مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

پنتوکسي‌فيلين

عنوان لاتین: PENTOXYFILLINE
نام تجاری: Trental
گروه دارویی : محرک جريان خون

icon

دگزاپرام

عنوان لاتین: DOXAPRAM HCL
نام تجاری: Dopram
گروه دارویی : محرك دستگاه عصبى مركزى و دستگاه تنفسى

icon

دروپريدول

عنوان لاتین: DROPERIDOL
نام تجاری: Inapsine
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومي، ضدسايكوز، ضداستفراغ

icon

تري‌پتاسيم دي‌سيتراتو بيسموت

عنوان لاتین: TRIPOTASSIUM DICITRATO BISMUTHAT
نام تجاری: De - noltab
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

کلرهگزيدين گلوکونات

عنوان لاتین: CHLORHEXIDINE GLUCONATE
نام تجاری: Hibistat, Hibidens, Peridex
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

سفازولين سديم

عنوان لاتین: CEFAZOLIN SODIUM
نام تجاری: Ancef, Kefzol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پلي‌ميکسين ان‌اچ

عنوان لاتین: POLYMYXIN NH
نام تجاری: Bacticort Susponsion, Cortisporin Suspension, Triple- Gen Suspension
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک و ضدالتهاب

icon

کلوزاپين

عنوان لاتین: CLOZAPINE
نام تجاری: Clozari
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سيانوکوبالاماتين (ويتامين ب ۱۲)/ هيدروگزوکوبالامين

عنوان لاتین: CYANOCOBALAMIN (Vitamin B12)/Hydroxocobalamin
نام تجاری: Anacobin, Betalin 12, Crystamine, Cyanabin, Redisol, Sytobcx
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

سديم نيتريت

عنوان لاتین: SODIUM NITRITE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

تربينافين

عنوان لاتین: TERBINAFINE
نام تجاری: Lamisil
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

پردنيسولون ـ اس

عنوان لاتین: PREDNISOLONE - S
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضدالتهاب چشمى

icon

تري‌فلوئوپرازين (اسکازينا)

عنوان لاتین: TRIFLUOPERAZINE HCL (Eskasoni)
نام تجاری: Novoflurazine, Sdazine, Stelazine, Suprazine, Triflurin
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

ترتينوئين

عنوان لاتین: TRETINOIN
نام تجاری: Retin-A, Retinoic Acid, Vitamin A Acid
گروه دارویی : ضدآکنه، ضد پسورياز.

icon

اسنوکومرول

عنوان لاتین: ACENOCUMAROL
نام تجاری: ACENOCUMAROL
گروه دارویی : ضدانعقاد (مشتق كومارين)

icon

دکسترانومر

عنوان لاتین: DEXTRANOMER
نام تجاری: Debrisan
گروه دارویی : شستشودهنده موضعى زخم

icon

کپسيکوم

عنوان لاتین: CAPSICUM
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

فلکينايد استات

عنوان لاتین: FLECAINIDE ACETATE
نام تجاری: Tambocor
گروه دارویی : ضدآريتمى (دستۀ IC)

icon

اکسيد منيزيوم

عنوان لاتین: MAGNESIUM OXIDE
نام تجاری: Mag-Ox, Maox, Par-Mag, Uro-Mag
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، ملين

icon

کلادريبين

عنوان لاتین: CLADRIBIN
نام تجاری: Leustatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کلکالسيفرون

عنوان لاتین: CHOLECALCIFEROL
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سيموتريپسين

عنوان لاتین: CHYMOTRYPSIN AND MIXTURES
نام تجاری: Chymoral
گروه دارویی : چشم - آنزيم (چشمي)

icon

پتاسيم پارا ـ آمينوبنزوات

عنوان لاتین: POTASSIUM PARA - AMINOBENZOATE
نام تجاری: Potaba
گروه دارویی : ضدفيبروز

icon

دانترولن سديم

عنوان لاتین: DANTROLEN SODIUM
نام تجاری: Dantrium
گروه دارویی : شل‌كننده عضلات اسكلتى

icon

سديم والپروات

عنوان لاتین: VALPROATE SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کلرپرومازين

عنوان لاتین: CHLORPROMAZINE HCL
نام تجاری: Chlorpromanyl, Clorazine, Largactil, Ormazin, Sonazine
گروه دارویی : آنتي‌سايكوتيك، ضداستفراغ

icon

اتاکرينات اسيد/ سديم

عنوان لاتین: ETHACRYNATE ACID/SODIUM
نام تجاری: Edecrin
گروه دارویی : ديورتيك

icon

سترونتيوم کلرايد

عنوان لاتین: STRONTIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

ستيبوگلوکونات سديم

عنوان لاتین: STIBOGLUCONATE SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد لشمانيوز.

icon

سديم بيکربنات

عنوان لاتین: SODIUM BICARBONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌کننده

icon

دسيپرامين هيدروکلرايد

عنوان لاتین: DESIPRAMIN HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Pertofran
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

پلي‌ميکسين بى سولفات

عنوان لاتین: POLYMYXIN B SULFATE
نام تجاری: Aerosporin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلسيتونين (ماهي)

عنوان لاتین: CALCITONIN (Salmon)
نام تجاری: Calcimar, Cibacalin, Miacalin
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

کلسيتونين

عنوان لاتین: CALCITONIN Human
نام تجاری:
گروه دارویی : فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده كلسيم سرم)

icon

کلرتاليدون

عنوان لاتین: CHLORTHALIDONE
نام تجاری: Hygroton, Hylidone, Thalitone, Uridon
گروه دارویی : ديورتيك

icon

پروکاربازين

عنوان لاتین: PROCARBAZINE HCL (Matulane)
نام تجاری: Matulane, Natulan
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

ساکسينيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Anectine, incert, Quelicin, Sucostrin, Succinyl
گروه دارویی : شل‌کننده عضلات

icon

داپزون

عنوان لاتین: DAPSONE (DDS)
نام تجاری: Avlosulfan
گروه دارویی : ضد جذام

icon

انسولين تزريقى (انسولين انسانى معمولي)

عنوان لاتین: INSULIN INJECTION (Human Regular Insulin)
نام تجاری: Humulin R . Novolin R. Regular Insulin . Velosulin . Velosulin Human
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

سديم پلي‌استيرن سولفانات

عنوان لاتین: SODIUM POLY STYRENE SULFONATE
نام تجاری: kayexalate
گروه دارویی : رزين دفع‌کننده پتاسيم

icon

پروپارکائين

عنوان لاتین: PROPARACAINE HCL
نام تجاری: Alcaine, Ophthaine, Ophthetic Sterile
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

کاربامازپين

عنوان لاتین: CARBAMAZEPINE
نام تجاری: Epital, Mazepine, Tegretol
گروه دارویی : ضدتشنج، ضد درد

icon

سپکتينوميسين دي‌هيدروکلرايد

عنوان لاتین: SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE
نام تجاری: Trobicin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سديم تيوسولفات (سديم هيپوسولفات)

عنوان لاتین: SODIUM THIOSULFATE (Sodium Hyposulfate)
نام تجاری: Thiosulfin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

سفترياگزون سديم

عنوان لاتین: CEFTRIAXONE SODIUM
نام تجاری: Rocephin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

دايتيلکاربامازين سيترات

عنوان لاتین: DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE
نام تجاری: Banocide, Hertrazan
گروه دارویی : ضد كرم

icon

استامينوفن کدئين

عنوان لاتین: ACETAMINOPHEN CODEINE
نام تجاری: Phenophen, Tylenol
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

فروسولفات

عنوان لاتین: FERROUS SULFATE / FUMARATE
نام تجاری: (F-Fumarate) femiron, Feostat, Fersamal, Fumasorb, Fumerin, Hemocyte, Novofumar Palfer, Palmiron. (F.Sulfate): Feosol, Fer-Iron, Fero-Gradument, Fesofar, Hematinic, Mol-Iron, Novoferrosulfa
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

کلسيم ـ دى

عنوان لاتین: CALCIUM-D
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم و ويتامين D

icon

کلسيتريول (۱.۲۵ دهيدروکسى کولکالسيفيرول)

عنوان لاتین: CALCITRIOL
نام تجاری: Calcifex, Rocaltrol
گروه دارویی : فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده كلسيم سرم)

icon

دسموپريزين استات

عنوان لاتین: DESMOPRESSIN ACETATE
نام تجاری: DD AVP, Stimate
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

تري‌متافان ساميسيلات

عنوان لاتین: TRIMETHAPHAN CAMSYLATE
نام تجاری: Arfonad
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تربوتالين سولفات

عنوان لاتین: TERBUTALINE SULFATE (Brican)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيک B2

icon

کاستور

عنوان لاتین: CASTOR OIL
نام تجاری: Neoloid
گروه دارویی : ملين

icon

کريونيک گنادوتروپين

عنوان لاتین: HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN
نام تجاری: A.P.L. Chorex, Choron 10, Corgoject, Pregnyl, Profasi HP
گروه دارویی : گونادوتروپين جفت انسان

icon

تري‌کلرواستيک اسيد

عنوان لاتین: TRICHLOROACETIC ACID
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگيل

icon

سولفاديازين

عنوان لاتین: SULFADIAZINE
نام تجاری: Microsulfon
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سديم فلورايد

عنوان لاتین: SODIUM FLUORIDE
نام تجاری: Flucoal, Fluorinse, Fluoritabs, Pediaflor, Thera-Flur-N, Zymafluor
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

تريامسينولون استونايد

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort A2, Kenalog, Tramacort, Triamonide, Tri-Kort, Trilog, Ledercort
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

سفاتولين سديم

عنوان لاتین: CEPHALOTHIN SODIUM
نام تجاری: Keflin, Seffin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کروتاميتيون

عنوان لاتین: CROTAMITION
نام تجاری: Eurax
گروه دارویی : ضدجرب/ضدگال

icon

سديم لاکتات

عنوان لاتین: SODIUM LACTATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌کننده سيستميک

icon

پرمترين (موضعي)

عنوان لاتین: PERMETHRIN (Topical)
نام تجاری: Nix
گروه دارویی :

icon

سرم آلبومين معمولى

عنوان لاتین: NORMAL ALBUMIN SERUM
نام تجاری: Albuconn, Albuminar, Albutein 5%, 25% Buminate 5%, 25% Buminate 5%, 25%, Plasbumin.
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

پانکراتين

عنوان لاتین: PANCREATIN
نام تجاری: Creon, Dizymes, Hi-Vegi-Lip Tablets, Panteric
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

پاروموميسين سولفات

عنوان لاتین: PAROMOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Humatin
گروه دارویی : ضد آميب

icon

فلوئورسکين سديم

عنوان لاتین: FLUORESCEIN SODIUM
نام تجاری: Ak - Fluor, Fluorescite, Funduscein
گروه دارویی : چشم - داروى تشخيص چشمى

icon

پتاسيم يدور

عنوان لاتین: POTASSIUM IODIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

صفحه 8 از 8ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  بعدی   انتها