مدیکال نت - دانشنامه داروهای پزشکی

کلیدواژه:
  
icon

کولشيسين

عنوان لاتین: COLCHICINE
نام تجاری: Novo Colchine
گروه دارویی : ضدنقرس

icon

کورتيکوتروپين

عنوان لاتین: CORTICOTROPIN (ACTH)
نام تجاری: Acthar, Cortigel
گروه دارویی : هورمون هيپوفيز

icon

کورتيزون استات

عنوان لاتین: CORTISONE ACETATE
نام تجاری: Cortistan, Cortone
گروه دارویی : كورتيكواستروئيد

icon

کوايناين

عنوان لاتین: QUININE
نام تجاری: NoVoquinine, Quin-260, Quinamm, Quine, Quinite, Quifile
گروه دارویی :

icon

کوانيدين بي‌سولفات

عنوان لاتین: QUINIDINE BISULFATE
نام تجاری: Apo-quinidine, Cin-Quin, Novoquinidin, Quinitex, Quinora
گروه دارویی : ضد آريتمى

icon

کواناکرين

عنوان لاتین: QUINACRINE HCL
نام تجاری: Atabrine
گروه دارویی : ضد كرم

icon

کو ـ آموکسي‌کلاو

عنوان لاتین: CO - AMOXICLAV
نام تجاری: Augmentin, Clavulin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کو ـ تريماگزازول (باکتريم) (سولفامتوگزازول و تريمتوپريم)

عنوان لاتین: CO-TRIMOXAZOLE (Bactrim) (sulfamethoxazole & trimethoprim)
نام تجاری: Apo-Sulfatrim Cotrim, Protrim, Roubac, Sulmeprim
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کنتراسپتيوس، خوراکى

عنوان لاتین: CONTRACEPTIVES, ORAL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

کنتراسپتيو (تري‌فازيک)

عنوان لاتین: TRIPHASIC CONTRACEPTIVE
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد باردارى

icon

کلينداميسين/ کلينداميسين پالميتات/ کلينداميسين فسفات

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN HCL/ CLINDAMYCIN PALMTATE HCL/ CLINDAMYCIN PHOSPHATE
نام تجاری: Cleocin
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلينداميسين در الکل (موضعي)

عنوان لاتین: CLINDAMYCIN IN ALCOHOL (Topical)
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد آكنه / آنتي‌بيوتيك موضعى

icon

کليستين سولفات

عنوان لاتین: COLISTIN SULFATE
نام تجاری: Coly-Mycins, Polymyxine
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلونيدين

عنوان لاتین: CLONIDINE HCL
نام تجاری: Catapres
گروه دارویی : ضد فشارخون

icon

کلونازپام

عنوان لاتین: CLONAZEPAM
نام تجاری: Klonopin, Rivotril
گروه دارویی : ضدتشنج

icon

کلوميفن سيترات

عنوان لاتین: CLOMIPHENE CITRATE
نام تجاری: Clomid, Milophene, Serophene
گروه دارویی : محرك تخمك‌گذارى

icon

کلوميپرامين

عنوان لاتین: CLOMIPRAMINE
نام تجاری: Anafranil
گروه دارویی : ضد افسردگى

icon

کلوفيبرات

عنوان لاتین: CLOFIBRATE
نام تجاری: Atromid-s, Claripex, Novo Fibrate
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

کلوفازيمين

عنوان لاتین: CLOFAZIMINE
نام تجاری: Lamprene
گروه دارویی : ضد جذام

icon

کلوزاپين

عنوان لاتین: CLOZAPINE
نام تجاری: Clozari
گروه دارویی : آنتي‌سايکوتيک

icon

کلوتريمازول (واژينال و موضعي)

عنوان لاتین: CLOTRIMAZOLE (Vaginal & Topical)
نام تجاری: Lotrimin, Mycelex
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

کلوبوتينول

عنوان لاتین: CLOBUTINOL HCL
نام تجاری: Silomat
گروه دارویی : ضد سرفه

icon

کلوبتازول پروپيونات

عنوان لاتین: CLOBETASOL PROPIONATE
نام تجاری: Dermooate, Temovate
گروه دارویی : كورتيكواستروئيدهاى موضعى

icon

کلوبازام

عنوان لاتین: CLOBAZAM
نام تجاری: Urabanyl
گروه دارویی : ضدتشنج، ضداضطراب

icon

کلواگزاسيلين سديم

عنوان لاتین: CLOXACILLIN SODIUM
نام تجاری: Cloxapen, Cloxilean, Teqopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلکالسيفرون

عنوان لاتین: CHOLECALCIFEROL
نام تجاری:
گروه دارویی : سایر

icon

کلماستين فومارات

عنوان لاتین: CLEMASTINE FUMARATE
نام تجاری: Tavist
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کلسيم کلونات

عنوان لاتین: CALCIUM CLUONATE
نام تجاری: Kalcinate
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

کلسيم کربنات

عنوان لاتین: CALCIUM CARBONATE
نام تجاری: Caltrate
گروه دارویی : آنتي‌اسيد، فراورده‌هاى كمكى حاوى كلسيم

icon

کلسيم فورت

عنوان لاتین: CALCIUM FORTE
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

کلسيم سوپلمنت

عنوان لاتین: CALCIUM SUPPLEMENTS
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم بدن

icon

کلسيم دبسيلات

عنوان لاتین: CALCIUM DOBESILATE
نام تجاری:
گروه دارویی : درمان اختلالات عروقى

icon

کلسيم پانتوتنات

عنوان لاتین: CALCIUM PANTOTHENATE
نام تجاری: Pantholin
گروه دارویی : ويتامين گروه B

icon

کلسيم ـ دى

عنوان لاتین: CALCIUM-D
نام تجاری:
گروه دارویی : تأمين‌كننده كلسيم و ويتامين D

icon

کلسيتونين (ماهي)

عنوان لاتین: CALCITONIN (Salmon)
نام تجاری: Calcimar, Cibacalin, Miacalin
گروه دارویی : تنظيم‌كننده كلسيم سرم

icon

کلسيتونين

عنوان لاتین: CALCITONIN Human
نام تجاری:
گروه دارویی : فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده كلسيم سرم)

icon

کلسيتريول (۱.۲۵ دهيدروکسى کولکالسيفيرول)

عنوان لاتین: CALCITRIOL
نام تجاری: Calcifex, Rocaltrol
گروه دارویی : فاكتورهاى پاراتيروئيدى (تنظيم‌كننده كلسيم سرم)

icon

کلستيرامين

عنوان لاتین: CHOLESTYRAMINE
نام تجاری: Cholybar, Questram, Questram Light
گروه دارویی : پائين‌آورنده چربى خون

icon

کلرهگزيدين گلوکونات

عنوان لاتین: CHLORHEXIDINE GLUCONATE
نام تجاری: Hibistat, Hibidens, Peridex
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

کلروکواين فسفات/کلروکواين

عنوان لاتین: CHLOROQUINE HCL /CHLOROQUINE PHOSPHATE
نام تجاری: Aralen Phosphate
گروه دارویی : ضدمالاريا و آميب، ضدالتهاب

icon

کلروربنزالکونيوم

عنوان لاتین: BENZALKONIUM CHLORIDE (Benasept)
نام تجاری: Benza, Germicin, Sobol, Zphirin
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

کلرمدين (نيتروژن موستارت)

عنوان لاتین: CHLORMETHINE HCL (Nitrogen Mustard)
نام تجاری: Mustargen
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کلرفنيرامين مالئات

عنوان لاتین: CHLORPHENIRAMINE MALEATE
نام تجاری: Aller-Chlor, Chlo-Amine, Chlortab, Chlor-Trimeton, Phenetron Telachlor, Teldrin, Trymegan, Viralegine
گروه دارویی : آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1

icon

کلرديازپوکسايد

عنوان لاتین: CHLORDIAZEPOXIDE HCL
نام تجاری: Librium, Libritabs, Lipoxide, Murcil, Sereen.
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلرتاليدون

عنوان لاتین: CHLORTHALIDONE
نام تجاری: Hygroton, Hylidone, Thalitone, Uridon
گروه دارویی : ديورتيك

icon

کلرپرومازين

عنوان لاتین: CHLORPROMAZINE HCL
نام تجاری: Chlorpromanyl, Clorazine, Largactil, Ormazin, Sonazine
گروه دارویی : آنتي‌سايكوتيك، ضداستفراغ

icon

کلرپروپاميد

عنوان لاتین: CHLORPROPAMIDE
نام تجاری: Chloronase, Diabiense, Glucamide, Novopropamide
گروه دارویی : ضد ديابت قندى

icon

کلرامفنيکل/ سي. سديم سوسکينات (کلوفکس)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL/C. PALMITATE/C. SODIUM SUCCINATE (Chlofex)
نام تجاری: Antibiopto, Chloromycetin, Plamitate, Econochlor, Fenicol, (systemic) Pentamycetin.
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلرامفنيکل (چشمي)

عنوان لاتین: CHLORAMPHENICOL (Ophthalmic)
نام تجاری: Chlorofair, Chloroptic
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کلرام‌بوسيل (لوکران)

عنوان لاتین: CHLORAMBUCIL (leukeran)
نام تجاری:
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

کلرال هيدرات

عنوان لاتین: CHLORAL HYDRATE
نام تجاری: Noctec
گروه دارویی : آرام‌بخش / خواب آور

icon

کلراگزيلنول

عنوان لاتین: CHLOROXYLENOL
نام تجاری:
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

کلدينيوم ـ سى

عنوان لاتین: CLIDINIUM-C
نام تجاری: Librax
گروه دارویی : آنتي‌کولينرژيک گوارشى

icon

کلادريبين

عنوان لاتین: CLADRIBIN
نام تجاری: Leustatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کريونيک گنادوتروپين

عنوان لاتین: HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN
نام تجاری: A.P.L. Chorex, Choron 10, Corgoject, Pregnyl, Profasi HP
گروه دارویی : گونادوتروپين جفت انسان

icon

کرومولين سديم

عنوان لاتین: CROMOLYN SODIUM
نام تجاری: Cromoglycate, Intal
گروه دارویی : ضدآسم/آنتي‌هيستامين

icon

کروتاميتيون

عنوان لاتین: CROTAMITION
نام تجاری: Eurax
گروه دارویی : ضدجرب/ضدگال

icon

کدئين فسفات

عنوان لاتین: CODEINE PHOSPHATE
نام تجاری: Paveral
گروه دارویی : ضددرد مخدر

icon

کتوکونازول (سيستمى و موضعي)

عنوان لاتین: KETOCONAZOLE (Systemic & Topical)
نام تجاری: Nizoral
گروه دارویی : ضد قارچ

icon

کتوتيفن

عنوان لاتین: KETOTIFEN
نام تجاری: Zaditen
گروه دارویی : ضدآسم، ضدآلرژی

icon

کتامين

عنوان لاتین: KETAMINE HCL
نام تجاری: Ketalar
گروه دارویی : بيهوش‌كننده عمومى

icon

کپسيکوم

عنوان لاتین: CAPSICUM
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد درد موضعى

icon

سيموتريپسين

عنوان لاتین: CHYMOTRYPSIN AND MIXTURES
نام تجاری: Chymoral
گروه دارویی : چشم - آنزيم (چشمي)

icon

کاناميسين سولفات

عنوان لاتین: KANAMYCIN SULFATE
نام تجاری: Anamid. Kantrex. Klebcil
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کامفور

عنوان لاتین: CAMPHOR
نام تجاری:
گروه دارویی : ضد خارش، ضد درد ملايم

icon

کاليدياگونيس

عنوان لاتین: KALLIDINOGENASE
نام تجاری:
گروه دارویی : گشادکننده عروق

icon

کالسيپاتريول

عنوان لاتین: CALCIPOTRIOL
نام تجاری: Dovonex
گروه دارویی : ضدپسوريازيس

icon

کالامين ـ دى

عنوان لاتین: CALAMINE-D
نام تجاری: Clamax, Ivarest
گروه دارویی : ضدخارش موضعي، قابض

icon

کاستور

عنوان لاتین: CASTOR OIL
نام تجاری: Neoloid
گروه دارویی : ملين

icon

کارموستين (بي‌سي‌ان‌يو)

عنوان لاتین: CARMUSTINE (BCNU)
نام تجاری: BISNU
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيك - آلكيله‌كننده

icon

کارديوپلژيا

عنوان لاتین: CARDIOPLEGIA
نام تجاری:
گروه دارویی : آرام‌كنندۀ قلب (در جراحي)

icon

کارتينين

عنوان لاتین: CARNITIN
نام تجاری: Carnitar, Vitacarn
گروه دارویی : مكمّل غذائى

icon

کاربيمازول

عنوان لاتین: CARBIMAZOLE
نام تجاری: Neo-Mercasol
گروه دارویی : داروهاى تيروئيدى

icon

کاربوپلاتين

عنوان لاتین: CARBOPLATIN
نام تجاری: Paraplatin
گروه دارویی : آنتي‌نئوپلاستيک

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کاربنيسيلين دي‌سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN DISODIUM
نام تجاری: Geopen, Pyopen
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کاربنيسيلين ايندانيل سديم

عنوان لاتین: CARBENICILLIN INDANYL SODIUM
نام تجاری: Geocillin, Geopen Oral
گروه دارویی : آنتى‌بيوتيک

icon

کارباميد پروکسيد (پروکسيد اوره)

عنوان لاتین: CARBAMIDE PEROXIDE (Urea Peroxide)
نام تجاری: Drajel, Proxigel, Candaid, Debrox, Gly-Oxide.
گروه دارویی : ضدعفوني‌كننده

icon

کاربامازپين

عنوان لاتین: CARBAMAZEPINE
نام تجاری: Epital, Mazepine, Tegretol
گروه دارویی : ضدتشنج، ضد درد

icon

کارباکول

عنوان لاتین: CARBACHOL
نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol
گروه دارویی : چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم

icon

کاپرئوميسين سولفات

عنوان لاتین: CAPREOMYCIN SULFATE
نام تجاری: Capastat Sulfate
گروه دارویی : ضد سل (ضد باكتري)

icon

کاپتوپريل

عنوان لاتین: CAPTOPRIL
نام تجاری: Capoten
گروه دارویی : ضد فشارخون