مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ويتامين ب ۱

عنوان لاتین: VITAMIN B1
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

مفنترمين سولفات

عنوان لاتین: MEPHENTERMINE SULFATE
نام تجاری: Wyamine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

نيکوتينيک اسيد (نيکوتيناميد)

عنوان لاتین: NICOTINIC ACID (Nicotinamide)
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

مفناميک اسيد

عنوان لاتین: MEFENAMIC ACID
نام تجاری: Ponstan, Postel
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ويتامين ب ۶

عنوان لاتین: VITAMIN B6
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

متنامين هيپورات/ متانامين ماندلات

عنوان لاتین: METHENAMINE HIPPURATE / METHENAMINE MANDELATE
نام تجاری: Mandamelh, Mandelamine, Mandelets
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک ادراري

icon

متيل‌دوپا

عنوان لاتین: METHYLDOPA
نام تجاری: Aldomet, Dopamet, Medimet, Novomedopa
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

متيل سلولز

عنوان لاتین: METHYLCELLULOSE
نام تجاری: Citrucel, Cologel, Maltsupex, Isopto, Moisture Drops, Naturale, Cellothyl
گروه دارویی : ملين

icon

ناپروکسن

عنوان لاتین: NAPROXEN
نام تجاری: Anaprox, Naprosyn, Naxon, Novonaprox
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ويتامين آ + دى

عنوان لاتین: VITAMIN A+D
نام تجاری:
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

نالوکسون

عنوان لاتین: NALOXONE HCL
نام تجاری: Narcan
گروه دارویی : آنتاگونيست موادمخدر

icon

ميدراميسين

عنوان لاتین: MITHRAMYCIN
نام تجاری: Mithracin, Plicamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک و ضد هيپرکلسمي

icon

متيمازول

عنوان لاتین: METHIMAZOLE
نام تجاری: Tapazole
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

آميل نيترات

عنوان لاتین: AMYL NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادكنندۀ عروق كرورنر

icon

پيراستام

عنوان لاتین: PIRACETAM
نام تجاری: Nootropil
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

محلول آمينو اسيد

عنوان لاتین: AMINO ACID SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده اسيد آمينه‌هاى لازم براى بدن انسان

icon

نيتروفورانتونين

عنوان لاتین: NITROFURANTOIN
نام تجاری: Faralan, Furan, Furanite, Nephronex, Nitrofan, Novofuran, Furadantoin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ويندزين سولفات

عنوان لاتین: VINDESINE SULFATE
نام تجاری: Eldisine
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

نفازولين هيدروکلرايد (يا نيترات)

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE HCL (Or Nitrate)
نام تجاری: Allerest, Comfort, Degest-2, Nafazair, Naoheon, Privine, Vaselear
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

هوموتروپين هيدروبرميد (چشمي)

عنوان لاتین: HOMATROPINE HYDROBROMIDE (optic)
نام تجاری: Homatrine . Homatrocel
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

متيلرگونووين مالئات

عنوان لاتین: METHYLERGONOVINE MALEATE
نام تجاری: Methergine
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

هيدروکار

عنوان لاتین: HYDROCARE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

نيستاتين

عنوان لاتین: NYSTATIN (Oral- Local)
نام تجاری: Mycostatin, Mykinal, Nadostine, Nilstat, Nyadem, Nystex, O-V Statin
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

موپيروسين

عنوان لاتین: MUPIROCIN
نام تجاری: Bactroban
گروه دارویی : ضد زردزخم

icon

متريزاميد

عنوان لاتین: METRIZAMIDE
نام تجاری: Amipaque
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

مپروبامات

عنوان لاتین: MEPROBAMATE
نام تجاری: Equanil, Meprospan, Miltown, Neuramata, Neurate, Restenil
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

بتامتازون (ال.آ)

عنوان لاتین: BETAMETHASONE L.A
نام تجاری: Celestone, Chronodose
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

ديپيرون

عنوان لاتین: DIPYRONE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

کلوتريمازول (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: CLOTRIMAZOLE (Vaginal & Topical)
نام تجاری: Lotrimin, Mycelex
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

محلول هومودياسيسس کنسانتره

عنوان لاتین: HEMODIALYSIS CONCENTRATE SOLUTLON
نام تجاری:
گروه دارویی : محلول دیالیز

icon

دگزاپانتنول

عنوان لاتین: DEXPANTHENOL
نام تجاری: Dexol, Ilopan, Panthoderm
گروه دارویی : محافظ پوست / نرم‌کننده

icon

دوبوتامين

عنوان لاتین: DOBUTAMINE HCL
نام تجاری: Dubutrex
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك B1

icon

پرفنازين

عنوان لاتین: PERPHENAZINE
نام تجاری: Phenazine, Trilafon
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

قطران زغال سنگ

عنوان لاتین: COAL TAR
نام تجاری: Aquatar, Estar, Poly tar, Psorigel, Tototar
گروه دارویی : ضدپسوريازيس، ضدسبوره

icon

محلول اينتراپريتونئول

عنوان لاتین: INTRAPERITONEAL DIALYSIS SOLUTION
نام تجاری:
گروه دارویی : محلول دیالیز صفاتی

icon

متفرومين

عنوان لاتین: METFORMIN HCL
نام تجاری: Glucophage
گروه دارویی : هيپوگليسميک خوراکى

icon

ليندين (گاما بنزن هگزاکلرايد)

عنوان لاتین: LINDANE (Gamma Benzene Hexachloride)
نام تجاری: G-Well. Kwildane.Scabena
گروه دارویی : ضدچرب/ ضدشپش

icon

هيدروکساريا

عنوان لاتین: HYDROXYUREA
نام تجاری: Hydrea
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

مافازولين ـ آنتازولين

عنوان لاتین: NAPHAZOLINE - ANTAZOLINE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ ضد احتقان چشمى

icon

ويتامين دى (کولئوکالسيفرول)

عنوان لاتین: VITAMIN D (Cholecalciferol)
نام تجاری: Dilta-D
گروه دارویی : ويتامين محلول در چربى

icon

مفنايد استات (موضعي)

عنوان لاتین: MAFENIDE ACETATE (Topical)
نام تجاری: Sulfamylon
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

جنتامايسين (چشمي)

عنوان لاتین: GENTAMICIN SULFATE (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم ـ آنتي‌بيوتيک چشمى

icon

متوکسيلن

عنوان لاتین: METHOXSALEN
نام تجاری: Meladinine, 8-Mop, Oxosralen, Ultramop
گروه دارویی : ضد ويتليگو، ضد پسوريازيس

icon

آنتي‌هيستامين دکونژستانت

عنوان لاتین: ANTIHISTAMINE DECONGESTANT
نام تجاری: Naldecon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

فوروزمايد(لازکس)

عنوان لاتین: FUROSEMIDE (Lasix)
نام تجاری:
گروه دارویی : ديورتيك

icon

ليدوکائين (گزلوکائين ۱%ـ ۲%)

عنوان لاتین: LIDOCAINE HCL (Xylocaine 1% - 2%)
نام تجاری: Anestacon. Baylocaine. Delcaine. Dilocaine. Nervocaine. Nulicaine. Xylocaine
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

هيدروژن پروکسايد

عنوان لاتین: HYDROGEN PEROXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

کلوفيبرات

عنوان لاتین: CLOFIBRATE
نام تجاری: Atromid-s, Claripex, Novo Fibrate
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

نيتروفوروزان (موضعي)

عنوان لاتین: NITROFURAZONE (Topical)
نام تجاری: Furacin, Nitrofural
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

منيزيوم سولفات

عنوان لاتین: MAGNESIUM SULFATE
نام تجاری: Epsom Salt, Sulmages
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

بتانکول کلرايد

عنوان لاتین: BETHANECHOL CHLORIDE
نام تجاری: Duvoid, Myotonachol, Urabeth, Urecholine
گروه دارویی : محرك دستگاه ادرارى و گوارش

icon

هيدروکوئينون

عنوان لاتین: HYDROQUINONE
نام تجاری: Eldoquin. Melanex . Pabaquinone.Solaquin
گروه دارویی : بی‌رنگ‌کننده

icon

ريفامپين

عنوان لاتین: RIFAMPIN (Rifampicin)
نام تجاری: Rifadin, Rimactane, Rofact
گروه دارویی : ضد سل، ضد جذام

icon

هيدروکورتيزون (موضعى ـ چشمي)

عنوان لاتین: HYDROCORTISONE (Topical-Optical)
نام تجاری:
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

هيدروکسي‌زين/ هيدروکسي‌زين پاموات

عنوان لاتین: HYDROXYZINE HCL / HYDROXYZINE PAMOATE
نام تجاری: Atrax . Atozine . Durrax . E-Vista . Hyzin-50 . Orgatrax . Vistaril . Vistacon . Vistaject
گروه دارویی : آرام بخش / خواب آور

icon

وينکريستين سولفات

عنوان لاتین: VINCRISTINE SULFATE
نام تجاری: LCR, Oncovin, VCR
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

آمرينون لاکتات

عنوان لاتین: AMRINONE LACTATE
نام تجاری: Inicor
گروه دارویی : اينوتروپيك، گشادكننده عروق

icon

کلرام‌بوسيل (لوکران)

عنوان لاتین: CHLORAMBUCIL (leukeran)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

ديفن هيدرامين

عنوان لاتین: DIPHENHYDRAMINE HCL
نام تجاری: Allerdyl, Ben-Allergin, Benadryl, Dihydrex, Diphen, Nardyl, Tusstat, Valdrene
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

پيريدوستيگمين برميد

عنوان لاتین: PYRIDOSTIGMINE BROMIDE
نام تجاری: Mestinon, Regonol
گروه دارویی : كولينرژيك

icon

دکستران ۴۰

عنوان لاتین: DEXTRAN 40
نام تجاری: Gentran 40, Hyskon, 10% LMD, Rheomacrodex
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

برموکريپتين (پارلودل)

عنوان لاتین: BROMOCRIPTINE MESYLATE (Parlodel)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست‌هاى گيرنده‌هاى دوپاميني، محرك تخمك‌گذاري، مهار ترشح هورمون رشد

icon

VITAMIN C

عنوان لاتین:
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

آيوداين

عنوان لاتین: IODINE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروهای تیروئید، ضدعفونی موضعی

icon

آهن دکستران (کمپلکس)

عنوان لاتین: IRON DEXTRAN (Complex)
نام تجاری: Feostst . Feronium . Imferon . Irodex . Proferdex
گروه دارویی : خون‌سازى

icon

کرومولين سديم

عنوان لاتین: CROMOLYN SODIUM
نام تجاری: Cromoglycate, Intal
گروه دارویی : ضدآسم/آنتي‌هيستامين

icon

سديم هيالورونات

عنوان لاتین: SODIUM HYALURONATE
نام تجاری: Amusic, Healon
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

متيل ساليسيلات

عنوان لاتین: METHYL SALICYLATE
نام تجاری: Ben-Gay, Surin, Patogestine, Tevagestien
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

سيتارابين

عنوان لاتین: CYTARABINE
نام تجاری: Cytosar, Cytosine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

کلينداميسين در الکل (موضعي)

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN IN ALCOHOL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد آكنه / آنتي‌بيوتيك موضعى

icon

گلوتاميک اسيد هيدروکلرايد

عنوان لاتین: GLUTAMIC ACID HYDROCHLORIDE
نام تجاری: Acidukin . Acigkumine
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

کورتيکوتروپين

عنوان لاتین: CORTICOTROPIN (ACTH)
نام تجاری: Acthar, Cortigel
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

گلوکاگون

عنوان لاتین: GLUCAGON HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدهیپوگلیسمی

icon

بتامتازون دي‌سديم فسفات

عنوان لاتین: BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
نام تجاری: Betnesol, Celestone Phosphate
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)

icon

آنتوساينوسايد ـ آ

عنوان لاتین: ANTHOCYANOSIDE-A
نام تجاری: Difrarel-E, Difrarel-100
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

نورپينفرين تزريقى

عنوان لاتین: NOREPINEPHRINE INJECTION
نام تجاری: Levarterenol, Levophed
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

پيريلامين مالئات

عنوان لاتین: PYRILAMINE MALEATE
نام تجاری: Anthisan, Nisaval, Parmal
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

سيتراتس (پتاسيم يا سديم سيترات و سيتريک اسيد)

عنوان لاتین: CITRATES (Potassium or sodium Citrates & Citric Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌كننده ادرار، ضد سنگ‌هاى ادرارى

icon

ديترانول (آنترالين)

عنوان لاتین: DITHRANOL (Anthralin)
نام تجاری: Anthra-derm, Anthroforte, Drithocreme, Drithoscalp
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

هيروکسي‌کلروکواين سولفات

عنوان لاتین: HYROXYCHLOROQUINE SULFATE
نام تجاری: Plaquenil Sulfate
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

امتين

عنوان لاتین: EMETINE HCL
نام تجاری: Hemometina
گروه دارویی : ضد آميب

icon

آمينوفيلين (تئوفيلين اتيلن دياميد)

عنوان لاتین: AMINOPHYLLINE (Theophylline ethylenediamine)
نام تجاری: Amoline, Phyllocontin, Somophyline, Truphylline
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

اوروکيناز

عنوان لاتین: UROKINASE
نام تجاری: Abbokinase, Open - Cath
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

تيوتپا

عنوان لاتین: THIOTEPA
نام تجاری: TSPA
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

لوودوپا ـ سى

عنوان لاتین: LEVODOPA-C
نام تجاری: Sinemet
گروه دارویی : ضدپاركينسون

icon

ژلاتين

عنوان لاتین: GELATIN FOAM
نام تجاری: Gelfoam
گروه دارویی : بندآورنده خون (هموستاتیک)

icon

ليوتيرونين سديم

عنوان لاتین: LIOTHYRONINE SODIUM
نام تجاری: Cytomel. Tertroxin
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

فنترمين

عنوان لاتین: PHENTERMINE HCL
نام تجاری: Adipex-p, Fastin, Inonamine,Obephen, Obermine, Obestin, Parmine, Phentrol, Tonamin, Unifast, Wilpower.
گروه دارویی : محرک مغزى

icon

زغال فعال

عنوان لاتین: CHARCOAL ACTIVITED
نام تجاری: Charco Caps
گروه دارویی : دفع سم از بدن، ضدنفخ و ضداسهال

icon

ديازپام

عنوان لاتین: DIAZEPAM
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کو ـ تريماگزازول (باکتريم) (سولفامتوگزازول و تريمتوپريم)

عنوان لاتین: CO-TRIMOXAZOLE (Bactrim) (sulfamethoxazole & trimethoprim)
نام تجاری: Apo-Sulfatrim Cotrim, Protrim, Roubac, Sulmeprim
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کواناکرين

عنوان لاتین: QUINACRINE HCL
نام تجاری: Atabrine
گروه دارویی : ضد كرم

icon

پيريمتامين

عنوان لاتین: PYRIMETHAMINE
نام تجاری: Daraprim
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

کلرديازپوکسايد

عنوان لاتین: CHLORDIAZEPOXIDE HCL
نام تجاری: Librium, Libritabs, Lipoxide, Murcil, Sereen.
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

نافسيلين سديم

عنوان لاتین: NAFCILLIN SODIUM
نام تجاری: Nafcil, Nallpen, Unipen.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

پروتامين سولفات

عنوان لاتین: PROTAMINE SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر هپارين

icon

پيريوينيوم پاموات

عنوان لاتین: PYRVINIUM PAMOATE
نام تجاری: Vanquin
گروه دارویی : ضد كرم

icon

دايجستيو

عنوان لاتین: DIGESTIVE
نام تجاری: Festal, Onoton
گروه دارویی : ضد سوءهاضمه

icon

ايزوپروترنول/ ايزوپروترنول سولفات

عنوان لاتین: ISOPROTERENOL HCL/ISOPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Isoprel. Mistometer. Norisodrine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

صفحه 2 از 8ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها