex
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کلسيم فورت

عنوان لاتین: CALCIUM FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

دکونژستانت (بخور)

عنوان لاتین: DECONGESTANT (Inhaler)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

فيبرينوژن

عنوان لاتین: FIBRINOGEN
نام تجاری: Fibrinogen Human, Parenogen
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

تترابنازين

عنوان لاتین: TETRABENAZINE
نام تجاری: Nitoman
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلماستين فومارات

عنوان لاتین: CLEMASTINE FUMARATE
نام تجاری: Tavist
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

بنزوکائين

عنوان لاتین: BENZOCAINE
نام تجاری: Americaine, Hurricainc, Orajel, Oracin, Solarcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

آيوتروکسيت مگلوماين

عنوان لاتین: IOTROXATE MEGLUMINE
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

دگزپين

عنوان لاتین: DOXEPIN
نام تجاری: Sinequan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

بران

عنوان لاتین: BRAN
نام تجاری: Fiber trim, Multsupex
گروه دارویی : ملين

icon

کلونازپام

عنوان لاتین: CLONAZEPAM
نام تجاری: Klonopin, Rivotril
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کالامين ـ دى

عنوان لاتین: CALAMINE-D
نام تجاری: Clamax, Ivarest
گروه دارویی : ضدخارش موضعي، قابض

icon

پيپرازين هگزاهيدرات

عنوان لاتین: PIPERAZINE HEXAHYDRATE
نام تجاری: Antepar, Bryrel, Entacyl, Pin-Tega, Piprll, Veriga, Vermirex
گروه دارویی : ضد كرم

icon

گاما بنزن هگزاکلرايد

عنوان لاتین: GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

ژلاتين

عنوان لاتین: GELATIN (Modified)
نام تجاری:
گروه دارویی : حجیم‌کننده پلاسما

icon

دايتي‌ليستيبسترول

عنوان لاتین: DIETHYLSTILBESTROL
نام تجاری: Stilbestrol
گروه دارویی : استروژن

icon

پتاسيم کلرايد

عنوان لاتین: POTASSIUM CHLORIDE
نام تجاری: Kaliumdurule, Kaochlor, Kaon-Cl, Kloruess, Klotrix, Potachlor, Potasalan, Potassine
گروه دارویی : الکتروليت

icon

روغن مينرال

عنوان لاتین: MINERAL OIL
نام تجاری: Albagar, Agoral Plain, Kondremul Plain, Milkinol, Neo-Cultol, Nujol Zymenol
گروه دارویی : ملين

icon

کلسيم کربنات

عنوان لاتین: CALCIUM CARBONATE
نام تجاری: Caltrate
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، فراورده‌هاى كمكى حاوى كلسيم

icon

کنتراسپتيو (تري‌فازيک)

عنوان لاتین: TRIPHASIC CONTRACEPTIVE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

روغن بادام

عنوان لاتین: ALMOND OIL
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : روغن نرم‌كننده

icon

آسپارژيناس ( آسپارژيناس ـ ال)

عنوان لاتین: ASPARAGINASE (L-Asparaginase)
نام تجاری: Kidrolase, Elspar
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کارديوپلژيا

عنوان لاتین: CARDIOPLEGIA
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌كنندۀ قلب (در جراحي)

icon

سکرتين

عنوان لاتین: SECRETIN
نام تجاری: Secretin-Ferring
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى در اختلال عملکرد پانکراس

icon

پردين‌موسينات

عنوان لاتین: PREDNIMUSTINE
نام تجاری: Sterecyt
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کتوتيفن

عنوان لاتین: KETOTIFEN
نام تجاری: Zaditen
گروه دارویی : ضدآسم، ضدآلرژی

icon

تريامترين ـ اچ

عنوان لاتین: TRIAMTERENE-H
نام تجاری: Dyrenium
گروه دارویی : ديورتيک نگهدارنده پتاسيم

icon

امپرازول

عنوان لاتین: OMEPRAZOLE
نام تجاری: Losec, Prilosec
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

ليدوکائين (گزلوکائين + اپي‌نفرين)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Local)(Xylocaine+epinephrine)
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

دي‌‌لوگزاميد فروات

عنوان لاتین: DILOXANIDE FUROATE
نام تجاری: Turamide
گروه دارویی : ضد آميب

icon

لووداپا

عنوان لاتین: LEVODAPA
نام تجاری: Dpar. Larodopa
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

دکسترانومر

عنوان لاتین: DEXTRANOMER
نام تجاری: Debrisan
گروه دارویی : شستشودهنده موضعى زخم

icon

لوتيروکسين سديم

عنوان لاتین: LEVOTHYROXINE SODIUM (T4)
نام تجاری: Eltroxin. Levothroid. Noroxin. Synthroid. Synthox. Syroxine
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

پروپيل تئوراسيل

عنوان لاتین: PROPYL THIOURACIL (PTU)
نام تجاری: Propyl-Thyracil
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

پتاسيم سيترات

عنوان لاتین: POTASSIUM CITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

دروپريدول کامپاند

عنوان لاتین: DROPERIDOL COMPOUND
نام تجاری: Innovar
گروه دارویی : آرام‌بخش و ضددرد

icon

آلپروستيمل سي.وي.آر (کودکان)

عنوان لاتین: ALPROSTAIML CVR (Pediatric)
نام تجاری:
گروه دارویی : نقص مادرزادى مجارى شريانى - شل‌كننده عضلانى صاف جدار عروق

icon

تياتيل پرازين ديامالئات

عنوان لاتین: THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
نام تجاری: Torecan
گروه دارویی : ضداستفراغ

icon

تيومالات (تيومالات طلا)

عنوان لاتین: GOLD SODIUM THIOMALATE (Sodium Aurothiomalate)
نام تجاری: Myochrysine
گروه دارویی : ضدآرتریت

icon

اکسي‌توسيک

عنوان لاتین: OXYTOCIN
نام تجاری: Pitocin, Syntocin
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

آمينوگلوتتاميد

عنوان لاتین: AMINOGLUTETHIMIDE
نام تجاری: Drimetene
گروه دارویی : مهار آدرنال

icon

سيساپريد

عنوان لاتین: CISAPRIDE
نام تجاری: Prepulsid
گروه دارویی : افزايش حركات گوارشى

صفحه 5 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  بعدی   انتها