مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

سين‌ناريزين

عنوان لاتین: CINNARIZINE
نام تجاری: Itugeron Fort, Stugeron
گروه دارویی : ضد سرگيجه، درمان ضايعات عروق محيطى

icon

سيمفيبرات

عنوان لاتین: SIMFIBRATE
نام تجاری: Chelosuloin, Lipsuloin
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

سيمتيدين

عنوان لاتین: CIMETIDINE
نام تجاری: Novo-Cimetidinc, Peptol, Tagamet
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

سيليزين

عنوان لاتین: CYCLIZINE HCL
نام تجاری: Marezine HCL
گروه دارویی : ضداستفراغ، آنتي‌هيستامين، آنتي‌كولينرژيك

icon

سيلورنيترات

عنوان لاتین: SILVER NITRATE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

سيلور سولفوديازين

عنوان لاتین: SILVER SULFADIAZINE
نام تجاری: Silvadene
گروه دارویی : ضدعفوني‌کننده پوست

icon

سيکلوفسفاميد

عنوان لاتین: CYCLOPHOSPHAMIDE
نام تجاری: Cytoxan, neosar, Procytax
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

سيکلوسرين

عنوان لاتین: CYCLOSERINE
نام تجاری: Seromycin
گروه دارویی : ضد سل

icon

سيکلوسپرين

عنوان لاتین: CYCLOSPORINE
نام تجاری: Sandimmun
گروه دارویی : مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

سيکلوپنتولات (چشم)

عنوان لاتین: CYCLOPENTOLATE HCL (Optic)
نام تجاری: Cyclogyl, Mydplegic
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

سيسپلاتين

عنوان لاتین: CISPLATIN
نام تجاری: C.T.S - D.D.P, Plational
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

سيساپريد

عنوان لاتین: CISAPRIDE
نام تجاری: Prepulsid
گروه دارویی : افزايش حركات گوارشى

icon

سيتيکولين سديم

عنوان لاتین: CITICOLINE SODIUM
نام تجاری: Neurocholine
گروه دارویی : افزايش‌دهندۀ جريان خون مغز

icon

سيتراتس (پتاسيم يا سديم سيترات و سيتريک اسيد)

عنوان لاتین: CITRATES (Potassium or sodium Citrates & Citric Acid)
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌كننده ادرار، ضد سنگ‌هاى ادرارى

icon

سيتارابين

عنوان لاتین: CYTARABINE
نام تجاری: Cytosar, Cytosine Arabinoside
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - مهاركنندۀ سيستم ايمنى

icon

سيپروهپتادين

عنوان لاتین: CYPROHEPTADINE HCL
نام تجاری: Periactin, Vimicon
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

سيپروفلوگزاسين

عنوان لاتین: CIPROFLOXACIN HCL
نام تجاری: Cipro
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سيپروترون کامپاند

عنوان لاتین: CYPROTERONE COMPOUND
نام تجاری: Diane
گروه دارویی : ضدآندروژني، جلوگيرى از حاملگى

icon

سيپروترون استات

عنوان لاتین: CYPROTERONE ACETATE
نام تجاری: Androcur
گروه دارویی : ضدآندروژن

icon

سيانوکوبالاماتين (ويتامين ب ۱۲)/ هيدروگزوکوبالامين

عنوان لاتین: CYANOCOBALAMIN (Vitamin B12)/Hydroxocobalamin
نام تجاری: Anacobin, Betalin 12, Crystamine, Cyanabin, Redisol, Sytobcx
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

سوماتوتروپين (هورمون رشد)

عنوان لاتین: SOMATOTROPIN (Human Growth Hormone)
نام تجاری: Humatrope
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

سولفي‌سوکسازول

عنوان لاتین: SULFISOXAZOLE
نام تجاری: Gulfasin, Lipo Gantricin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سولفور

عنوان لاتین: SULFUR
نام تجاری: Acne Aid
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

سولفور ـ اس

عنوان لاتین: SULFOR - S
نام تجاری: Vanseb
گروه دارویی : ضدسبوره و آکنه

icon

سولفاستاميد سديم (چشمي)

عنوان لاتین: SULFACETAMIDE SODIUM (Ophthalmic)
نام تجاری: Bleph 10, Cetamide, Ophthecet, Sebizon, Sodium Sulamyd
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سولفاسالازين

عنوان لاتین: SULFASALAZINE
نام تجاری: Azaline, Azulfidine, PMS Sulfasalazine, E.C.Salazopyrin
گروه دارویی : ضدالتهاب

icon

سولفاديازين

عنوان لاتین: SULFADIAZINE
نام تجاری: Microsulfon
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سولفادوکسين ـ پى

عنوان لاتین: SULFADOXINE-P
نام تجاری: Fansidar
گروه دارویی : ضدمالاريا

icon

سولفات باريم

عنوان لاتین: BARIUM SULFATE
نام تجاری: Baricon, Baro-Cat-Baroflave, Barosperse
گروه دارویی : ماده حاجب دستگاه گوارش

icon

سولپيريد

عنوان لاتین: SULPIRIDE
نام تجاری: Sursumid, Champioongl, Dogmatil, Dolmatil
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

سوکرالفات

عنوان لاتین: SUCRALFATE
نام تجاری: Carafate
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

سوفنتانيل سيترات

عنوان لاتین: SUFENTANYL CITRATE
نام تجاری: Sufenta
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

سوربيتول

عنوان لاتین: SORBITOL
نام تجاری: Glucitol, Sorbex, Sobax
گروه دارویی : ملين

icon

سوتالول

عنوان لاتین: SOTALOL
نام تجاری: Beta Cardone
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

سلنيوم سولفيد

عنوان لاتین: SELENIUM SULFIDE
نام تجاری: Exsel, Selsum Blue
گروه دارویی : ضد سبوره و آکنه، ضد قارچ

icon

سکوباربيتال سديم

عنوان لاتین: SECOBARBITAL SODIUM
نام تجاری: Seconal Sodium
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

سکرتين

عنوان لاتین: SECRETIN
نام تجاری: Secretin-Ferring
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى در اختلال عملکرد پانکراس

icon

سفوتاگزيم سديم

عنوان لاتین: CEFOTAXIME SODIUM
نام تجاری: Claforan
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفرادين

عنوان لاتین: CEPHRADINE
نام تجاری: Anspor, Velosef
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفتيزوگزيم

عنوان لاتین: CEFTIZOXIME SODIUM
نام تجاری: Cefizox
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفترياگزون سديم

عنوان لاتین: CEFTRIAXONE SODIUM
نام تجاری: Rocephin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفتازيميد

عنوان لاتین: CEFTAZIDIME
نام تجاری: Fortum, Fortaz, Tazicef, Tazidime
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفالکسين

عنوان لاتین: CEPHALEXIN
نام تجاری: Cefanex, Keflex, Keftab
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفازولين سديم

عنوان لاتین: CEFAZOLIN SODIUM
نام تجاری: Ancef, Kefzol
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سفاتولين سديم

عنوان لاتین: CEPHALOTHIN SODIUM
نام تجاری: Keflin, Seffin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سرماخوردگى کودکان

عنوان لاتین: CHILDREN COLD
نام تجاری: Coricidin, Demilets
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

سرم آلبومين معمولى

عنوان لاتین: NORMAL ALBUMIN SERUM
نام تجاری: Albuconn, Albuminar, Albutein 5%, 25% Buminate 5%, 25% Buminate 5%, 25%, Plasbumin.
گروه دارویی : افزايش‌دهنده حجم پلاسما

icon

سديم هيالورونات

عنوان لاتین: SODIUM HYALURONATE
نام تجاری: Amusic, Healon
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

سديم والپروات

عنوان لاتین: VALPROATE SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سديم نيتريت

عنوان لاتین: SODIUM NITRITE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

سديم لاکتات

عنوان لاتین: SODIUM LACTATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌کننده سيستميک

icon

سديم کلرايد (سيستمي)

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE (Systemic)
نام تجاری: Slo-Salt
گروه دارویی : تأمين آب و الکتروليت‌ها

icon

سديم کلرايد

عنوان لاتین: SODIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - شستشودهندۀ چشم

icon

سديم کروموگليسات

عنوان لاتین: SODIUM CROMOGLYCATE
نام تجاری: Allergocrom, Hay-corm
گروه دارویی : چشم ـ ضد حساسيت چشمى

icon

سديم فلورايد

عنوان لاتین: SODIUM FLUORIDE
نام تجاری: Flucoal, Fluorinse, Fluoritabs, Pediaflor, Thera-Flur-N, Zymafluor
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

سديم سيترات

عنوان لاتین: SODIUM CITRATES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سديم ساليسيلات

عنوان لاتین: SODIUM SALICYLATE
نام تجاری: Uracel - 5
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

سديم تيوسولفات (سديم هيپوسولفات)

عنوان لاتین: SODIUM THIOSULFATE (Sodium Hyposulfate)
نام تجاری: Thiosulfin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

سديم تترادسيل سولفات

عنوان لاتین: SODIUM TETRADECYL SULFATE
نام تجاری: Sotradecol 1%
گروه دارویی : سخت‌کننده عروق

icon

سديم پلي‌استيرن سولفانات

عنوان لاتین: SODIUM POLY STYRENE SULFONATE
نام تجاری: kayexalate
گروه دارویی : رزين دفع‌کننده پتاسيم

icon

سديم بيوفسفات/ سديم فسفات

عنوان لاتین: SODIUM BIPHOSPHATE / SODIUM PHOSPHATE
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

سديم بيکربنات

عنوان لاتین: SODIUM BICARBONATE
نام تجاری:
گروه دارویی : قليائي‌کننده

icon

سديم بنزوات

عنوان لاتین: SODIUM BENZOATE
نام تجاری:
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصي، ماده محافظ.

icon

ستيل‌پيرادينيوم کلرايد

عنوان لاتین: CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE
نام تجاری: Cepacol
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

ستيبوگلوکونات سديم

عنوان لاتین: STIBOGLUCONATE SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد لشمانيوز.

icon

ستريميد ـ سى

عنوان لاتین: CETRIMIDE-C
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

سترونتيوم کلرايد

عنوان لاتین: STRONTIUM CHLORIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : دهان و دندان

icon

سترپتوميسين سولفات

عنوان لاتین: STREPTOMYCIN SULFATE
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سترپتوکيناس

عنوان لاتین: STREPTOKINASE
نام تجاری: Kabikinase, Streptase
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

سپيرونولاکتون

عنوان لاتین: SPIRONOLACTONE
نام تجاری: SPIRONOLACTONE
گروه دارویی :

icon

سپيراميسين

عنوان لاتین: SPIRAMYCIN
نام تجاری: Rovamycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

سپکتينوميسين دي‌هيدروکلرايد

عنوان لاتین: SPECTINOMYCIN DIHYDROCHLORIDE
نام تجاری: Trobicin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ساليسيليک اسيد

عنوان لاتین: SALICYLIC ACID
نام تجاری: Calicylic Acid, Compound W, Freezone, Hydrisalic, Keralyt, Occlusal, Salacid, SaliGel, Saloni
گروه دارویی : ضدزگيل، کراتوليتيک

icon

سالتيام

عنوان لاتین: SULTHIAME
نام تجاری: Ospolot
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

سالبوتامول

عنوان لاتین: SALBUTAMOL
نام تجاری: Proventil, Ventolin
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

ساکسينيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Anectine, incert, Quelicin, Sucostrin, Succinyl
گروه دارویی : شل‌کننده عضلات

icon

ساسکارين سديم

عنوان لاتین: SACCHARIN SODIUM
نام تجاری:
گروه دارویی : شيرين‌کننده مصنوعي.