مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

تيومالات (تيومالات طلا)

عنوان لاتین: GOLD SODIUM THIOMALATE (Sodium Aurothiomalate)
نام تجاری: Myochrysine
گروه دارویی : ضدآرتریت

icon

تيوگوانين

عنوان لاتین: THIOGUANINE
نام تجاری: Lanvis
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک، آنتي‌متابوليت

icon

تيوريدازين

عنوان لاتین: THIORIDAZINE HCL (Mellaril)
نام تجاری: Melleril, Millazine, Novoridazine, Thioril
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

تيوتيگزن

عنوان لاتین: THIOTHIXENE
نام تجاری: Navane
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

تيوتپا

عنوان لاتین: THIOTEPA
نام تجاری: TSPA
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تيوپنتال سديم

عنوان لاتین: THIOPENTAL SODIUM
نام تجاری: Pentothal, Intraval-Na
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

تيمولول مالئات (چشمي)

عنوان لاتین: TIMOLOL MALEATE (optic)
نام تجاری: Blocadren, Timoptic
گروه دارویی : چشم - درمان گلوكوم

icon

تيروتروپين (هورمون تيروئيد ستيمولاتينگ يا تي‌اس‌اچ)

عنوان لاتین: THYROTROPIN (Thyroid Stimulating Hormone or TSH)
نام تجاری: Thyropar
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

تيروئيد

عنوان لاتین: THYROID
نام تجاری: Armour Thyroid, Thrar, West Thyroid
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

تيتانيوم دي‌اکسيد

عنوان لاتین: TITANIUM DIOXIDE
نام تجاری:
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

تيامين (ويتامين ب ۱)

عنوان لاتین: THIAMINE HCL (Vitamin B1)
نام تجاری: Apatate Drops, Dewon, Revitonus, Tiafa
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

تياستازون

عنوان لاتین: THIACETAZONE
نام تجاری: Thetazone, Tebewas
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تياتيل پرازين ديامالئات

عنوان لاتین: THIETHYLPERAZINE DIAMALEATE
نام تجاری: Torecan
گروه دارویی : ضداستفراغ

icon

تيابندازول

عنوان لاتین: THIABENDAZOLE
نام تجاری: Mintezol
گروه دارویی : ضد كرم

icon

تولنافتات

عنوان لاتین: TOLNAFTATE
نام تجاری: Aftat, Fungatin, Genaspar, Pitrex, Tinacti
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

تولمتين سديم

عنوان لاتین: TOLMETIN SODIUM
نام تجاری: Tolectin, Tolectin DS, Tolmex
گروه دارویی : ضدالتهاب غيراستروئيدى

icon

تولازولين

عنوان لاتین: TOLAZOLINE HCL
نام تجاری: Priscoline
گروه دارویی : گشادکننده عروق محيطي، ضدفشارخون.

icon

تولازاميد

عنوان لاتین: TOLAZAMIDE
نام تجاری: Tolinase, Tolamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

توکينايد اسيد

عنوان لاتین: TOCAINIDE ACID
نام تجاری: Cyklokapron, Transamin
گروه دارویی : بندآورنده خون

icon

توکينايد

عنوان لاتین: TOCAINIDE HCL
نام تجاری: Tonocard
گروه دارویی : ضدآریتمی (دستۀ IB)

icon

توبراميسين سولفات

عنوان لاتین: TOBRAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Nebcin, Tobrex
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تنتور بنزوئين

عنوان لاتین: BENZOIN TINCTURE
نام تجاری: Aerozoin
گروه دارویی : محافظ پوست

icon

تستوسترون انانتات

عنوان لاتین: TESTOSTERONE ENANTHATE
نام تجاری: Andro Andryl, Delatest, Delatestryl, Everones, Malogex, Testone LA LA, Testrin PA, Oreton
گروه دارویی : استروئيد آنابوليک آندروژنى

icon

تري‌هگزافنيديل

عنوان لاتین: TRIHEXYPHENIDYL HCL
نام تجاری: Artane, Aparkane, Aphen, Novohexidy, Tremin, Trilhexane, Trihexidyl, Trilhexy
گروه دارویی : آنتي‌كولينرژيك

icon

تري‌متافان ساميسيلات

عنوان لاتین: TRIMETHAPHAN CAMSYLATE
نام تجاری: Arfonad
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

تري‌کلرواستيک اسيد

عنوان لاتین: TRICHLOROACETIC ACID
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدزگيل

icon

تري‌فلوريدين (چشمي)

عنوان لاتین: TRIFLURIDINE (ophthalmic)
نام تجاری: Triherpine, Viroptic
گروه دارویی : آنتي‌ويرال

icon

تري‌فلوئوپرازين (اسکازينا)

عنوان لاتین: TRIFLUOPERAZINE HCL (Eskasoni)
نام تجاری: Novoflurazine, Sdazine, Stelazine, Suprazine, Triflurin
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

تري‌سديم ادي‌تي‌ايت

عنوان لاتین: EDETATE TRISODIUM
نام تجاری: Limclair
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

تريپل سولفا (واژينال)

عنوان لاتین: TRIPLE SULFA (Vaginal)
نام تجاری: Dayto Sulf, Femquard, Gyne-Sulfa, Sulfa-Gyn
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تري‌پتاسيم دي‌سيتراتو بيسموت

عنوان لاتین: TRIPOTASSIUM DICITRATO BISMUTHAT
نام تجاری: De - noltab
گروه دارویی : ضدزخم پپتيک

icon

تريامسينولون ان. ان. جى

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE N.N.G
نام تجاری: Kenacomb
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدي، ضدقارچ.

icon

تريامسينولون استونايد (موضعي)

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Topical)
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort Az, Kenalog, Tramacort, Triam-A, Triamonid, Tri-kort, Trilog
گروه دارویی : ضدالتهاب استروئيدى

icon

تريامسينولون استونايد

عنوان لاتین: TRIAMCINOLONE ACETONIDE
نام تجاری: Acetospan, Azmacort, Cenocort A2, Kenalog, Tramacort, Triamonide, Tri-Kort, Trilog, Ledercort
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

تريامترين ـ اچ

عنوان لاتین: TRIAMTERENE-H
نام تجاری: Dyrenium
گروه دارویی : ديورتيک نگهدارنده پتاسيم

icon

ترى مي‌پرامين مسيلات

عنوان لاتین: TRIMIPRAMINE MESILATE
نام تجاری: Surmontil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

تروپي‌کاميد (چشمي)

عنوان لاتین: TROPICAMIDE (Optic)
نام تجاری: Mydriacyl, Tropicacyl
گروه دارویی : چشم ـ گشاد‌کننده مردمک چشم، سيکلوپلژيک، آنتي‌کولينرژيک.

icon

ترمو راب

عنوان لاتین: THERMO RUB
نام تجاری: Vick Vaporub
گروه دارویی : ضداحتقان بينى و سرفه.

icon

ترفنادين

عنوان لاتین: TERFENADINE
نام تجاری: Seldane, Teldane
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

ترتينوئين

عنوان لاتین: TRETINOIN
نام تجاری: Retin-A, Retinoic Acid, Vitamin A Acid
گروه دارویی : ضدآکنه، ضد پسورياز.

icon

تربينافين

عنوان لاتین: TERBINAFINE
نام تجاری: Lamisil
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

تربوتالين سولفات

عنوان لاتین: TERBUTALINE SULFATE (Brican)
نام تجاری:
گروه دارویی : آگونيست آدرنرژيک B2

icon

ترانيليسيپرومين

عنوان لاتین: TRANYLCYPROMINE SULFATE
نام تجاری: Parnate
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

ترازودون

عنوان لاتین: TRAZODONE
نام تجاری: Desyrel
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

تتراکوزاسترين

عنوان لاتین: TETRACOSACTRIN
نام تجاری: Cortrosyn, Synacthen, Synacthen Retard
گروه دارویی : ضدالتهاب، داروى کمک تشخيصى

icon

تتراکائين

عنوان لاتین: TETRACAINE HCL
نام تجاری: Pontocaine HCl
گروه دارویی : بي‌حس‌كننده موضعى

icon

تتراسايکلين (موضعي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تتراسايکلين (چشمي)

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL (Ophthalmic)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تتراسايکلين

عنوان لاتین: TETRACYCLINE HCL
نام تجاری: Achromycin, Novotetra, Panmycin, Retet, Robitet, Sumycin, Tetracap, Tetracyn, Tetralan, Tetram, Topicycline
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

تترابنازين

عنوان لاتین: TETRABENAZINE
نام تجاری: Nitoman
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

تئوفيلين

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE (Anhydrous)
نام تجاری: Bronkodyl, Duraphyl, Elixicon, Elixophllin, Lanophyllin, Respbid, Somophylline, Sustair, Theolixir
گروه دارویی : ضدآسم / ضد اسپاسم

icon

تئوفيلين ـ جى

عنوان لاتین: THEOPHYLLINE - G
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

تاموکسيفن سيترات

عنوان لاتین: TAMOXIFEN CITRATE
نام تجاری: Tamofen, NolVadex, NolVadex-D
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

تاکرين

عنوان لاتین: TACRINE HCL
نام تجاری: Cognex
گروه دارویی : ضدآلزايمر