مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

ايوپيدول کامپاند

عنوان لاتین: IOPYDOL COMPOUND
نام تجاری:
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ايوپنويک

عنوان لاتین: IOPANOIC ACID
نام تجاری: Telepaqu
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ايوپرومايد

عنوان لاتین: IOPROMIDE
نام تجاری: Ultravist 300. Ultravist 370
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

اينوزين پارانوبکس

عنوان لاتین: INOSINE PRANOBEX
نام تجاری: Inosiplex . Isoprinosine
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

اينسکت رپلنت

عنوان لاتین: INSECT REPELLENT
نام تجاری: Flype
گروه دارویی : دورکننده حشرات

icon

ايندومتاسين/ ايندومتاسين سديم

عنوان لاتین: INDOMETHACIN/ INDOMETHACIN SODIUM
نام تجاری: Indameth . Indocid . Indocin SR
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

ايندوساينين

عنوان لاتین: INDOCYANINE
نام تجاری: Green
گروه دارویی : داروى کمک تشخيصى

icon

اينترفروند آلفا

عنوان لاتین: INTERFERON ALFA-2A/INTERFERON ALFA-2B
نام تجاری: Referon-a . Intron
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

اينترفرون گاما

عنوان لاتین: INTERFERON GAMMA
نام تجاری: Actimmunne
گروه دارویی : تقویت‌کننده سیستم ایمنی

icon

ايميپيدين ـ سيلاستاتين سديم

عنوان لاتین: IMIPENEM-CILASTATIN SODIUM
نام تجاری: Primaxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

ايمي‌پرامين

عنوان لاتین: IMIPRAMINE HCL
نام تجاری: Sk-Pramine . Tanimine. Tipramine. Tofrenil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ايکتيول

عنوان لاتین: ICHTHYOL (Ichthammol)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

ايزونيازيد

عنوان لاتین: ISONIAZID (INH)
نام تجاری: Isotamine. Laniazid. Nydrazid. Rimifon. Teebaconin
گروه دارویی : ضد سل

icon

ايزوکسي‌پرين

عنوان لاتین: ISOXSUPRINE HCL
نام تجاری: Duvadilan . Vasolidan. Voxsuprine
گروه دارویی : گشادکنندۀ عروق محیطی

icon

ايزوکربکسازيد

عنوان لاتین: ISOCARBOXAZID
نام تجاری: Marplan
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ايزوفلوران

عنوان لاتین: ISOFLURANE
نام تجاری: Frone
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

ايزوفلوروفات

عنوان لاتین: ISOFLUROPHATE
نام تجاری: Floropryl. Froane
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

ايزوفاميد

عنوان لاتین: ISOSFAMIDE
نام تجاری: Ifex
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايزوسربيد دي‌نيترات

عنوان لاتین: ISOSORBIDE DINITRATE
نام تجاری: Coronex . Dilatrate. Isordil . Isonate. Isotrate. Sorbide. Sorbitrate.
گروه دارویی : ضدآنژین صدری

icon

ايزوترتينوئين

عنوان لاتین: ISOTRETINOIN
نام تجاری: Accutan
گروه دارویی : ضد آکنه

icon

ايزوپروترنول/ ايزوپروترنول سولفات

عنوان لاتین: ISOPROTERENOL HCL/ISOPROTERENOL SULFATE
نام تجاری: Isoprel. Mistometer. Norisodrine
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

ايدوکسوريدين ـ آي‌دي‌يو (چشمي)

عنوان لاتین: IDOXURIDINE - IDU (Ophthalmic)
نام تجاری: Dendrid . Herplex . IDU . Stoxil
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

ايداروبيسين

عنوان لاتین: IDARUBICIN HCL
نام تجاری: Idamycin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ايتراکوتازول

عنوان لاتین: ITRACONAZOLE
نام تجاری: Sporanox
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

ايپودات کلسيم

عنوان لاتین: IPODATE CALCIUM
نام تجاری: Oragrafin Calcium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ايپودات سديم

عنوان لاتین: IPODATE SODIUM
نام تجاری: Oragrafin Sodium
گروه دارویی : ماده حاجب

icon

ايبوپروفن

عنوان لاتین: IBUPROFEN
نام تجاری: Avil . Amersal . Apsifen . Brufen. Hatran . Medipren . Nuprin. Rufen . Trendar
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

اوروکيناز

عنوان لاتین: UROKINASE
نام تجاری: Abbokinase, Open - Cath
گروه دارویی : آنزيم ترومبوليتيک

icon

اورال کنتراسپتيو

عنوان لاتین: ORAL CONTRACEPTIVES
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

انفلوران

عنوان لاتین: ENFLURANE
نام تجاری:
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

انسولين. زينک سوسپانسيون

عنوان لاتین: INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

انسولين تزريقى (انسولين انسانى معمولي)

عنوان لاتین: INSULIN INJECTION (Human Regular Insulin)
نام تجاری: Humulin R . Novolin R. Regular Insulin . Velosulin . Velosulin Human
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

انسولين بي‌فازيک ايزوفان

عنوان لاتین: BIPHASIC ISOPHANE INSULIN
نام تجاری: Humaulin 70/30 . Mix-trad
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

انسولين ايزوفان

عنوان لاتین: INSULIN ISOPHANE (NPH)
نام تجاری: Humulin N. Insulatard . Novolin N.
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

انسولين

عنوان لاتین: REGULAR INSULIN
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

انالاپريل مالئات

عنوان لاتین: ENALAPRIL MALEATE
نام تجاری: Vasotec
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

امولسيفايد چرب

عنوان لاتین: EMULSIFIED FAT
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كالرى و موادغذائى

icon

امگا ـ ۳ مارين تري‌گليسيريد

عنوان لاتین: OMEGA-3 Marine Triglyceride
نام تجاری: Maxepa
گروه دارویی : تأمين پيش‌سازهاى تري‌گليسريد

icon

امتين

عنوان لاتین: EMETINE HCL
نام تجاری: Hemometina
گروه دارویی : ضد آميب

icon

امپرازول

عنوان لاتین: OMEPRAZOLE
نام تجاری: Losec, Prilosec
گروه دارویی : ضد ترشح اسيد معده

icon

اگزيبوتينين کلرايد

عنوان لاتین: OXYBUTYNIN CHLORIDE
نام تجاری: Ditropan
گروه دارویی : ضداسپاسم / ضدنفخ

icon

اگزاندرونول

عنوان لاتین: OXNADROLONE
نام تجاری: Oxandrin
گروه دارویی : محرک آنابوليسم بافتى

icon

اگزازپام

عنوان لاتین: OXAZEPAM
نام تجاری: Ox-Parn, Serax, Zepex
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

اکوتيوفات يدور

عنوان لاتین: ECHOTHIOPHATE IODIDE
نام تجاری: Echodide, Phospholine Iodide
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

اکسيمتولون

عنوان لاتین: OXYMETHOLONE
نام تجاری: Adroyd, Anadrol, Anapolon
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

اکسيد منيزيوم

عنوان لاتین: MAGNESIUM OXIDE
نام تجاری: Mag-Ox, Maox, Par-Mag, Uro-Mag
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، ملين

icon

اکسي‌توسيک

عنوان لاتین: OXYTOCIN
نام تجاری: Pitocin, Syntocin
گروه دارویی : اکسي‌توسيک

icon

اکسي‌تتراسايکلين

عنوان لاتین: OXYTETRACYCLINE
نام تجاری: EP Mycin, Terramycin, Uri-Tet
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اکسپکتورانت کدئين

عنوان لاتین: EXPECTORANT CODEINE
نام تجاری: Histolit DC
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

اکسپکتورانت

عنوان لاتین: EXPECTORANT
نام تجاری: Benadryl - Expectorant
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

اکسپکتورانت ـ دى

عنوان لاتین: EXPECTORANT-D
نام تجاری: Histolit-D
گروه دارویی : خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان

icon

هورمون سوماتواستاتين

عنوان لاتین: OCTREOTIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : هورمون سوماتواستاتين

icon

اکاليپتوس

عنوان لاتین: EUCALYPTUS
نام تجاری: Tumagrippe
گروه دارویی : بخور

icon

افلوکساسين

عنوان لاتین: OFLOXACIN
نام تجاری: Floxin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

افدرين سولفات يا هيدروکلرايد

عنوان لاتین: EPHEDRINE SULFATE OR HCL
نام تجاری: Ectosule, Efedron, Ephedsol, Vatronol
گروه دارویی : ضداحتقان بينى

icon

اشک مصنوعى

عنوان لاتین: ARTIFICAL TEARS (Hypromellose)
نام تجاری: Adapettes, Adsorbotear, Hypotears, Isopto Alkaline, Isopto tears, Muri Tears Solution, Neotears, Tears Plus,…
گروه دارویی : اشك مصنوعى

icon

اسي‌کلوير سديم

عنوان لاتین: ACYCLOVIR SODIUM
نام تجاری: Acycloguanosine, Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

اسي‌کلوير (چشمى و موضعي)

عنوان لاتین: ACYCLOVIR (Ophthalmic & Topical)
نام تجاری: Zovirax
گروه دارویی : آنتي‌بيوتيک موضعى

icon

اسيد اسکوربيک (ويتامين سي)

عنوان لاتین: ASCORBIC ACID (Vitamin C)
نام تجاری: Arco-Cee, Ascorbicap, Cebid, C-Long, Cenolate, Cemil-1000, Cevalin, Vevito, Vita Cee
گروه دارویی : ويتامين C

icon

اسنوکومرول

عنوان لاتین: ACENOCUMAROL
نام تجاری: ACENOCUMAROL
گروه دارویی : ضدانعقاد (مشتق كومارين)

icon

استيل‌کولين کلرايد (داخل چشمى)

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular)
نام تجاری:
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

استيل‌کولين کلرايد

عنوان لاتین: ACETYLCHOLINE CHLORIDE
نام تجاری: Miochol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

استيل سيستين

عنوان لاتین: ACETYLCYSTEINE
نام تجاری: Mucomyst, Mucosol, Parvolex
گروه دارویی : موكوليتيك

icon

استيل ساليسيک اسيد ( آ.اس.آ)

عنوان لاتین: ACETYL SALYCILIC ACID (A.S.A)
نام تجاری: Aspirin, Ancasal, Aspergum, Buffinol, Empirin, Entrophen,…
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

استيک اسيد

عنوان لاتین: ACETIC ACID
نام تجاری: Bulk
گروه دارویی : قابض و شستشودهنده

icon

استروژن، کونژوگيت (سيستميک)

عنوان لاتین: ESTROGENS, CONJUGATED (Systemic)
نام تجاری: Estrocon, Premarin, Progens
گروه دارویی : استروژن

icon

استراديول والرات

عنوان لاتین: ESTRADIOL VALERATE
نام تجاری: Delestrogen, Dioval, Duragen, Estraval-p.A, Feomogex, Valergen
گروه دارویی : استروژن

icon

استامينوفن کدئين

عنوان لاتین: ACETAMINOPHEN CODEINE
نام تجاری: Phenophen, Tylenol
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

استامينوفن

عنوان لاتین: ACETAMINOPHEN
نام تجاری: Acenol, Acephen, Anancin-3, Anuphen, Apap, Atasol, Compain, Datril, Paracetamel, Tylenol, Valadol, Valarin, Tempra
گروه دارویی : ضد تب / ضد درد

icon

استازولاميد

عنوان لاتین: ACETAZOLAMIDE
نام تجاری: AK-zol, Cefazol, Dazamide, Hydrazol,
گروه دارویی : ديورتيك، مهاركنندهٔ كربنيك آنهيدراز

icon

اريترومايسين اتيل‌سوکسينات/ استولات/ ستيرات/ لاکتوبيونات

عنوان لاتین: ERYTHYROMYCIN ETHYLSUCCINATE/ESTOLATE/STERATE/ LACTOBIONATE
نام تجاری: Akne-Mycin, Ery-Tab, Novorythro Robimycin, Erythrocin, Staticin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اريترومايسين (چشمي)

عنوان لاتین: ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)
نام تجاری: AK-Mycin, Ilotycin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

اريتروپيتين

عنوان لاتین: ERYTHROPOIETIN
نام تجاری: Eprex
گروه دارویی : محرك دستگاه خون‌ساز

icon

اروگوتامين کامپاند

عنوان لاتین: ERGOTAMINE COMPOUND
نام تجاری: Migril
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

اروگوتامين ـ سى

عنوان لاتین: EROGOTAMINE -C
نام تجاری: Cofergot Tablet, Cafetate Tablets, Ercatab, Ergocaff Tablet, Wigraine Tablets
گروه دارویی : ضد ميگرن

icon

ادي‌تي‌ايت کلسيم سديم

عنوان لاتین: EDETATE CALCIUM DISODIUM
نام تجاری: Calcium Disodium Versenate
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات سنگين

icon

ادي‌تي‌ايت دي‌سديم

عنوان لاتین: EDETATE DISODIUM (EDTA)
نام تجاری: Chelamid, Disotate, Endrate
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با فلزات

icon

ادلت‌کلد

عنوان لاتین: ADULT COLD
نام تجاری: AF.Corisan, Dristan
گروه دارویی : ضد سرماخوردگى

icon

ادروفونيوم کلرايد

عنوان لاتین: EDROPHONIUM CHLORIDE
نام تجاری: Tensilon
گروه دارویی : كولينرژيك، آنتي‌كولين استراز.

icon

ادي‌تي‌ايت دي‌کبالت

عنوان لاتین: DICOBALT EDETATE
نام تجاری:
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سيانور

icon

اچ.پي.ام. سى

عنوان لاتین: HPMC
نام تجاری: Coatel
گروه دارویی : چشم، کمک به جراحی چشم

icon

اتينيل استراديول

عنوان لاتین: ETHINYL ESTRADIOL
نام تجاری: Estinyl, Feminone, Progynon
گروه دارویی : استروژن

icon

اتيلسترنول

عنوان لاتین: ETHYLESTRENOL
نام تجاری: Orgabolin, Maxibolin
گروه دارویی : آنابوليك آندروژنى

icon

اتيدرونات سديم

عنوان لاتین: ETIDRONATE DISODIUM
نام تجاری: Didrenol, EHDP
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

اتيپوسايد

عنوان لاتین: ETOPOSIDE
نام تجاری: Vepside, VP-16-23
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

اتوميدات

عنوان لاتین: ETOMIDATE
نام تجاری: Amidate
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

اتوسوکسيميد (زارونتين)

عنوان لاتین: ETHOSUXIMIDE (Zarontin)
نام تجاری: سوكسين ايميد
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

اترتينات

عنوان لاتین: ETRETINATE
نام تجاری: Tigasone, Tegison
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

اتامبوتول

عنوان لاتین: ETHAMBUTOL HCL
نام تجاری: Etibi, Myambutol
گروه دارویی : ضد سل

icon

اتاکرينات اسيد/ سديم

عنوان لاتین: ETHACRYNATE ACID/SODIUM
نام تجاری: Edecrin
گروه دارویی : ديورتيك

icon

اتاکريدين لاکتات

عنوان لاتین: ETHACRIDINE LACTATE
نام تجاری: Rivanol
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

اپي‌نفرين بيتارات يا هيدروکلرايد (چشمي)

عنوان لاتین: EPHINEPHRINE BITARTRATE OR HCL (Ophthalmic)
نام تجاری: Adrenalin Chloride, Epifrin, Epitrate, Glaucon
گروه دارویی : چشم - گشادكننده مردمك چشم

icon

اپي‌نفرين

عنوان لاتین: EPINEPHRINE
نام تجاری: Adrenalin
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيك

icon

اپي‌روبيسين

عنوان لاتین: EPIRUBICIN HCL
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

ابيدوکسيم کلرايد

عنوان لاتین: OBIDOXIME CHLORIDE
نام تجاری: Toxogonin
گروه دارویی : پادزهر مسموميت با سموم ارگانوفسفره