مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

گانسي‌کلووير

عنوان لاتین: GANCYCLOVIR
نام تجاری: Cytovene، DHPG
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

کلرامفنيکل (چشمي)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic)
نام تجاری: Chlorofair, Chloroptic
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کارباميد پروکسيد (پروکسيد اوره)

عنوان لاتین: CARBAMIDE PEROXIDE (Urea Peroxide)
نام تجاری: Drajel, Proxigel, Candaid, Debrox, Gly-Oxide.
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

تترابنازين

عنوان لاتین: TETRABENAZINE
نام تجاری: Nitoman
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

تستوسترون انانتات

عنوان لاتین: TESTOSTERONE ENANTHATE
نام تجاری: Andro Andryl, Delatest, Delatestryl, Everones, Malogex, Testone LA LA, Testrin PA, Oreton
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

ايزوفاميد

عنوان لاتین: ISOSFAMIDE
نام تجاری: Ifex
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايپودات کلسيم

عنوان لاتین: IPODATE CALCIUM
نام تجاری: Oragrafin Calcium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

پردين‌موسينات

عنوان لاتین: PREDNIMUSTINE
نام تجاری: Sterecyt
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

لاکتولوز

عنوان لاتین: لاکتولوز
نام تجاری: Chronuac. Cephuac
گروه دارویی : ملين

icon

کنتراسپتيو (تري‌فازيک)

عنوان لاتین: TRIPHASIC CONTRACEPTIVE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

آميلوريد ـ اچ

عنوان لاتین: AMILORIDE-H
نام تجاری: Moduretic
گروه دارویی : ديورتيك، ضدفشارخون

icon

کالامين ـ دى

عنوان لاتین: CALAMINE-D
نام تجاری: Clamax, Ivarest
گروه دارویی : ضدخارش موضعي، قابض

icon

روغن سيليکون

عنوان لاتین: SILICON OIL
نام تجاری: Adatosil
گروه دارویی : چشم ـ درمان اختلال چشمي.

icon

آتروپين سولفات (چشمي)

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری: Atropisol
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

سيکلوفسفاميد

عنوان لاتین: CYCLOPHOSPHAMIDE
نام تجاری: Cytoxan, neosar, Procytax
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

تيومالات (تيومالات طلا)

عنوان لاتین: GOLD SODIUM THIOMALATE (Sodium Aurothiomalate)
نام تجاری: Myochrysine
گروه دارویی : ضدآرتریت

icon

فنتيون کامپاند

عنوان لاتین: PHENYTOIN COMPOUND
نام تجاری: Garoin
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

سيکلوپنتولات (چشم)

عنوان لاتین: CYCLOPENTOLATE HCL (Optic)
نام تجاری: Cyclogyl, Mydplegic
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

پتاسيم سيترات

عنوان لاتین: POTASSIUM CITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

متاپروترونول سولفات

عنوان لاتین: METAPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Alupent, Metaprel, Prometa
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيک / ضد آسم

icon

ليدوکائين (گزلوکائين + اپي‌نفرين)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Local)(Xylocaine+epinephrine)
نام تجاری:
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

کارباکول

عنوان لاتین: CARBACHOL
نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

کلونيدين

عنوان لاتین: CLONIDINE HCL
نام تجاری: Catapres
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

بران

عنوان لاتین: BRAN
نام تجاری: Fiber trim, Multsupex
گروه دارویی : ملين

icon

روغن بادام

عنوان لاتین: ALMOND OIL
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : روغن نرم‌كننده

icon

آلوپورينول

عنوان لاتین: ALLOPURINOL
نام تجاری: Lopruine, Zurinol, Zyloric, Zyloprim.
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

لووداپا

عنوان لاتین: LEVODAPA
نام تجاری: Dpar. Larodopa
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

روغن کاد

عنوان لاتین: CADE OIL
نام تجاری:
گروه دارویی :

icon

تاموکسيفن سيترات

عنوان لاتین: TAMOXIFEN CITRATE
نام تجاری: Tamofen, NolVadex, NolVadex-D
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايزونيازيد

عنوان لاتین: ISONIAZID (INH)
نام تجاری: Isotamine. Laniazid. Nydrazid. Rimifon. Teebaconin
گروه دارویی : ضد سل

icon

کلواگزاسيلين سديم

عنوان لاتین: CLOXACILLIN SODIUM
نام تجاری: Cloxapen, Cloxilean, Teqopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

آلومينيم ام.جي.اس

عنوان لاتین: ALUMINIUM MgS
نام تجاری: Magel, Mylanta, Gastyl, Gelusil
گروه دارویی : خنثي‌كننده اسيد معده، ضدنفخ

icon

آسپارژيناس ( آسپارژيناس ـ ال)

عنوان لاتین: ASPARAGINASE (L-Asparaginase)
نام تجاری: Kidrolase, Elspar
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کامفور

عنوان لاتین: CAMPHOR
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد خارش، ضد درد ملايم

icon

سيساپريد

عنوان لاتین: CISAPRIDE
نام تجاری: Prepulsid
گروه دارویی : افزايش حركات گوارشى

icon

سوماتوتروپين (هورمون رشد)

عنوان لاتین: SOMATOTROPIN (Human Growth Hormone)
نام تجاری: Humatrope
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

اروگوتامين ـ سى

عنوان لاتین: EROGOTAMINE -C
نام تجاری: Cofergot Tablet, Cafetate Tablets, Ercatab, Ergocaff Tablet, Wigraine Tablets
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

لوتيروکسين سديم

عنوان لاتین: LEVOTHYROXINE SODIUM (T4)
نام تجاری: Eltroxin. Levothroid. Noroxin. Synthroid. Synthox. Syroxine
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

فلوئوسينولون استونيد

عنوان لاتین: FLUOCINOLONE ACETONIDE
نام تجاری: Dermaler, Dermophyl, Fluoderm, Fluolar, Flurosyn, Synalar, Synemol
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

آلپروستيمل سي.وي.آر (کودکان)

عنوان لاتین: ALPROSTAIML CVR (Pediatric)
نام تجاری:
گروه دارویی : نقص مادرزادى مجارى شريانى - شل‌كننده عضلانى صاف جدار عروق

icon

آتروپين سولفات

عنوان لاتین: ATROPINE SULFATE
نام تجاری: Atropisol, Dey-Dose, Isopto Atropine, SMP Atropine
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

سفتازيميد

عنوان لاتین: CEFTAZIDIME
نام تجاری: Fortum, Fortaz, Tazicef, Tazidime
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

گريسئوفاکوين

عنوان لاتین: GRISEOFULVIN
نام تجاری: Fulvicin- U/f . Grifulion V. Grisactin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

پيپرازين هگزاهيدرات

عنوان لاتین: PIPERAZINE HEXAHYDRATE
نام تجاری: Antepar, Bryrel, Entacyl, Pin-Tega, Piprll, Veriga, Vermirex
گروه دارویی : ضد كرم

icon

امپرازول

عنوان لاتین: OMEPRAZOLE
نام تجاری: Losec, Prilosec
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

کليستين سولفات

عنوان لاتین: COLISTIN SULFATE
نام تجاری: Coly-Mycins, Polymyxine
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تيروتروپين (هورمون تيروئيد ستيمولاتينگ يا تي‌اس‌اچ)

عنوان لاتین: THYROTROPIN (Thyroid Stimulating Hormone or TSH)
نام تجاری: Thyropar
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

کلستيرامين

عنوان لاتین: CHOLESTYRAMINE
نام تجاری: Cholybar, Questram, Questram Light
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

آمينوگلوتتاميد

عنوان لاتین: AMINOGLUTETHIMIDE
نام تجاری: Drimetene
گروه دارویی : مهار آدرنال

icon

ژنتاميسين سولفات (موضعي)

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

بنزوکائين

عنوان لاتین: BENZOCAINE
نام تجاری: Americaine, Hurricainc, Orajel, Oracin, Solarcaine
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

کالسيپاتريول

عنوان لاتین: CALCIPOTRIOL
نام تجاری: Dovonex
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

سکرتين

عنوان لاتین: SECRETIN
نام تجاری: Secretin-Ferring
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى در اختلال عملکرد پانکراس

icon

دکسترومتورفان ـ پى

عنوان لاتین: DEXTROMETHORPHAN-P
نام تجاری: Ambenyl
گروه دارویی : ضدسرفه، ضداحتقان

icon

اکسي‌توسيک

عنوان لاتین: OXYTOCIN
نام تجاری: Pitocin, Syntocin
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

ايزوسربيد دي‌نيترات

عنوان لاتین: ISOSORBIDE DINITRATE
نام تجاری: Coronex . Dilatrate. Isordil . Isonate. Isotrate. Sorbide. Sorbitrate.
گروه دارویی : ضدآنژین صدری

icon

گباپنتين

عنوان لاتین: GABAPENTIN
نام تجاری: Neurontin
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کتوتيفن

عنوان لاتین: KETOTIFEN
نام تجاری: Zaditen
گروه دارویی : ضدآسم، ضدآلرژی

icon

روغن مينرال

عنوان لاتین: MINERAL OIL
نام تجاری: Albagar, Agoral Plain, Kondremul Plain, Milkinol, Neo-Cultol, Nujol Zymenol
گروه دارویی : ملين

icon

سديم کلرايد

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

پي. اي. اس (سديم آمينو ساليسيلات)

عنوان لاتین: P.A.S. (Sodium Amino Salicylate)
نام تجاری: Parasal Sodium, Teebacin
گروه دارویی : ضد سل

icon

فاموتيدين

عنوان لاتین: FAMOTIDINE
نام تجاری: Pepcid
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

ادي‌تي‌ايت کلسيم سديم

عنوان لاتین: EDETATE CALCIUM DISODIUM
نام تجاری: Calcium Disodium Versenate
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

گليسيرين

عنوان لاتین: GLYCERIN (Systemic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

سديم سيترات

عنوان لاتین: SODIUM CITRATES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

رسرپين

عنوان لاتین: RESERPINE
نام تجاری: Serpalan, Serpate, Serpasil
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

ترانيليسيپرومين

عنوان لاتین: TRANYLCYPROMINE SULFATE
نام تجاری: Parnate
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

برتيليوم توسيلات

عنوان لاتین: BRETYLIUM TOSYLATE
نام تجاری: Bretylol
گروه دارویی : ضدآريتمى (دسته III)

icon

فلوسيتوزين

عنوان لاتین: FLUCYTOSINE
نام تجاری: Ancobon, Ancotil, 5-Fe, 5-Fluorocytosine
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ادي‌تي‌ايت دي‌کبالت

عنوان لاتین: DICOBALT EDETATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

سولفور

عنوان لاتین: SULFUR
نام تجاری: Acne Aid
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

تولازولين

عنوان لاتین: TOLAZOLINE HCL
نام تجاری: Priscoline
گروه دارویی : گشادکننده عروق محيطي، ضدفشارخون.

icon

جنتامايسن سولفات

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE
نام تجاری: Garamycin، Genoptic، Gentacidin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

برم‌هگزين

عنوان لاتین: BROMHEXINE HCL
نام تجاری: Bisolvan
گروه دارویی : خلط‌آور

icon

امولسيفايد چرب

عنوان لاتین: EMULSIFIED FAT
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كالرى و موادغذائى

icon

ادي‌تي‌ايت دي‌سديم

عنوان لاتین: EDETATE DISODIUM (EDTA)
نام تجاری: Chelamid, Disotate, Endrate
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات

icon

فنول‌سولفونفتالئين

عنوان لاتین: PHENOLSULFONPHTHALEIN
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

پروپافنون

عنوان لاتین: PROPAFENONE HCL
نام تجاری: Rythmol
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

زينک اکسيد

عنوان لاتین: ZINC OXIDE
نام تجاری: Demit, Desitin
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

اچ.پي.ام. سى

عنوان لاتین: HPMC
نام تجاری: Coatel
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

ستيل‌پيرادينيوم کلرايد

عنوان لاتین: CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
نام تجاری: Cepacol
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

پتي‌دين

عنوان لاتین: PETHIDINE HCL
نام تجاری: Demerol, Pethadol, Meperidine HCL
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

کوانيدين بي‌سولفات

عنوان لاتین: QUINIDINE BISULFATE
نام تجاری: Apo-quinidine, Cin-Quin, Novoquinidin, Quinitex, Quinora
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

اکسيمتولون

عنوان لاتین: OXYMETHOLONE
نام تجاری: Adroyd, Anadrol, Anapolon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

افدرين سولفات يا هيدروکلرايد

عنوان لاتین: EPHEDRINE SULFATE OR HCL
نام تجاری: Ectosule, Efedron, Ephedsol, Vatronol
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

اريترومايسين اتيل‌سوکسينات/ استولات/ ستيرات/ لاکتوبيونات

عنوان لاتین: ERYTHYROMYCIN ETHYLSUCCINATE/ESTOLATE/STERATE/ LACTOBIONATE
نام تجاری: Akne-Mycin, Ery-Tab, Novorythro Robimycin, Erythrocin, Staticin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلسيم کربنات

عنوان لاتین: CALCIUM CARBONATE
نام تجاری: Caltrate
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، فراورده‌هاى كمكى حاوى كلسيم

icon

آميکاسين سولفات

عنوان لاتین: AMIKACIN SULFATE
نام تجاری: Amikin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ستريميد ـ سى

عنوان لاتین: CETRIMIDE-C
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

پروپيل تئوراسيل

عنوان لاتین: PROPYL THIOURACIL (PTU)
نام تجاری: Propyl-Thyracil
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

آمنتادين

عنوان لاتین: AMANTANDINE HCL
نام تجاری: Symmetrel
گروه دارویی : آنتي‌ويرال، ضدپاركينسون

icon

ديسيکلومين

عنوان لاتین: DICYCLOMINE HCL
نام تجاری: Antispas, Bentyl, Cyclocen, Formulex, Slpasmoject
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

پني‌سيلين جى بنزاتين (ال ـ اي)

عنوان لاتین: PENICILLIN G BENZATIN (L-A)
نام تجاری: Bicillin, Bicillin LA, Permapen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلرپروپاميد

عنوان لاتین: CHLORPROPAMIDE
نام تجاری: Chloronase, Diabiense, Glucamide, Novopropamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

کلراگزيلنول

عنوان لاتین: CHLOROXYLENOL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

بتامتازون ـ ان (چشمى ـ گوشي)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE-N (Ophthalmic-Otic)
نام تجاری: Betnesol-N
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

فنوباربيتال

عنوان لاتین: PHENOBARBITAL
نام تجاری: Barbita, Gardenal, Luminal
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

اکوتيوفات يدور

عنوان لاتین: ECHOTHIOPHATE IODIDE
نام تجاری: Echodide, Phospholine Iodide
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

کلونازپام

عنوان لاتین: CLONAZEPAM
نام تجاری: Klonopin, Rivotril
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کلسيم دبسيلات

عنوان لاتین: CALCIUM DOBESILATE
نام تجاری:
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

صفحه 5 از 8ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  بعدی   انتها